COFIDIS – 09/05/2012

Beschrijving van de reclame

De brief betreft een welkomstaanbod ‘Direct Cash’.

Motivering van de klacht(en)

De klager heeft geen probleem met vrije markteconomie en dat daar publiciteit bij hoort kan volgens hem, maar dit soort 'persoonlijk' schrijven vanwege de adverteerder is in zijn ogen echt stelen van armen, profiteren van de zwakkeren in onze samenleving en de situatie waarin sommige mensen zijn terecht gekomen. De klager vindt het ongelooflijk dat dit nu nog steeds toegelaten wordt en hoopt dat hier iets aan gedaan kan worden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder stelt zich vragen bij het belang van de klager, in de juridische betekenis van het woord, om klacht in te dienen in naam van zijn vriendin, gegeven dat de klager de reclame in kwestie niet ten persoonlijke titel ontvangen heeft.

Ten gronde, na lezing van de klacht, identificeert de adverteerder geen grief of grieven gericht tegen zijn reclame, en verkeert hij derhalve in de onmogelijkheid om een uitgebreider antwoord te geven. Hij ziet wel een betwisting van zijn activiteit en zelfs van zijn sector maar geen enkele betwisting van de reclame in kwestie.

Jurybeslissing

De Jury heeft vooreerst de hoedanigheid van de klager onderzocht en heeft zijn klacht ontvankelijk verklaard.

De Jury heeft vervolgens vastgesteld dat de klacht voornamelijk betrekking heeft op de marketingtechniek en het door de adverteerder voorgestelde product.

De Jury heeft verduidelijkt dat haar bevoegdheid zich beperkt tot de inhoud van de reclame en heeft dus de reclame als dusdanig onderzocht.

De Jury heeft vastgesteld dat het voorgestelde krediet niet afgesloten kan worden zonder informatie die zou toelaten de financiële toestand van de consument na te gaan.

De Jury is van oordeel dat de reclame niet specifiek personen in financiële moeilijkheden viseert. Zij is eveneens van oordeel dat de reclame consumenten die het hoofd niet kunnen bieden aan hun schulden niet aanzet tot het opnemen van krediet.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: COFIDIS
Product/Dienst: Direct cash
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/05/2012