COCA-COLA – 24/10/2011

Beschrijving van de reclame

De banner toont het logo van Coca-Cola en daarna een fles van het merk die uit een groene plant opspruit met de vermelding ‘Hallo PlantBottle fles’, waarna volgt ‘Ontdek hoe groen jouw Coca-Cola is op traceyourcoke.be’ met het ‘plantbottle’ logo.

De publireportage advertentie met de titel ‘Hallo PlantBottle fles’ toont een 500 ml fles van Coca-Cola, Coca-Cola Zero en Coca-Cola Light in een groene plant met het ‘plantbottle’ logo.
De advertentie bevat eveneens informatie onder de titels ‘Maak kennis met onze nieuwe PlantBottle fles!’, ‘Het bijzondere aan de PlantBottle fles is dat ze:’ en ‘Bouw samen met ons aan een duurzamere toekomst’ en verwijst naar de site www.traceyourcoke.be.

Motivering van de klacht(en)

1) De gehele campagne heeft als doel om de consument te doen geloven dat drie producten van het merk Coca-Cola (“normaal”, light en zero) “groen” zijn. Dit adjectief is in het bijzonder misleidend rekening houdend met de ongetwijfeld nefaste gevolgen voor het milieu veroorzaakt door de productie van een Coca-Cola product (vervuiling van grondwater, CO2 uitstoot bij het transport, vervuilend verpakkingsmateriaal, etc).
Deze reclamecampagne is dus in overtreding met meerdere artikels van de Milieureclamecode: art. 3, 4, 7, 10, 12, 13. Betreffende het niet naleven van artikel 13, verwijst de klager naar het gebruik van het logo met de drie “driehoekige” pijlen. Dit oneigenlijk gebruik is bijzonder misleidend voor de consument die ertoe gebracht wordt te denken dat alle Coca-Cola flessen 100% recycleerbaar zijn, wanneer het eigenlijk enkel de PlantBottle flessen betreft.

2) Dit is misleidende reclame. Men merke op dat het plantaardig aspect van de reclame, dat naar voren geschoven wordt, de boodschap wil laten passeren dat het over een 100% niet vervuilend product gaat. De reclame verduidelijkt echter dat slechts 22,5% van de fles van plantaardig materiaal is en dat slechts 25% uit gerecycleerd plastic bestaat (en dus vervuilend is). Maar er wordt niets gezegd over de resterende 52,5% van de verpakking. Dienvolgens is het gebruik van de groene plant excessief in verhouding tot het reële percentage van het plantaardig materiaal. Daarenboven is de benaming “PlantBottle” misleidend omdat haar letterlijke vertaling “Fles van planten” zou zijn. Aldus zou deze, op verraderlijke wijze, de mensen ertoe aanzetten om hun fles om het even waar in de natuur weg te gooien, denkend dat het een fles is gemaakt op basis van planten (en dus biologisch afbreekbaar). Het gebruik van Engelse woorden maakt het voor de meeste consumenten niet gemakkelijker om de boodschap van de reclame in zijn volledigheid te begrijpen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder denkt duidelijk geweest te zijn betreffende de in de campagne gecommuniceerde boodschap. Het ging over het aankondigen van een vernieuwing – een stap – op de weg naar een grotere duurzaamheid (§3 van de publireportage). Voor de eerste keer in België lanceert Coca-Cola flessen die materiaal verkregen uit planten bevatten.

Alle mededelingen vermelden op een duidelijke, expliciete en ondubbelzinnige manier dat de flessen tot 22,5% uit dit uit planten verkregen materiaal bestaan en voor 25% uit gerecycleerd plastic. Sinds de jaren ’90 bestaan PET flessen gedeeltelijk uit gerecycleerd materiaal. Sinds enkele jaren bedraagt het percentage gerecycleerd plastic van alle Coca-Cola, Coca-Cola light en Coca-Cola Zero verpakkingen 25%.

Vandaag voegt Coca-Cola een materiaal verkregen uit planten toe om op die manier het gebruikelijke percentage plastic te verminderen. Niemand kan beweren dat dit geen vooruitgang vormt ten opzichte van flessen die tot voor kort nog voor 100% uit (niet-gerecycleerd) plastic bestonden.

