CVD – 13/05/2008

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel “Nieuw : De 1e methode (zonder gevaar) die zwaarlijvigheid terugdringt in de V.S.
de plantaardige maagballon om af te slanken (zonder chirurgie)” toont 3 vrouwen die dankzij het product afvielen (voor en na foto’s) en volledige uitleg van het product.

Daaronder, een uitnodiging om het product zonder enige verplichting te proberen (tekst: “We zoeken nog 500 personen die de gratis proef willen doen”), een af te snijden bestelbon en tekst in kleine letters: “Wet van 08/12/05 : De informatie die u doorgeeft kan verder doorgegeven worden aan derden door middel van onze geautomatiseerde handeling. U beschikt over een recht tot toegang en verbetering ons schriftelijk mee te delen. De consument heeft het recht de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Levering binnen de 15 dagen na ontvangst van uw betaling. Slimball+ is geen geneesmiddel. Maatschappelijke zetel: CVD bvba -1831 Diegem - N°0885.532.202. *Rekening houdend met het verzakingsbeding.”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame promoot een middel tegen zwaarlijvigheid (plantaardige maagballon, die wordt vergeleken met een chirurgische maagballon) en bevat een oproep tot het gratis testen, hetgeen velen over de streep zal trekken om het te proberen. De voor en na foto’s zijn overduidelijk gemanipuleerd. Deze reclame is bedrieglijk.

Jurybeslissing

De Jury heeft de advertentie onderzocht.

1) Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat deze reclame de volgende elementen bevat:

- verwijzing naar gewichtsverlies (“zwaarlijvigheid terugdringt, verliest u als uw overtollig gewicht,, om af te slanken, afslankgarantie, afslanken en niet meer aankomen, , slank en fit voor de rest van uw leven,….”)
- verwijzing naar een beroepsbeoefenaar op het gebied van de volksgezondheid (“op advies van een arts”)

De Jury verwijst terzake naar de verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

Art. 2 van deze verordening stelt dat ze van toepassing is op voedings- en gezondheidsclaims, die in commerciële mededelingen gebruikt worden.

Deze verordening omschrijft « gezondheidsclaim » als « een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband bestaat tussen een levensmiddelencategorie, een levensmiddel of een bestanddeel daarvan en de gezondheid ».

Artikel 2 voegt er aan toe dat voor de toepassing van deze verordening de definitie van "voedingssupplement" van Richtlijn 2002/46/EG inzake voedingssupplementen geldt.

Deze omschrijft de voedingssupplementen als « aanvulling op de normale voeding bedoelde voedingsmiddelen die een geconcentreerde bron van een of meer nutriënten of andere stoffen met een nutritioneel of fysiologisch effect vormen en in voorgedoseerde vorm op de markt worden gebracht, namelijk als capsules, pastilles, tabletten, pillen, en soortgelijke vormen, zakjes poeder, ampullen met vloeistof, druppelflacons, en soortgelijke vormen van vloeistoffen en poeders bedoeld voor inname in afgemeten kleine eenheidshoeveelheden ».

Overeenkomstig artikel 12 van de Verordening, zijn de claims « die zinspelen op de snelheid of de mate van gewichtsverlies », evenals de « claims waarin wordt verwezen naar aanbevelingen van individuele artsen of beroepsbeoefenaren op het gebied van de volksgezondheid » niet toegelaten.

2) De Jury heeft tevens vastgesteld dat deze reclame een afbeelding bevat van personen met witte jassen.

De Jury verwijst dienaangaande naar art. 2,3° en 5° van het KB. Van 17 april 1980 betreffende de reclame voor voedingsmiddelen, die het volgende bepaalt:

“in reclame voor voedingsmiddelen is het verboden om gebruik te maken van : verwijzingen naar het vermageren”

“in de reclame voor voedingsmiddelen, is het verboden gebruik te maken van : afbeeldingen van personen, van kleding of van toestellen, die medische, paramedische of farmaceutische beroepen oproepen.”

3) De Jury heeft eveneens vastgesteld dat deze reclame absolute beweringen bevat: afslankgarantie -7,5 kilo, zonder gevaar, gegarandeerd zonder risico, afslanken en niet meer aankomen,, slank en fit voor de rest van uw leven, 10 kilo in 2 weken weg te werken (gecertifieerd resultaat), 98% is tevreden. Resultaat verkregen bij 130 vrouwen en 97 mannen (studie uitgevoerd in 2006), slorpt de vetten op en stopt de suikers, slorpt de vetstoffen uit de voeding op zoals een magneet ijzer aantrekt, …

De adverteerder dient deze claims te kunnen bewijzen en dit overeenkomstig art. 8 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

4) De Jury heeft vastgesteld dat in deze reclame een gratis geschenk wordt aangeboden bij aankoop van de aangeprezen producten.

De Jury verwijst naar art. 54 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (WHPC). Er is sprake van gezamenlijk aanbod “wanneer de al dan niet kosteloze verkrijging van producten, diensten, alle andere voordelen, of titels waarmee men die kan verwerven, gebonden is aan de verkrijging van andere zelfs gelijke producten of diensten.” Het tweede lid van art. 54 WHPC stelt vervolgens dat ieder gezamenlijk aanbod, behoudens de in de daarop volgende artikelen bepaalde uitzonderingen, verboden is.

Tenzij de adverteerder kan aanwijzen onder welke uitzondering zijn aanbod valt, is de Jury van mening dat het hier om een verboden gezamenlijk aanbod gaat.

5) De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame een postbusadres vermeldt en geen geografisch adres, hetgeen strijdig is met art. 78 WHPC, alsook met art. 94/7§4 zoals ingevoegd door de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de WHPC.

Gelet op wat voorafgaat (punten 1, 2, 3, 4 en 5), heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde dat hij deze reclame niet meer zal plaatsen.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CVD
Product/Dienst: Slimball+
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  13/05/2008