COLRUYT – 11/09/2013

Beschrijving van de reclame

Met de Colruyt Jeugdkaart kunnen jeugdbewegingen kortingen krijgen op hun kampaankopen. De korting is niet geldig op tabak of rookwaren.

Motivering van de klacht(en)

Door het gebruik van de Colruyt Jeugdkaart krijgen jeugdbewegingen korting op hun aankopen, ook op drank. Volgens de klager kunnen jongeren op die manier aan voordelige prijs alcohol aankopen en worden ze bijgevolg verleid tot het aankopen van grote hoeveelheden. Veelal zijn het ook minderjarigen die op kamp gaan en die zullen worden geconfronteerd met alcohol, hetgeen moet worden vermeden. Alcohol promoten door korting toe te staan is dus volgens de klager niet toelaatbaar. De vergelijking kan worden gemaakt met het verbod om korting te geven op tabaksproducten.

De klager meent dat er een schending is van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken, onder andere van artikel 4 dat betrekking heeft op alcoholreclame en minderjarigen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de reclame “Voordelig op kamp met de jeugdbeweging” de Colruyt kampkaart 2013 betreft die recht geeft op 3% korting op alle kampaankopen.

De adverteerder wenst op de klacht te antwoorden als volgt:

1. Eerst en vooral is deze reclame gericht op de kampaankopen door meerderjarigen, met andere woorden de verantwoordelijken van de jeugdbeweging, zijnde de hoofdleiders, volwassen begeleiders, leiders, kookouders of kookploeg die de maaltijden op kamp bereiden. Zij is bijgevolg niet gericht op minderjarigen.

2. In de tweede plaats bevat de webpagina geen enkele verwijzing naar alcoholische dranken, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks. Zelfs indien men onder de rubriek “korting op alle kampaankopen” onder het tweede bullet op de link achter het woord “formulier” klikt kan men onder de rubriek “drank” in dat excel-bestand geen verwijzing, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks, vinden naar alcoholische dranken.

3. Verder dient een onderscheid te worden gemaakt tussen:
a. Publiciteit voor de kampkaart;
b. Het assortiment waarop de kampkaart toegepast kan worden;
c. De individuele keuze van de verantwoordelijke binnen dat assortiment, in functie van de behoeften van het kamp.
De publiciteit terug te vinden op de betrokken webpagina is zuiver gericht op de kampkaart en de voordelen van deze kaart aan de beenhouwerij. Zij is voor het overige niet gericht op het winkelassortiment. Het is de verantwoordelijke voor de kampaankopen, een meerderjarig persoon, die binnen het assortiment de nodige keuzes maakt met betrekking tot producten en hoeveelheid nodig voor het kamp. Nergens wordt promotie gevoerd voor alcoholische dranken.
De adverteerder betreurt dan ook ten zeerste het verband dat hier door de klager wordt gelegd.

4. Daarnaast is de adverteerder evenmin van mening dat het geven van een algemene korting op het totaalbedrag van een kassaticket kan worden gezien als reclame voor alcoholische dranken, zoals de klager voorhoudt. Dergelijke te ruime interpretatie van reclame zou immers leiden tot de paradox dat elke reclame met betrekking tot een algemene korting de verplichte educatieve slogan zou moeten bevatten, waardoor net de aandacht wordt getrokken op alcoholische drank.

5. De adverteerder benadrukt dat het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken niet geschonden is; er is geen sprake van reclame voor alcohol, de publiciteit voor kampaankopen is gericht tot meerderjarigen en er wordt nergens aangezet tot de aankoop van alcoholische dranken.
Voor zover de kampkaart – ten onrechte – toch als reclame voor alcohol zou worden aanzien, wijst de adverteerder er op dat, in tegenstelling tot bij tabak, geen enkele wettelijke bepaling reclame voor alcoholische dranken verbiedt. Het Convenant stelt geen verbod op reclame voor alcohol in, het zet een aantal richtlijnen en voorwaarden voor reclame voor alcoholhoudende dranken uiteen welke gebaseerd zijn op ethische en maatschappelijke overwegingen. Dit alles neemt niet weg dat de adverteerder van mening is en blijft dat de webpagina in kwestie geen reclame voor alcoholhoudende dranken betreft.

6. De adverteerder wenst nogmaals te beklemtonen dat hij op geen enkele wijze de intentie heeft om reclame voor alcoholhoudende dranken te voeren gericht aan/op minderjarigen. Dit past immers niet binnen zijn bedrijfscultuur en -waarden.

Om de voorgaande redenen is hij dan ook van mening dat zijn publiciteit met betrekking tot de kampkaart geen inbreuk vormt op enige wettelijke bepaling of sectorafspraak.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de op de website van de adverteerder aangekondigde Colruyt Jeugdkaart waarmee de verantwoordelijken van jeugdbewegingen algemene kortingen kunnen krijgen op hun kampaankopen.

De Jury stelt vast dat met deze promotie noch in de aankondiging, noch in het bestelformulier melding gemaakt wordt van alcoholhoudende dranken.

De Jury is derhalve van oordeel dat de actie niet binnen het toepassingsgebied van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken valt en er dus evenmin sprake kan zijn van een overtreding van dit Convenant.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: COLRUYT
Product/Dienst: Colruyt Jeugdkaart
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/09/2013