CORONA – 01/10/1999

Beschrijving van de reclame

Met als titel “Het overlijden is onontkoombaar voor ieder onder
ons… Maar wie zal de kosten van onze begrafenis betalen ?” vestigt een gepersonaliseerde mailing de aandacht op de hoge kosten van een begrafenis en de vele problemen die dit stelt voor de naasten. Als oplossing wordt een begrafenis-verzekering voorgesteld, waarvan de modaliteiten gespecifieerd worden. De bestemmeling wordt uitgenodigd om een gratis nummer te bellen of een antwoordkaart terug te sturen voor meer inlichtingen of zijn persoonlijk nummer, op de brief vermeld, mee te delen, in welk geval hij een gratis CD ontvangt.

Motivering van de klacht(en)

Dergelijke handelspraktijken worden beschouwd als weinig scrupuleus en de inhoud van de mailing wordt als choquerend ervaren, nu de bestemmeling in behandeling is voor kanker. De zending is zeker geen toeval, aangezien 2 andere personen die aan dezelfde ziekte lijden deze ook ontvangen hebben. Dergelijke reclamepraktijken zijn onaanvaardbaar en moeten aangepakt worden, teneinde een einde te maken aan de manipulatie van personen die reeds psychisch verzwakt zijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat gebruik werd gemaakt van een gehuurd adressenbestand waarbij enkel de leeftijdscategorie als criterium werd gehanteerd en de mailing aan klaagster dus op een spijtig toeval berust. De betrokken personen werden door de adverteerder op de hoogte gebracht van het BDMV-Robinsonlijstsysteem en opgenomen in een interne Robinsonlijst.

Jurybeslissing

Rekening houdend met het risico bepaalde personen te kwetsen en de wettelijke onmogelijkheid om medische gegevens op te nemen in adresbestanden, heeft de Jury aanbevolen een vermelding in de mailing toe te voegen waarin verontschuldigingen worden geboden aan personen die gekwetst zouden kunnen zijn door de inhoud.

Gevolg

De adverteerder heeft de mailing gewijzigd door een vermelding in die zin toe te voegen.

Adverteerder: CORONA
Product/Dienst: Begrafenisverzekering
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  01/10/1999