Vandaar dat de adverteerder de reactie van de klager niet begrijpt waar deze hieruit afleidt dat Coca-Cola voorhoudt dat deze fles niet vervuilend zou zijn. De vervanging van een gedeelte niet-gerecycleerd materiaal door materiaal verkregen uit planten illustreren onder de vorm van een blad leek hem duidelijk en sprekend te zijn naar de consument toe. De afbeelding is vergezeld van duidelijke en zichtbare vermeldingen met betrekking tot de kenmerken van deze fles. De adverteerder is dus verwonderd dat de klager denkt dat deze mededeling tot doel zou hebben om de consument te doen geloven dat deze fles biologisch afbreekbaar zou zijn, aangezien vermeld wordt dat zij voor 100% recycleerbaar is – zoals alle flessen van PET materiaal (d.w.z. 100% van de Coca-Cola PET flessen, Coca-Cola light PET flessen, Coca-Cola Zero PET flessen, ...) en dat de lezers aangemoedigd worden te recycleren (§ 3 van de publireportage).

Het gebruik van het logo, dat overigens een EU gedeponeerd merk is, is evenmin van aard om de consument te misleiden en is bijgevolg niet in strijd met artikel 13 van de Milieureclamecode – aangezien deze fles voor 100% recycleerbaar is.

Eén van de klagers lijkt erop te wijzen dat het gebruik van “Plantbottle” van aard zou zijn om twijfel te zaaien in de geest van de lezer. De adverteerder heeft dit merk gekozen om dit materiaal te onderscheiden van het gebruikelijke plastic. Om het zaaien van twijfel te voorkomen is het merk “Plantbottle” overigens systematisch vergezeld van een duidelijke signalisatie over de aard van deze fles.

Door systematisch duidelijke en gegronde uitleg te geven betreffende de aard van de fles en het belang dat aan recyclage wordt gehecht, meent de adverteerder dat hem niet kan worden verweten in overtreding te zijn met de artikels 3, 4, 7, 10, 12 en 13 van de Milieureclamecode.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame duidelijk betrekking heeft op de 500 ml flessen van Coca-Cola, Coca-Cola Zero en Coca-Cola light. Het beeld bevat deze 3 producten. In overeenstemming met artikel E1 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, maakt de advertentie derhalve duidelijk op welke verpakking de reclameboodschap betrekking heeft.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de banner de vermelding ‘Hallo PlantBottle fles’ bevat, waarna volgt ‘Ontdek hoe groen jouw Coca-Cola is op traceyourcoke.be’ onder verwijzing naar een internetsite die meer informatie over het thema bevat.

De Jury is van mening dat, wanneer een adverteerder inspanningen doet in verband met het respecteren van het milieu, hij hierover mag communiceren indien hij dit doet op een duidelijke en genuanceerde manier. Wat in deze het geval is. De Jury heeft eveneens benadrukt dat de advertentie geen enkele absolute bewering bevat.

De Jury is van mening dat het gebruikte beeld (de fles in de groene plant) niet van aard is om de consumenten te misleiden op het vlak van de door Coca-Cola ten voordele van het milieu ondernomen acties.

De Jury heeft er nota van genomen dat de fles in kwestie inderdaad voor 100% recycleerbaar is. De advertentie beweert daarentegen geenszins dat deze fles biologisch afbreekbaar zou zijn. Er wordt integendeel duidelijk in de advertentie aangegeven dat het aangewezen is om het recycleren van de verpakkingen verder te zetten.

Met betrekking tot het ‘Plantbottle’ logo heeft de Jury er nota van genomen dat het systematisch vergezeld wordt van de vermelding die de samenstelling van de fles verduidelijkt. Het gebruik van de drie pijlen in de vorm van een driehoek wordt eveneens systematisch vergezeld van de naam ‘Plantbottle’. De Jury heeft derhalve geoordeeld dat geen inbreuk voorligt op artikel 13 van de Milieureclamecode.

Aangezien de advertentie tenslotte geen enkele verwijzing bevat naar andere producten of naar concurrenten, heeft de Jury geoordeeld dat geen inbreuk voorligt op artikel 12 van de Milieureclamecode.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat deze advertentie niet van aard is om de consument te misleiden met betrekking tot de eigenschappen van het product en geen bewering inhoudt die impliciet erop wijst dat het product geen gevolgen heeft voor het leefmilieu.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: COCA-COLA
Product/Dienst: PlantBottle
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/10/2011