DAIMLER CHRYSLER – 22/03/2005

Beschrijving van de reclame

Een affiche toont een wagen van het merk. Op het dak en op de motorkap van de wagen slapen twee ijsberen. Tekst : « Tot 3500 euro milieukorting op uw belastingen. Zij die tegen de opwarming van de aarde zijn, houden ervan.” Onderaan bevindt zich het website adres.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame doet ten onrechte een beroep op de bekommernissen van de burgers voor het milieu en maakt misbruik van hun gebrek aan kennis. De fiscale maatregelen waarvan de adverteerder spreekt zijn zeer recent en de geest ervan kan dus nog niet door iedereen gekend en begrepen worden. Zelfs indien deze wagen geniet van maatregelen van verlaagde fiscaliteit in functie van een lager verbruik, dan is dit duidelijk afhankelijk van het gebruik dat men van deze wagen zal maken : indien men deze veel gebruikt zal deze toch nog veel gas met broeikaseffect uitstoten. De gebruikte symboliek met de ijsberen en de slogan impliceren een bevestiging dat het product 100% goed is voor het leefmilieu en zijn aldus misleidend. Anderzijds bepaalt de plaats van de affichage de doelgroep : de adverteerder wil blijkbaar de gebruikers van het openbaar vervoer dat minder vervuilend is aanzetten om zijn wagen te kopen. Deze reclame geeft de indruk aan te sporen tot gedragingen die indruisen tegen de maatregelen die wij allen moeten nemen om te trachten de opwarming van de aarde te beperken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het zinvol is om de bevolking te informeren over het feit dat er een belastingsvermindering bestaat voor voertuigen waarvan de CO2 uitstoot het laagst is en dat de smart 1 van de 3 voertuigen op de Belgische markt is die het minste koolstofdioxide uitstoot. Hij benadrukte dat het nooit zijn bedoeling is geweest om de vaste gebruikers van het openbaar vervoer te verleiden ten voordele van de wagen, maar net integendeel om de autobestuurders ervan te overtuigen dat de smart een intelligent alternatief is voor grotere wagens met een grotere cilinder. Een alternatief dat des te meer zinvol is daar de meerderheid van de autobestuurders het merendeel van hun tijd alleen doorbrengen in hun wagen. Hij stelde dat het wenselijk is dat het aantal wagens die minder vervuilend zijn zou stijgen ten opzichte van het aantal wagens die meer vervuilend zijn en dat dit de bedoeling van zijn campagne is.

Jurybeslissing

De Jury stelde de vraag of er voor de afgebeelde wagen (smart fortwo CDI) wel degelijk een milieukorting op de belastingen ter waarde van 3500 euro bestaat. Zo ja, heeft ze aan de adverteerder verzocht om het bewijs daarvan te leveren. Zoniet, is de Jury de mening toegedaan dat deze bewering het risico inhoudt de consument te misleiden.

Anderzijds was de Jury van oordeel dat de vermelding “ Zij die tegen de opwarming van de aarde zijn, houden ervan.”te absoluut is en strijdig met de art. 3 en 7 van de milieureclamecode. Het gebruik van de wagen in kwestie zal niet vermijden dat de aarde opwarmt daar deze toch koolstofdioxide zal uitstoten.

Bijgevolg en op basis van de art. 3 en 5 van de IKK code, art. 23,1° WHPC en art. 3 en 7 van de milieureclamecode, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze reclame te wijzigen:
-door de vermelding “ Zij die tegen de opwarming van de aarde zijn, houden ervan.” af te zwakken.
-en indien de afgebeelde wagen geen recht geeft op een milieukorting op de belastingen van 3500 euro, door het overeenstemmende bedrag voor de wagen in kwestie te vermelden
en bij gebreke hieraan deze reclame onder geen enkele vorm meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde dat hij de nodige wijzigingen zou aanbrengen aan de affiche en dat intussen geen enkele communicatie betreffende de beren en Kyoto met de geweigerde boodschap nog zou verspreid worden. De adverteerder heeft de herwerkte affiche (franse versie) voorgelegd die dezelfde visual bevat, maar met de volgende tekst: « 15% du prix d'achat en Eco-réduction d'impôts. smart fortwo CDI. Une des 3 voitures à émettre le moins de CO2 ».

Op voorwaarde dat de koper van een smart fortwo CDI, zoals afgebeeld, werkelijk kan genieten van een vermindering van 15% onder de vorm van een milieukorting op de belastingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen meer te moeten formuleren.

Adverteerder: DAIMLER CHRYSLER
Product/Dienst: Smart
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  22/03/2005