COLRUYT – 08/01/2014

Beschrijving van de reclame

Een foto toont een winkelrek met daarin links van een verticale scheiding niet-alcoholische dranken, waaronder Kidibul, en rechts alcoholische dranken.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het om een overtreding van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken, in het bijzonder van artikel 5.2: de kinderdrank “Kidibul” (en andere kinderdranken) staat in dezelfde rayon tussen de andere ciders met en zonder alcohol en naast de glühwein.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder haalde vooreerst aan dat de JEP bevoegd is de naleving van het Convenant op te volgen, rekening houdend met en binnen de grenzen van het door haar opgestelde reglement. Dit reglement omschrijft nochtans dat de JEP uitsluitend bevoegd is voor reclameboodschapppen verspreid in de massamedia of direct mail, en inzake alcoholhoudende dranken voor reclame die promotie maakt voor alcoholhoudende dranken verspreid zowel in de massamedia als daarbuiten. Het lijkt hem bijgevolg dat een winkelinrichting niet behoort tot de bevoegdheid van de JEP, gezien dit niet als reclame kan worden beschouwd.

De adverteerder deelde vervolgens mee dat artikel 5.2 in het Convenant werd opgenomen met in het achterhoofd de allombekende “Alcopops/Breezers”, die wel eens werden verward met gewone frisdrank omwille van hun uitzicht en vorm. De bepaling heeft tot doel duidelijkheid te scheppen naar klanten toe opdat wanneer ze een niet-alcoholische drank wensen te kopen, zij wel degelijk een niet-alcoholische drank krijgen.

Daarnaast is de essentie van het betrokken artikel het vermijden van mogelijke verwarring tussen alcoholhoudende en niet-alcoholhoudende dranken. Iets wat volgens de adverteerder in deze niet aan de orde is. Er kan immers geen sprake van verwarring zijn door de opstelling in de rekken.

Na nazicht in de betrokken winkel, blijkt de door de klager genomen foto een vertekend beeld te geven. Zoals kan worden vastgesteld op een door de adverteerder meegedeelde foto bevindt zich onmiddellijk naast de aparte rayon “Kidibul”-dranken een rayon non-food artikelen met feestbenodigdheden als glazen, prikkers en dergelijke meer. Het loutere feit dat aan de andere kant van het rek waarin de “Kidibul”-dranken staan, duidelijk onderscheiden door een verticale scheiding in de rekken ciders en glühwein staan, impliceert geen overtreding van artikel 5.2 van het Convenant.

Om de voorgaande redenen is hij dan ook van mening dat het plaatsen van de drank “Kidibul” in het voormelde rek geen inbreuk vormt op enige wettelijke bepaling of sectorafspraak.

Jurybeslissing

Wat haar bevoegdheid in deze materie betreft, houdt de Jury er vooreerst aan te bevestigen dat, gelet op artikel 12 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken, deze zich wel degelijk uitstrekt tot de controle op de naleving van de regels vervat in artikel 5 van het Convenant.

Wat de grond van de zaak betreft, heeft de Jury vervolgens kennis genomen van de twee foto’s die haar door respectievelijk de klager en de adverteerder werden meegedeeld.

Op basis van deze foto’s heeft de Jury vastgesteld dat er in een rek afzonderlijke kartonnen verpakkingen van flessen van de niet-alcoholische drank “Kidibul” staan, met rechts daarvan, afgescheiden door een verticale scheiding, alcoholische dranken.

Op basis van de door de adverteerder meegedeelde foto heeft de Jury er tevens nota van genomen dat zich links van de betrokken niet-alcoholische dranken een rayon non-food artikelen bevindt met feestbenodigdheden waaronder glazen.

Gelet op de informatie waarover zij beschikt, is de Jury van mening dat er in dit geval geen risico is op verwarring tussen de betrokken niet-alcoholische dranken en de alcoholische dranken.

De Jury is derhalve van oordeel dat in casu geen schending voorligt van artikel 5.2 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: COLRUYT
Product/Dienst: Alcoholische dranken
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/01/2014