CITROEN – 05/02/2014

Beschrijving van de reclame

De verschillende radiospots laten mensen horen die ingewikkelde of absurde berekeningen uitvoeren en eindigen met de melding: “Gelukkig houdt Citroën het simpel. Bij Citroën krijg je het bedrag van de BTW cadeau. Tot en met 31 januari de BTW cadeau. Info en voorwaarden op Citroën.be”.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt dit misleidende reclame. In de radiospot hoort men dat tijdens het autosalon de 21% BTW niet dient te worden betaald. Er was echter geen sprake van dat dit niet op alle modellen van toepassing was. Op het autosalon zelf kreeg men dit plots wel te horen. Volgens de klager kon men in de spot evenzeer vertellen dat deze korting niet van toepassing was op de nieuwe modellen C4.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder verwijst naar artikel 88 en volgende van de wet van 6 april 2010 betreffende consumentenbescherming en marktpraktijken en in het bijzonder naar artikel 90 met betrekking tot misleidende omissies.

Hij verwijst eveneens naar de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie volgens dewelke de afwezigheid van bepaalde vermeldingen geval per geval moet beoordeeld worden rekening houdend met beperkingen qua ruimte of tijd van het gebruikte communicatiemedium, de maatregelen die door de onderneming genomen zijn om deze informatie langs andere wegen ter beschikking van de consument te stellen, alsook met de mogelijkheid voor deze laatste om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen.

In dit geval benadrukt de adverteerder dat enerzijds de radiospot de consument expliciet doorverwijst naar de beschikbare informatie en voorwaarden op zijn website, wat door het Hof van Justitie van de Europese Unie uitdrukkelijk werd beoordeeld als een middel dat voldoet om tegemoet te komen aan de vereisten van de richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken.

Anderzijds wordt de radiospot aangevuld door talrijke andere reclameuitingen (website, TV-spot, informatie die ter beschikking werd gesteld op het Autosalon, in het netwerk, promotiebrochure, etc.), wat de informatie over de uitgesloten modellen bijzonder toegankelijk maakt voor de consument.

Elk van de andere uitingen bevatte, in de vorm en met de beperkingen die hen eigen zijn, de volgende vermelding die de consument expliciet informeert over de modellen die geen deel uitmaken van de promotie: “Citroën geeft u een korting ter waarde van het bedrag van de BTW berekend op de catalogusprijs van kracht op 06/01/2014 voor elke nieuwe Citroën zonder opties (uitgezonderd voor de nieuwe CITROËN C4 Picasso, nieuwe Grand C4 Picasso, Business en bedrijfsvoertuigen).”.

Bijgevolg kan worden besloten dat de adverteerder voldaan heeft aan de wettelijke vereisten inzake informatie voor de consument en alle nodige maatregelen heeft genomen om de relevante informatie ter beschikking te stellen om deze toe te staan een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen.

Er is derhalve geen omissie van informatie in dit geval, rekening houdend met de beperkingen die inherent zijn aan het formaat van de radiospot.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospots eindigen met de vermelding: “Bij Citroën krijg je het bedrag van de BTW cadeau. Tot en met 31 januari de BTW cadeau: info en voorwaarden op citroen.be”.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat op de website van de adverteerder er een asterisk staat achter de vermelding “BTW cadeau” en dat deze onderaan het scherm verwijst naar de “algemene verkoopsvoorwaarden”. Door te klikken op deze “algemene verkoopsvoorwaarden” bekwam men de volgende informatie met betrekking tot de korting van Citroën: “Citroën geeft u een korting ter waarde van het bedrag van de BTW berekend op de catalogusprijs van kracht op 06/01/2014 voor elke nieuwe Citroën zonder opties (uitgezonderd voor de nieuwe CITROËN C4 Picasso, nieuwe Grand C4 Picasso, Business en bedrijfsvoertuigen).”.

De Jury heeft er nota van genomen dat de klacht betrekking heeft op het feit dat de radiospots nalaten te preciseren dat bepaalde modellen niet in aanmerking komen voor de korting in kwestie.

De Jury heeft er vooreerst nota van genomen dat de uitsluiting beperkt is in verhouding tot het volledige gamma van voertuigen.

De Jury heeft er vervolgens nota van genomen dat het gebruikte medium (radio) beperkingen met zich meebrengt qua tijd, hetgeen impliceert dat men rekening dient te houden met deze beperkingen en met de maatregelen die de adverteerder heeft genomen om de informatie langs andere wegen beschikbaar te stellen.

Dienaangaande heeft de Jury vastgesteld dat de radiospots enerzijds verwijzen naar de website van de adverteerder waar de consument kennis kan nemen van de voorwaarden van de actie en dat de radiospots anderzijds deel uitmaken van een campagne die verspreid werd doorheen meerdere media en die, aan de hand van deze andere kanalen, uitdrukkelijk vermeldt welke voertuigen uitgesloten zijn.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de radiospots niet van aard zijn om de consument te misleiden over de voorwaarden van de toegestane korting.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CITROEN
Product/Dienst: Citroën Saloncondities
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  05/02/2014