CICLIST – ELODIE KUIJPER – 13/01/2021

Beschrijving van de reclame

De klager verwees naar een post op het Instagramprofiel elodiekuijper, die een foto bevat van de influencer die voor een uitgestalde fiets op een verhoog zit, met daarbij de tekst:
“Build your own dream bike. Everything is possible and nothing is to crazy! You now have the possibility at @ciclistsintjob to customise your own gravel bike. With over 40+ colours and finishes in Matt, shiny and silk literally everything is possible! Besides choosing the colours and finishing you can also pick your own accessories, tires, group sets. You name it and you can choose how you want your dream bike to look like. Currently Ciclist is only customising gravel bikes. Your bike frame will be a customised prorace frame. Would you like some more Info just check out my story or go straight to @ciclistsintjob to see when you can drop by the shop to make your dream come true!”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het hier om reclame voor een fietsenwinkel, door een particulier, waarbij niet duidelijk is dat er reclame wordt gemaakt.

Standpunt van de adverteerder

De betrokken partijen deelden vooreerst mee dat de Nederlandse professionele wielrenster en influencer Elodie Kuijper door verschillende merken wordt gesponsord.
Van Ciclist ontvangt zij fietsmateriaal, en in ruil voor deze vergoeding in natura communiceert zij over de merken, diensten of organisatie van Ciclist en brengt zij deze onder de aandacht. De afgebeelde foto werd gezamenlijk uitgekozen.
Volgens hen is er geen sprake van influencer marketing daar de boodschap die Elodie Kuijper daarbij heeft geschreven evenwel een eerlijke en spontane mening uitmaakt die niet door Ciclist werd geschreven of opgelegd. De content die de influencer meedeelt moet volgens hen dus niet gezien worden als een commerciële communicatie maar veeleer als een persoonlijk standpunt of oordeel. Ciclist heeft inderdaad geen (significante) controle (gehad) over de boodschap die de influencer bij de foto heeft geplaatst. Hun samenwerking gebeurt overigens in alle onafhankelijkheid en geenszins volgens de directieven van Ciclist.
De Aanbevelingen inzake online influencers dringen zich derhalve volgens de betrokken partijen niet op. Van enige verdoken of onduidelijke reclame is immers geen sprake. Een uitdrukkelijke en tekstuele vermelding dat het hier om reclame zou gaan is volgens hen volstrekt onnodig en niet aan de orde, daar de context waarin de boodschap online staat alsook de merkvermelding én (bovenal) het profiel van Elodie Kuijper de commerciële verhouding meer dan duidelijk en haast evident maken.

Ingevolge bijkomende vragen vanuit de Jury deelden de betrokken partijen in hoofdzaak mee dat de voormelde sponsoring door verschillende merken zeer uiteenlopend en divers is.
Van Ciclist ontvangt zij fietsmateriaal in bruikleen en in ruil daarvoor communiceert zij in alle onafhankelijkheid over de merken, diensten of organisatie van Ciclist en brengt zij deze wat onder de aandacht, zo bv. middels Instagram.
Dit gebeurt in alle onafhankelijkheid en geenszins onder de directieven van Ciclist. In dit verband gaven zij tevens aan dat het enige dat Elodie Kuijper vermeldt, is dat bepaalde fietsen te verkrijgen zijn in verschillende uitvoeringen en samenstellingen. Dat is zeer algemene en ongedetailleerde informatie die geenszins werd opgelegd door Ciclist en die ook elke passant in de winkel van Ciclist te horen krijgt.
Evenmin is er sprake van enige betaling door Ciclist. Met sommige sponsors heeft Elodie Kuijpers wel financiële afspraken, maar dan staat op de onderscheiden posts steeds vermeld dat het om een "betaald partnership" gaat.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de communicatie op het Instagramprofiel van de influencer in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft dit dossier onderzocht in het licht van de Aanbevelingen inzake online influencers.

In dit verband houdt zij er vooreerst aan in herinnering te brengen dat voor de toepassing van deze Aanbevelingen vereist is dat de communicatie cumulatief voldoet aan de beide volgende voorwaarden: de online influencer dient een vergoeding te ontvangen en de adverteerder dient controle te hebben over de communicatie.

Welnu, ingevolge het antwoord van de betrokken partijen heeft de Jury er vooreerst nota van genomen dat tussen hen een sponsorverhouding bestaat, zoals ook blijkt uit het profiel in kwestie, waarbij de betrokken influencer, een Nederlandse professionele wielrenster, van het betrokken bedrijf fietsmateriaal in bruikleen ontvangt als vergoeding in natura.

Wat echter de specifieke communicatie waarop de klacht betrekking heeft betreft, heeft zij er nota van genomen dat de boodschap van de influencer een eerlijke en spontane mening uitmaakt die niet door het bedrijf werd geschreven of opgelegd.

In deze context is de Jury van oordeel dat dit bedrijf geen controle heeft gehad over de communicatie in kwestie en dat derhalve in casu niet voldaan is aan de voormelde cumulatieve toepassingsvoorwaarden om te kunnen spreken van influencer marketing in de zin van de voormelde Aanbevelingen.

Gelet op het voorgaande heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren met betrekking tot de communicatie in kwestie op grond van de voormelde Aanbevelingen.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CICLIST – ELODIE KUIJPER
Product/Dienst: Fietsen
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  13/01/2021