CLEARWIRE – 11/12/2007

Beschrijving van de reclame

Een reclame verschenen aan de binnenzijde van een metrostel bevat de volgende tekst : « Promo 9,99€/mois (in grote letters), les 2 premiers mois – valable jusqu’au 31/12/07 inclus ( in kleine letters).
Descendez sans tarder et profitez d’internet sans ligne téléphonique, sans câble TV et sans installation. Clearwire Instant Internet ».
Vermelding van een telefoonnummer en website.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame misleidt de lezer indien hij niet de tijd neemt om de beperkende en dubbelzinnige kleine vermeldingen te lezen. Zij geeft de indruk dat men geen decoder meer nodig heeft en dat men tegen een alledaagse prijs een mobiele aansluiting bekomt die beperkt is tot de omgeving waar men wandelt. De lokprijs zou moeten geassocieerd worden met de gewone prijs om zich een reëel idee te kunnen vormen van de prijs.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de reclame duidelijk vermeldt dat de geafficheerde prijs van 9,99€/maand een promotieprijs is (zij draagt de vermelding “promo” in vette letters juist boven de geafficheerde prijs). Zij preciseert duidelijk dat deze prijs enkel geldt voor de twee eerste maanden van het abonnement en dit enkel voor zover dit abonnement afgesloten wordt voor 31 december 2007. Deze precisering is duidelijk leesbaar voor de passagiers die met de metro reizen die zich, per definitie, onbeweeglijk in het metrostel bevinden gedurende hun traject en zij hebben dus ruimschoots de tijd om er kennis van te nemen. De gemiddelde consument zal ongetwijfeld begrijpen dat er een andere prijs zal worden toegepast na de twee eerste maanden. De reclame bevat trouwens een 0800-nummer en een verwijzing naar de website waarop meer informatie beschikbaar is, met name mbt de prijs die wordt toegepast na de eerste twee maanden. Hij heeft eveneens laten gelden dat de publicitaire slogan “profitez d’internet sans ligne téléphonique, sans câble et sans installation” in ieder geval volkomen overeenstemt met de realiteit : zijn internetdienst laat immers aan zijn klanten toe om toegang te hebben tot het internet via hertzgolven. Zij hebben dus geen telefoonlijn of kabelaansluiting nodig. Geen enkele installatie is bovendien nodig. Het is voldoende voor de klant om zijn modem in een stopcontact te steken en dit in een geografische zone die gedekt is door de clearwire netwerk om toegang te kunnen hebben tot het internet. De slogan “sans ligne téléphonique, sans câble et sans installation” bevat geen eis aangaande de mobiliteit van de internetaansluiting van Clearwire. De eventuele beperkingen van deze mobiliteit (voortvloeiend uit de noodzaak om een stopcontact binnen handbereik te hebben) kunnen dus in geen geval als bedrieglijk worden gekwalificeerd aangezien de reclame zich niet uitspreekt over de mobiliteit van de Internetaansluiting.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat deze reclame het volgende preciseert: “Descendez sans tarder et profitez d’Internet sans ligne téléphonique, sans câble TV et sans installation”.

De adverteerder stelde echter dat de toegang tot Internet via zijn diensten veronderstelt dat de consumenten een modem in een stopcontact steken.

Rekening houdend met hetgeen voorafgaat, is de Jury van mening dat de termen “sans installation” gebruikt in de reclame in kwestie, de gemiddelde consument kunnen misleiden aangaande één van de hoofdkenmerken van de dienst die het voorwerp uitmaakt van deze reclame; hetgeen in strijd is met het artikel 94/6, § 1 van de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 inzake de handelspraktijken, evenals met de artikels 3 en 5 van de ICC Code.

Anderzijds heeft de Jury opgemerkt dat het volgende wordt vermeld in de reclame “Promo – 9,99 euros/mois – les 2 premiers mois – valable jusqu’au 31/12/2007 inclus”.

Zij heeft vastgesteld dat de betrokken reclame nalaat bepaalde relevante elementen te vermelden, die de beslissing van de gemiddelde consument zouden kunnen beïnvloeden, zoals de essentiële contractsvoorwaarden (duur van de verbintenis, tarief toegepast na de promotieperiode); wat in strijd is met artikel 94/7 van de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken, evenals met de artikels 3 en 5 van de ICC Code.

Rekening houdend met hetgeen voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de reclame in kwestie te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met voornoemde wettelijke en ethische bepalingen, en bij gebreke hieraan deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft laten weten dat de affichage in kwestie is afgelopen, maar dat hij de mening van de Jury over de volgende punten niet deelt :

- de uitdrukking “sans installation” lijkt hem niet misleidend : Het loutere feit dat de consumenten hun modem in een stopcontact dienen te steken kan zijns inziens niet worden gelijkgesteld aan een “installatie”. Wat in casu belangrijk is, is de totale afwezigheid van de noodzaak om een installateur te laten komen of een serie technische complexe interventies uit te voeren vooraleer te kunnen genieten van de diensten van Clearwire. De meerderheid – zie de totaliteit – van de actuele elektrische uitrustingen functioneren enkel wanneer zij op een stopcontact aangesloten zijn. Hij denkt niet dat de gemiddelde consument dit type van aansluiting kwalificeert als “installation”. Deze consument is in ieder geval vertrouwd met dit soort verplichtingen, het feit om deze niet te vermelden is niet van aard om te misleiden en nog minder om hem ertoe te brengen om een commerciële beslissing te nemen die hij anders niet zou genomen hebben (wat artikel 94/6 van de wet betreffende de handelspraktijken echter eist voor dat er sprake kan zijn van misleidende reclame).

- wat betreft de bewering dat relevante elementen werden weggelaten die van aard zijn om de beslissing van de gemiddelde consument te beïnvloeden : hij vestigde de aandacht op paragraaf 3 van het artikel 94/7 van de wet op de handelspraktijken die bepaalt “indien het voor de handelspraktijk gebruikte communicatiemiddel beperkingen qua ruimte of tijd met zich meebrengt, wordt bij de beoordeling of er informatie werd weggelaten rekening gehouden met deze beperkingen, alsook met maatregelen die de verkoper genomen heeft om de informatie langs andere wegen ter beschikking van de consument te stellen”. De adverteerder heeft in casu, rekening houdend met de opgelegde verplichtingen door dit type affichage in kwestie, een nummer 0800 en een referentie naar hun website ingevoegd die de informatie bevat die zogenaamd “afwezig” was.

Hij heeft ten slotte bevestigd dat hij er voor de toekomst zal op toezien om meer volledige informatie te verstrekken door invoeging van volgende tekst « Offre valable du xx/xx/xxxx jusqu'au xx/xx/xxxx à la conclusion d'un contrat de 12 mois à Clearwire Freedom Light ou Clearwire Freedom Premium. Vous payez 9,99e par mois les deux premiers mois. Ensuite, vous payez 28,99€/mois pour Freedom Light et 38,99€ pour Freedom Premium. Pour les conditions de cette offre voir www.clearwire.be ».

Gelet op wat voorafgaat, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CLEARWIRE
Product/Dienst: Internet
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  11/12/2007