CONTACTDATA – 13/01/2009

Beschrijving van de reclame

Een Tv spot toont oorlogsbeelden terwijl een mannenstem het volgende zegt: You’re my enemy. Think you’re superior, you’re smarter. You are my enemy and if I am going to die, I will take you with me. Call of Duty. World at war.
Tekst: De meest intense videogame dit jaar. Nu te koop. Call of Duty. World at War.

Motivering van de klacht(en)

Deze gewelddadige spot wordt uitgezonden tijdens de blokken rondom andere spelletjes en speelgoed voor kinderen. Het is niet gezond voor jonge kinderen om ze op te voeden met dit soort boodschappen. Het is zeker niet verantwoord om ze spelenderwijs te leren omgaan met deze vormen van geweld. Het is aanstootgevend dat men oorlogssituaties op deze manier uitbeeldt. Het kan niet anders dan agressie uitlokken en leiden tot extreme vorm van normvervaging als dit soort spelletjes als hebbeding gepositioneerd worden. Dit is geen speelgoed. De commercial wekt de indruk dat je een held bent als je de vijand met geweld uitschakelt. Er hangt een heroisch sfeertje rond deze spot. Macho en powerplay. Mensen gaan dood in dit spel. Oorlog is geen entertainment. We leven niet meer in de tijd van de Romeinen.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury opgemerkt dat zij niet bevoegd is om zich uit te spreken mbt het product zelf. Zij beperkt zich derhalve tot het beoordelen van de “inhoud” van de reclame in kwestie.

De Jury heeft vastgesteld dat in deze spot gewelddadige beelden en taal gebruikt worden, teneinde reclame te maken voor de videogame “Call of Duty. World at War” en derhalve tevens gericht naar een jong publiek.

De Jury acht het onnodig om dergelijke beelden en taal te gebruiken om deze game te promoten. Zij is van oordeel dat deze spot getuigt van een gebrek aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en op onterechte wijze het gebruik van geweld banaliseert. Op basis van de artikels 1, al. 2 (maatschappelijke verantwoordelijkheid) , 4,3° (geweld) en 18 (reclame tav kinderen) van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, evenals de aanbevelingen van de JEP betreffende de afbeelding van de mens (pnt. 1 en 5) heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze spot niet meer te verspreiden.

Hoger beroep

De adverteerder stelde hoger beroep in tegen deze Jurybeslissing en liet ondermeer het volgende gelden:

Zelfregulering
Activision betracht grote zorgvuldigheid bij het inplannen van TVcommercials voor producten met een hoge leeftijdskeuring. Het product in kwestie betreft een videogame met een leeftijdskeuring van 18 jaar en ouder. In dit geval heeft Activision daarom besloten om uitzending van de bewuste TV commercial in overleg met haar mediabureau en mediapartners niet voor 20:00 uur in te plannen. De uitzending in kwestie, zo werd bevestigd door Activision’s mediabureau, heeft plaatsgevonden om 19:58 uur en niet zoals beweerd omstreeks 19 uur. Door voortschreidende planning van een TV zender kan het gebeuren dat een oorspronkelijk om 20 uur geplande TVcommercial fractioneel eerder uitgezonden; dat is in dit geval ook gebeurd.

Fictie versus werkelijkheid
Activision voert aan dat de game Call of Duty: World at War weliswaar volwassen content biedt, maar dat overduidelijk is dat het hier fictie is in plaats van werkelijkheid betreft. Activision kiest er bewust voor om in al haar TV uitingen gebruik te maken van beelden die duidlijk herkenbaar zijn als fictie.

Tijdstip van uitzenden en publiek
In de oorspronkelijke klacht wordt gespecifieerd dat het materiaal niet geschikt is voor jonge kinderen. Activision plant haar TVcommecrials op basis van de gedachte dat het aandeel jonge kinderen op het totale kijkerspubliek na 20 uur nihil is / zou moeten zijn.

De Jury van hoger beroep besliste het volgende:

I. ONTVANKELIJKHEID

De Jury heeft vastgesteld dat voldaan werd aan de ontvankelijkheidsvereisten en heeft derhalve het verzoekschrift ontvankelijk verklaard.

II. GEGRONDHEID

De Jury heeft vastgesteld dat in deze spot gewelddadige beelden en taal gebruikt worden, teneinde reclame te maken voor de videogame “Call of Duty. World at War”.

De Jury van hoger beroep is van oordeel dat dergelijke beelden niet geschikt zijn om door kinderen gezien te worden.

Op basis van de art. 1, al. 2 (maatschappelijke verantwoordelijkheid) , 4,3° (geweld) en 18 (reclame tav kinderen) van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, evenals de aanbevelingen van de JEP betreffende de afbeelding van de mens (pnt. 1 en 5) heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze spot enkel uit te zenden tijdens uren dat kinderen niet meer voor de buis zitten (wat 20u zeker niet is) en bijkomend in de spot het product te identificeren als zijnde een spel voor volwassenen (bv. stempel 18+).

De Jury van hoger beroep is bijgevolg van oordeel dat het verzoek tot hoger beroep slechts gedeeltelijk gegrond is, met name zij bevestigt de toepassing van de bepalingen zoals aangegeven door de Jury in eerste aanleg, maar zij mildert de uitvoering ervan door de uitzending ervan toe te staan buiten de uren dat kinderen voor de buis zitten (wat 20u zeker niet is) en mits het product in de spot te identificeren als zijnde een spel voor volwassenen (18+).

Deze beslissing van de Jury van hoger beroep is definitief.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat het spot niet meer uitgezonden wordt.

Adverteerder: CONTACTDATA
Product/Dienst: videogame world at war
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  13/01/2009