DANONE – 05/11/2007

Beschrijving van de reclame

Een Tv spot begint met de tekst « Ne rien faire face à un taux de cholestérol trop élevé, peut représenter un risque pour votre santé ». Vervolgens vindt er een gesprek plaats tussen 2 mannen die ping pong aan het spelen zijn :
X : « C’est vraiment pas de chance ce qui est arrivé à Patrick.
Y : Pas de chance ? il avait trop de cholestérol. Il n’a rien fait »
X : « Moi aussi j’en ai trop. »
Y : « Moi aussi tu sais. Alors du coup, je prends soin de moi. »
Het product wordt getoond met onderaan de vermelding : « Dans le cadre d’un style de vie sain et d’une alimentation équilibrée ».
Tenslotte, mannenstem : « Avec Danacol, grâce aux stéroles végétaux qu’il contient, un Danacol par jour, diminue activement votre mauvais cholestérol. Danacol. Avec vous contre le cholestérol ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame schept verwarring tussen het belang van medische begeleiding en/of een cultuur van welzijn. Het product Benecol houdt geen rekening met de omgeving van de persoon en draagt dus bij tot acculturatie. Bovendien lijkt het erop dat deze spot inspeelt op medelijden om het geheel van de mensheid aan elkaar te binden. Kopen, zou dit een soort van verlossing zijn ?

Standpunt van de adverteerder

Aangaande de medische begeleiding en de gezonde levensstijl, liet de adverteerder het volgende gelden :
Hij doet alle mogelijke inspanningen om aan de consument alle informatie te verschaffen, alsook de nodige veiligheid. Binnen dit kader, beveelt hij , telkens dit mogelijk is, de volgende 2 punten aan in zijn communicatie:
-een gezonde levensstijl: door middel van de vermelding “ in het kader van een evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl”
-de medische begeleiding: door de vermelding “vraag raad aan uw arts”.
Jammer genoeg was het om praktische redenen (duurtijd van de spot) niet mogelijk om deze verwijzing naar medische begeleiding toe te voegen in deze spot. Niettemin worden deze beide informaties (gezonde levensstijl, medische begeleiding) vermeld op de verpakking van het product, zodat deze beschikbaar is voor de consument op het ogenblik van de aankoop. Hij is van oordeel dat al deze nodige voorzorgen toelaten om aan de consument de nodige informatie te verschaffen, alsook te beantwoorden aan de wettelijke verplichtingen terzake.

Wat het gevoel van angst/vrees betreft, preciseerde hij dat één van de doelstellingen van de spot erin bestaat om de consumenten te sensibiliseren aangaande het risico van een te hoog cholesterolgehalte. Deze sensibiliseringswijze is ingegeven door de volgende feiten: in België, hebben 7 op de 10 volwassenen een te hoog cholesterolgehalte, terwijl slechts 2 op de 10 zich hiervan bewust is. Zijn inziens is deze sensibiliseringswijze niet verbonden met het creëren van vrees. In dit kader wordt bijvoorbeeld niet gepreciseerd wat het belang of de gevolgen waren van het risico voor de vriend van de ping pong spelers.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot twee mannen in beeld brengt die pong ping spelen en die praten over de gezondheid van hun vriend teneinde de risico’s van een te hoog cholesterolgehalte en de voordelen van het product Danacol in de verf te zetten.

Gevoel van angst/vrees
De Jury is van oordeel dat de zin die gebruikt wordt in deze spot « c’est vraiment pas de chance ce qui est arrivé à Patrick » ( en niet « c’est triste ce qui c’est arrivé… ») niet inspeelt op een gevoel van medeleven, maar eerder een gevoel van bezorgdheid opwekt met betrekking tot de gezondheid van een vriend.

Bijgevolg is de Jury van oordeel dat deze reclame niet ten onrechte speculeert op gevoelens van vrees (art. 4,al 2 ICC code).

Gezonde levensstijl
De Jury heeft vastgesteld dat deze spot een verwijzing bevat naar een gezonde levensstijl (de vermelding :« dans le cadre d’un style de vie sain et d’une alimentation équilibrée »), hetgeen versterkt wordt door de scène waarin personen aan sport doen.

De Jury is van oordeel dat deze spot in lijn is met art. 3 van de reclamecode voor voedingsmiddelen (Fevia).

Medische ondersteuning
De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame een verband legt tussen het product en de gezondheid. Zij bevat een gezondheidsbewering door aan het product eigenschappen toe te kennen voor de behandeling van cholesterol.

De Jury is van oordeel dat een verwijzing naar een medisch raadgeving noodzakelijk is (door bijvoorbeeld onderaan een vermelding toe te voegen) teneinde elk risico op verwarring aangaande de voordelen van het product voor de gezondheid te vermijden (art. 4 van de reclamecode voor voedingsmiddelen). Bijgevolg heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de spot in die zin te wijzigen.

De adverteerder bevestigde dat de spot teruggetrokken werd en dat hij in zijn toekomstige reclame rekening zal houden met de aanbeveling van de Jury.

Adverteerder: DANONE
Product/Dienst: Danacol
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  05/11/2007