CORMAN – 28/09/2022

Beschrijving van de reclame

De spot begint met een afbeelding van het product. Men ziet vervolgens een volwassene en een kind brood bereiden in een keuken en een beboterde boterham eten. Op meerdere momenten ziet men de verpakking van het product op de voorgrond.
Voice-over: “Balade. Voor iedereen die gezond wil eten en met volle teugen van het leven wil genieten, is er Balade. Een echte roomboter, rijk van smaak met twee maal minder vet. Zo maken we van brood eten een waar genot. Echte halfvolle boter van Balade voor wie van licht en luchtig houdt. Balade, licht van nature.”

Motivering van de klacht(en)

De Franstalige klager begreep niet dat het gepromote product boter genoemd mag worden aangezien boter afkomstig is van melk waaraan de room wordt onttrokken. Boter is volgens hem dus een enkelvoudig product op basis van uitsluitend room. De reclame vermeldt echter dat 50% (of 75) van het vet wordt verwijderd (dus 50 of 25% van de room). Hij gaat ervan uit dat er ingrediënten worden toegevoegd (water, ...), maar dan is het in zijn ogen geen boter meer, maar een vetstof op basis van room en andere stoffen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder verwees naar het juridische kader rond de wettelijke benaming van boter(s) op Europees en Belgisch niveau, om uit te leggen dat de familie van boters al sedert zeer talrijke jaren boters met een verlaagd vetgehalte omvat.

Het Europese wettelijke kader wordt beheerst door Verordening 1308/2013, Bijlage VII, Aanhangsel II, die de categorieën Smeerbare Vetten definieert, waaronder de Melkvetten, als volgt gedefinieerd:
“Producten in de vorm van een vaste of kneedbare emulsie, voornamelijk van het type water in olie, die uitsluitend van melk en/of van bepaalde zuivelproducten zijn afgeleid en waarvan het vet het essentiële valoriserende bestanddeel is. Andere bij de bereiding benodigde stoffen mogen evenwel worden toegevoegd, mits deze stoffen niet gebruikt worden voor volledige of gedeeltelijke vervanging van een van de melkbestanddelen.”
Afhankelijk van het vetgehalte van deze producten mogen de smeerbare melkvetten als volgt benoemd worden: Boter (80-89% VG, max. 16% water, max. 2% droge, vetvrije stoffen), 3/4 Boter (60-62% VG), Halfvolle Boter (39-41% VG), Melkvetproduct (gehalte onder 39% en tussencategorieën).
Dezelfde Verordening voorziet ook enkele alternatieve wettelijke benamingen:
“de vermelding "met verminderd vetgehalte" of "light" mag worden toegevoegd voor in het aanhangsel II genoemde producten met een vetgehalte van ten hoogste 62 %. De vermelding "met verminderd vetgehalte" en de vermelding "light" mogen echter in de plaats komen van de in het aanhangsel gebruikte vermeldingen "3/4" en "halfvolle".”

De Balade Halfvolle Boter is een Halfvolle Boter met een melkvetgehalte van 41%. Deze kan ook benoemd worden als Boter met verminderd vetgehalte of Light Boter.

Los van de Europese regelgeving hebben de nationale wetgevingen inzake boter bepaalde bijzonderheden behouden die niet door de Europese verordening worden uitgesloten. In België gaat het om het Koninklijk Besluit van 6 mei 1988.
Bepaalde benamingen waarin op Europees niveau niet is voorzien, zijn bijvoorbeeld mogelijk. Dit is het geval voor de wettelijke benaming waarin het Belgische Koninklijk Besluit voorziet, waarbij in het Frans de benaming Beurre demi-écrémé (halfvolle boter in het Nederlands) wordt toegestaan met een melkvetgehalte van 39-41%, hetgeen overeenkomt met een “emulsie van botervet van het type water-in-olie waarvan de vetfase uitsluitend voortkomt van boter, van boterconcentraat, van watervrij melkvet of van room en waarvan de waterige fase uitsluitend bestaat uit een mengsel van voedingscaseïnes of -caseïnaten of andere melkderivaten, voedingsgelatine of al dan niet gemodificeerd voedingszetmeel met water”.

Het is dus deze mogelijkheid om halfvolle boter te benoemen die ook op het etiket wordt gebruikt op dezelfde wijze als light boter. De twee benamingen zijn synoniem.

De reclamespot vermeldt achtereenvolgens Balade boter en halfvolle boter van Balade. Op visueel vlak tonen de beelden van de verpakking van het product systematisch de vermelding “Echte boter halfvol”. De adverteerder besluit dat zijn communicatie transparant en eerlijk is ten aanzien van de consument. Zijn product Balade behoort wel degelijk tot de categorie van de Boters, het gaat om een Halfvolle Boter of Light Boter of Boter met verminderd vetgehalte, zoals blijkt uit de woorden en beelden in de betrokken reclamespot.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de reclame de halfvolle boter van de adverteerder onder de aandacht brengt (beurre demi-écrémé in het Frans).

De Jury heeft kennisgenomen van de verschillende geldende Europese en Belgische regelgevingen, waarnaar de adverteerder in zijn antwoord verwijst om uit te leggen dat de familie van boters ook boters met een verlaagd vetgehalte omvat. Zij heeft er terdege nota van genomen dat op basis hiervan smeerbare melkvetten met een vetgehalte van 39 tot 41% kunnen worden benoemd als halfvolle boter, tot welke categorie de boter van adverteerder behoort, die ook light boter kan worden genoemd. Zij heeft er eveneens nota van genomen dat een andere wettelijke benaming mogelijk is in het Frans, namelijk beurre demi-écrémé wanneer het melkvetgehalte 39 tot 41% bedraagt.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van mening dat boter geen enkelvoudig product is zoals de klager aanvoert en zij is dus van oordeel dat de tv-spot niet van aard is om de consument te misleiden wat betreft het in de klacht aangehaalde punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CORMAN
Product/Dienst: Balade
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  28/09/2022