COFIDIS – 10/11/2010

Beschrijving van de reclame

De tv-spot toont verschillende personen met telkens een ballon die weergeeft wat zij wensen aan te kopen. Eerst een man die aan het joggen is met een ballon aan zijn arm in de vorm van een bromfiets. Vervolgens een man die met zijn hond aan het spelen is en die een ballon aan zijn arm heeft in de vorm van een auto. Tenslotte een vrouw die aan het wandelen is met ballonnen aan haar arm in de vorm van elektrische huishoudapparatuur.

Tekst onderaan het beeld: kredietopening en persoonlijke lening onder voorwaarden. VU COFIDIS N.V. – Kredietgever – Rue du Glatignies 4 – 7500 Doornik

Logo van Cofidis
Tekst: Wij geven uw plannen alle krediet
Vermelding van de website en gratis telefoonnummer.

Voice-over: Een lening mag nooit te zwaar wegen. Bij Cofidis analyseren we de aangepaste oplossingen om u te helpen uw plannen waar te maken. En we durven ook neen te zeggen, in uw eigen belang. Cofidis. Wij geven uw plannen alle krediet.

Motivering van de klacht(en)

De reclame zet mensen aan tot het aangaan van een lening om mee te draaien in onze consumptiemaatschappij. Het betreft vaak mensen die geen lening krijgen via een reguliere instelling zoals een bank daar zij niet over voldoende financiële inkomsten beschikken. Meer nog zij verkeren vaak in een precaire, onstabiele financiële situatie. De adder onder het gras bij het aangaan van een dergelijke lening bij Cofidis is de hoge interestkost die hiermee gepaard gaat. Voor ze het beseffen komen deze mensen terecht in een vicieuze cirkel waarbij ze steeds meer leningen moeten aangaan om hun interesten te betalen, met alle gevolgen vandien. De maatschappij heeft als taak de burger te beschermen tegen dergelijke wanpraktijken. Cofidis proclameert mensen te helpen, maar in feite helpen deze achteloze slachtoffers enkel Cofidis te verrijken. Cofidis maakt misbruik van vertrouwen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat hij wordt beschuldigd van twee strafrechtelijke inbreuken (misbruik van vertrouwen en oplichting) en dat er geen enkel element is dat dergelijke beweringen rechtvaardigt.

De motiveringen die door de klager worden aangehaald steunen niet op de reclame zelf maar op persoonlijke en algemene opvattingen over krediet en de banksector.

De verspreide reclameboodschappen zijn volgens de adverteerder zeer gematigd en doen de consument op geen enkele manier geloven dat ze zomaar iedereen krediet verlenen. Er wordt integendeel zelfs verwezen naar het feit dat krediet kan worden geweigerd, hetgeen erg zeldzaam is in kredietreclame. Bovendien maakt de reclame geen melding van een jaarlijkse rentevoet. De adverteerder deelt mee dat hij voor een lening op afbetaling één van de laagste rentevoeten op de markt voorstelt (5,7%).

De adverteerder wil ook wat meer informatie geven over zichzelf. COFIDIS BE is een vereniging die ingeschreven is als kredietverstrekker bij FOD Economie sinds 1985. De adverteerder behoort tot de groep Crédit Mutuel, tweede bank van Frankrijk en vijfde wereldwijd. In die hoedanigheid wordt hij regelmatig gecontroleerd door FOD Economie, de CBFA en door zijn aandeelhouders die zelf onder het gezag staan van de Franse bankcommissie, en dit ook mbt publicitaire aspecten. Zoals eender welke bank, moet hij beantwoorden aan extreem strikte normen wat betreft risicocontrole en respect voor gelijkvormigheid. Hij behoort ook tot het BMDA en het UPC en respecteert ook hun deontologische code.

Tot slot is de adverteerder van mening dat hij niet dient te reageren op dergelijke klachten in het kader van een procedure bij de JEP aangezien het niet de reclame is die bekritiseerd wordt, maar een volledige sector, namelijk die van het consumentenkrediet.

Jurybeslissing

Vooreerst merkte de Jury op dat haar bevoegdheid zich beperkt tot de inhoud van de reclame en zij zich niet uitspreekt over het product/dienst.

De Jury heeft vastgesteld dat de reclamespot persoonlijke kredieten bij Cofidis aanprijst en daarbij het volgende vermeldt: “Een lening mag nooit te zwaar wegen. Bij Cofidis analyseren we de aangepaste oplossingen om u te helpen uw plannen waar te maken. En we durven ook neen te zeggen, in uw eigen belang. Cofidis. Wij geven uw plannen alle krediet”. De identiteit, adresgegevens en website worden vermeld.

Gelet op voorgaande is de Jury van oordeel dat deze reclame niet het gemak of de snelheid benadrukt waarmee het krediet kan worden verkregen en derhalve niet strijdig is met art. 6 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

Zij is tevens van oordeel dat deze reclame geen elementen bevat die sociaal onverantwoord of choquerend overkomen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: COFIDIS
Product/Dienst: Leningen
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/11/2010