CENTAURA – 03/05/2017

Beschrijving van de reclame

De klager verwees naar een aankondiging op Facebook van de studentenclub Centaura met betrekking tot het evenement “Lustrum Madness” dat door de studentenclub in kwestie werd georganiseerd en waarin sprake is van “gratis vaten Jupiler”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager, de Controledienst Tabak en Alcohol van de Dienst Inspectie van Consumptieproducten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, is er een inbreuk op het Alcoholconvenant, meer bepaald:
- artikel 2.2, aangezien de fuif doorgaat in het campusrestaurant van Hogeschool West-Vlaanderen te Kortrijk;
- artikel 3.1, aangezien 8000 pinten bier ter beschikking worden gesteld aan ongeveer 285 aanwezigen (en 736 geïnteresseerden). Al zouden er nog 1000 mensen aanwezig zijn, dan nog betekent dit 8 pinten per persoon, hetgeen als onverantwoordelijk en overmatig kan worden beschouwd;
- artikel 11.1, wegens het ontbreken van de educatieve slogan.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft zowel de organisator studentenclub Centaura als de vermelde producent AB InBev om een reactie verzocht.

Reactie Centaura:

Het speet de organisator te moeten vernemen dat personen aanstoot genomen hebben aan zijn promotiecampagne voor zijn 40-jarig bestaan. Hij wenst in geen geval gelinkt te worden aan het promoten van alcoholmisbruik.
HSC Centaura is een studentenclub uit Kortrijk die in raam van haar 40ste verjaardag het hele jaar lang elke week activiteiten organiseert, met als hoogtepunt de Lustrumfuif. Hiervoor geeft hij, zoals op de affiche staat, 40 gratis vaten bier weg in de loop van de avond. Een aantal van deze vaten zijn alcoholvrij bier. Hij gebruikt hiervoor een bonnensysteem waarbij elke aanwezige een aantal gratis consumpties ontvangt. Per twee uur worden per persoon een aantal bonnen vrijgegeven, zodat het overmatig consumeren van alcohol vermeden kan worden. Bovendien zal ook de volledige avond gratis water ter beschikking worden gesteld.
Hij haalt tevens aan te hebben ondervonden dat de hoeveelheid Facebook ‘aanwezigen’ en ‘geïnteresseerden’ absoluut niet representatief is voor het werkelijke aantal aanwezigen en verwacht zeker 1500 aanwezigen op deze fuif die doorgaat in een polyvalente zaal die Howest (Hogeschool West-Vlaanderen) hiervoor ter beschikking stelt.
Ten slotte deelde de organisator mee dat hij op zijn affiches en Facebookpagina ook enkel reclame maakt voor zijn fuif en niet voor een bepaald merk van alcohol, Jupiler of een ander merk. De enige verwijzing naar bedrijven en merken staat bij de sponsors. De gratis vaten werden niet gesponsord door Jupiler. Zij worden enkel en alleen gratis aangeboden aan de leden en sympathisanten om het 40-jarig bestaan van de club te vieren. Ook betreffende de opmerking over het ontbreken van een “educatieve slogan” deelde hij mee geen reclame voor alcohol te maken, maar voor een evenement. Hij meent dan ook dat de slogan niet vermeld dient te worden op zijn affiche.

Reactie AB InBev:

De vermelde producent nam er vooreerst nota van dat de klacht niet gericht is aan AB InBev, maar dat zij enkel in kennis werden gesteld van de klacht ten aanzien van Centaura.
Hij deelde vervolgens mee dat hij niet betrokken was bij de organisatie van het betreffende evenement “Lustrum Madness”, noch bij de communicatie erover. Het evenement is een initiatief dat uitgaat van de studentenclub Centaura en dat door haar georganiseerd en gepromoot wordt.
Zijn tussenkomst beperkt zich in deze tot het leveren van de dranken en de materialen die logistiek gezien nodig zijn om de dranken te kunnen schenken (frigo’s en tapmateriaal, alsook een banner om de toog in te kleden opdat deze als toog wordt opgemerkt door de bezoekers). Er bestaat echter geen enkele overeenkomst tussen AB InBev en Centaura, specifiek met betrekking tot dit evenement. Er werden hiervoor dan ook geen gratis goederen geleverd, noch gadgets.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze communicatie onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennis genomen van de aankondiging op Facebook van de studentenclub Centaura betreffende het evenement “Lustrum Madness” van de studentenclub in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft tevens kennis genomen van de reacties van de verschillende in de klacht vermelde partijen, met name studentenclub Centaura en producent AB InBev, waaruit blijkt dat, hoewel tussen studentenclub en producent een algemene commerciële relatie bestaat, deze laatste niet betrokken was bij de organisatie van of de communicatie rond het specifieke evenement waarvan sprake in de klacht.

Gelet op het bovenstaande is de Jury van mening dat de communicatie in kwestie het evenement van deze studentenclub betreft en geen alcoholreclame in de zin van het Convenant uitmaakt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de communicatie in kwestie niet binnen het toepassingsgebied van het Convenant valt en er in casu dus evenmin sprake kan zijn van een overtreding van dit Convenant.

Zij verwijst in dit verband tevens naar eerdere recente uitspraken van de Jury die op haar website kunnen worden geraadpleegd, waaronder Chez Choseken 09/11/2016, Huis der Rechten 06/04/2016, KLJ Tielen 13/04/2016.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CENTAURA
Product/Dienst: Evenement “Lustrum Madness”
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/05/2017