CONNECTIONS – 27/03/2013

Beschrijving van de reclame

De e-mail vermeldt onder andere het volgende:
“Pendant les Big Deals de Connections, bénéficiez non seulement des vols les moins chers vers les États-Unis et d’autres Big Cities mais aussi de réductions imbattables…”.

Motivering van de klacht(en)

De klager heeft in november 2012, tijdens de “Big Deals” promotie, 2 tickets gekocht om in de maand juni 2013 naar de VS te vertrekken voor de prijs van 728 euro per ticket. In de maand januari 2013 bedroeg de prijs voor een ticket 671 euro per persoon voor dezelfde vlucht, datum en tijdstip.
In een e-mail van november 2012 kan men lezen: “offre de billets d’avion à prix imbattable et vols les moins chers.” Voor de klager is deze reclame misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de reclameboodschap waarvan de klager verkeerdelijk beweert dat die misleidend en leugenachtig zou zijn een boodschap betreft die gecommuniceerd werd in het kader van de najaarscampagne “Big Deals”. Deze promotiecampagne liep van 16 tot 28 november 2012, hetgeen ook werd meegedeeld in de promotiedocumenten.
Tijdens deze najaarscampagne – die van bijzonder beperkte duur was (12 dagen) – bood de adverteerder verlaagde tarieven aan op vluchten tot de zomer van 2013.
De reclameboodschap is niet misleidend of leugenachtig, aangezien de prijzen die tijdens deze periode werden aangeboden, daadwerkelijk de laagste prijzen waren in de markt voor de betreffende producten. Aan de waarachtigheid van de reclameboodschap wordt geen afbreuk gedaan door het feit dat de adverteerder in januari 2013 een nieuwe promotiecampagne heeft gevoerd. Het betrof de vroegboekactie “Book & Pay”, die van 2 tot 31 januari 2013 liep en die bestond uit verschillende deelacties.
Tijdens deze vroegboekactie bood de adverteerder verlaagde tarieven aan op vluchten tot eind oktober 2013. Ook in deze promotieperiode was de reclameboodschap niet misleidend of leugenachtig, aangezien de prijzen die tijdens deze periode werden aangeboden, opnieuw de laagste prijzen waren in de markt.
Dat er een verschil kan (en zal) bestaan tussen de prijzen die worden aangeboden tijdens twee opeenvolgende promotiecampagnes, is te wijten aan het volatiel karakter van de prijsvorming van het product. De totaalprijs van een vlucht bestaat uit diverse componenten (basistarief bepaald door de luchtvaartmaatschappij, brandstoftoeslagen, taksen, enz.) waarvan het eenheidstarief aan voortdurende schommeling onderhevig is en waarop de adverteerder geen invloed heeft.
Zo heeft de adverteerder in ieder geval geen invloed op de (dagelijkse) beslissingen van de luchtvaartmaatschappijen om hun goedkope(re) boekingsklassen al dan niet open te stellen voor de verkoop. De luchtvaartmaatschappijen beheren immers zelf hun inventaris en kunnen aldus autonoom hun verkooppolitiek wijzigen en goedkopere of duurdere tickets op de markt brengen. Het staat een touroperator of lijnvluchtmaatschappij altijd vrij de prijs van een bepaalde vlucht aan te passen. De verkoop van vliegtuigtickets is dus een momentopname waarbij het aanbod dus dagelijks (of zelfs per uur) kan variëren.
De adverteerder kan dan ook niet uitsluiten dat eenzelfde vliegtuigticket in een bepaalde promotieperiode aan een goedkoper tarief wordt aangeboden dan in een andere promotieperiode.
Dit gegeven kan er evenwel niet toe leiden te besluiten dat de adverteerder misleidende of leugenachtige reclame zou verspreid hebben.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de e-mail in kwestie onder meer het volgende vermeldt: “Pendant les Big Deals de Connections, bénéficiez non seulement des vols les moins chers...”.

De Jury heeft ook vastgesteld dat tijdens deze promotiecampagne die van 16 tot 28 november 2012 liep de adverteerder verlaagde tarieven aanbood op vluchten tot de zomer van 2013.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de prijzen die tijdens deze periode werden aangeboden, daadwerkelijk de laagste prijzen waren in de markt voor de betreffende producten.

De Jury is van mening dat de gemiddelde consument weet dat de prijzen van de vluchten uit diverse componenten bestaan en dat deze prijzen naar aanleiding van diverse factoren aan fluctueringen onderhevig kunnen zijn.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden terzake.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CONNECTIONS
Product/Dienst: Big Deals
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/03/2013