COUVREUR CONTINENTAL – 15/03/2001

Beschrijving van de reclame

De verpakking vermeldt de vele voordelen van het product, o.m. kan de handschoen 6x gebruikt worden, minimaliseert deze het risico op allergieën, is zij confortabel en stoft alle materialen af. Bovendien moet de handschoen niet uitgeklopt worden en kan een afneembare laag in de vuilnisbak gegooid worden. Onder de ondertitel “Ecologisch” staat vermeld “Een afneembare laag weegt nauwelijks +/- 3 gram”.

Motivering van de klacht(en)

De etikettering wordt beschouwd als strijdig met verschillende bepalingen van de milieureclamecode. Het product kan niet beweren dat het ecologisch is : het is zinloos (kan vervangen worden door een vochtige herbruikbare doek), wegwerpbaar en het lichte gewicht van het afval kan er geen ecologisch karakter aan geven.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft de verschillende eigenschappen en voordelen van de innovatie van dit product en het gebruik ervan uiteengezet en liet alzo gelden dat de kleine hoeveelheid die men wegwerpt, in ieder geval minder vervuilend is dan de herverdeling van het stof in de lucht of het wassen dat onvermijdelijk gepaard gaat met het gebruik van detergenten.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat het louter vemelden van het miniem gewicht, niet voldoende is om het gebruik van het woord « ecologisch » te rechtvaardigen en heeft aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om ofwel het woord « ecologisch » weg te laten, ofwel een overtuigend bewijs te leveren van het ecologische karakter van het product aangaande de productie, het gebruik en meer bepaald de vernietiging.
De adverteerder liet vervolgens weten dat in de mate dat afval of uitstoot in de natuur geminimaliseerd wordt, hij van oordeel is dat hij een ecologische daad gesteld heeft. Wat de productie betreft, doet hij een beroep op een werkwijze waarbij bijkomende materialen zoals lijm vermeden worden, juist omwille van hun vervuilend effect. De machine voor het produceren van deze handschoenen is op dergelijke manier ontworpen dat de uitsnijdingen tot het minimum beperkt worden. De adverteerder benadrukte tevens dat de ophaling van het afval en de vermindering van de verpakking, eveneens ecologische maatregelen zijn. Na de meegedeelde argumenten en inlichtingen te hebben onderzocht, heeft de Jury gemeend haar aanbeveling om het woord ecologisch weg te laten te moeten handhaven, want zelfs indien de productie en het gebruik op bepaalde punten zou beantwoorden aan een ecologische bezorgdheid, heeft het product toch noodzakelijker-wijs gevolgen voor het milieu.
Zonder afbreuk te doen aan zijn standpunt en om tot een minnelijke oplossing te komen, heeft de adverteerder laten weten dat hij de vermelding « ecologisch » niet meer zou gebruiken voor de nieuwe verpakkingen en zou vervangen door de woorden « zo weinig om weg te werpen », , maar dat de verkoop van de bestaande verpakkingen zal doorlopen tot uitputting van de stock. Op vraag van de Jury liet de adverteerder weten dat de stock slechts eind 2002 zou uitgeput zijn. De Jury was van oordeel dat dergelijk lange termijn niet in overeenstemming is met de naleving van de milieureclamecode. Zij heeft derhalve aan de adverteerder de aanbeveling gedaan een maatregel te zoeken die zou toelaten om de verpakking binnen een redelijke korte termijn te wijzigen, wat door de adverteerder werd geweigerd.

Adverteerder: COUVREUR CONTINENTAL
Product/Dienst: Handschoen om af te stoffen Ogalo
Onderzoekscriteria: Milieu
Datum afsluiting:  15/03/2001