CELINE DIRECT – 02/09/2009

Beschrijving van de reclame

Een advertentie (A4) met als hoofding: “Geen dieet - geen oefeningen -geen ontberingen: het is nieuw en het werkt!” en als titel “Stel u uw nieuwe lijn voor binnen enkele dagen!” toont een foto van een vrouw die zichzelf in een spiegel bekijkt en voor-en na foto’s van de billen..

Vervolgens een verklarende tekst met de volgende subtitels:
-Wat te doen om werkelijk te vermageren?
-Vertel ons niet dat u dit soort product reeds eerder hebt uitgetest.
-Indien u nog twijfels hebt lees dan hetgeen volgt!
-Sveldyne put de voorraad vetten uit!.

De advertentie bevat ook een tabel die het volgende aangeeft: Buitengewoon! 10 kilo’s in minder dan 10 dagen.

Onderaan afbeelding van het product, met prijsaanduiding, bestelbongegevens, telefoonnummer, postbusadres, garantie met terugbetaling indien niet tevreden, verzakingstermijn, verwijzing naar privacywet.

Motivering van de klacht(en)

Dit bedrijf doet OPNIEW allerlei valse en ongeloofwaardige beloftes. Alsof men kan afvallen ZONDER dieet of oefeningen of ontberingen. De reclame zegt ook dat men met hun product ook helemaal niet hoeft op te letten wat men eet. Dat kan toch niet? Er wordt ook beweerd dat men 1 kilo per dag kan kwijtraken. Mag dat zomaar?
De klager benadrukt dat hij reeds eerder geklaagd heeft bij de JEP mbt dit bedrijf en toen werd meegedeeld dat die reclame niet mag.

Standpunt van de adverteerder

Geen antwoord.

Jurybeslissing

1) Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat deze reclame de volgende elementen bevat:

- verwijzing naar de snelheid en mate van gewichtsverlies (“buitengewoon! 10 kilo’s in minder dan 10 dagen, 1 kilo per dag”,…..).

De Jury verwijst terzake naar de verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

Art. 2 van deze verordening stelt dat ze van toepassing is op voedings- en gezondheidsclaims, die in commerciële mededelingen gebruikt worden.

Deze verordening omschrijft « gezondheidsclaim » als « een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband bestaat tussen een levensmiddelencategorie, een levensmiddel of een bestanddeel daarvan en de gezondheid ».

Artikel 2 voegt er aan toe dat voor de toepassing van deze verordening de definitie van "voedingssupplement" van Richtlijn 2002/46/EG inzake voedingssupplementen geldt.

Deze omschrijft de voedingssupplementen als « aanvulling op de normale voeding bedoelde voedingsmiddelen die een geconcentreerde bron van een of meer nutriënten of andere stoffen met een nutritioneel of fysiologisch effect vormen en in voorgedoseerde vorm op de markt worden gebracht, namelijk als capsules, pastilles, tabletten, pillen, en soortgelijke vormen, zakjes poeder, ampullen met vloeistof, druppelflacons, en soortgelijke vormen van vloeistoffen en poeders bedoeld voor inname in afgemeten kleine eenheidshoeveelheden ».

Overeenkomstig artikel 12 van de Verordening, zijn de claims « die zinspelen op de snelheid of de mate van gewichtsverlies » niet toegelaten.

Deze reclame is derhalve in strijd met deze Europese Verordening.

2) De Jury is tevens van oordeel dat deze reclame getuigt van een gebrek aan maatschappelijke en professionele verantwoordelijkheid, dit gelet op de beweringen die erop wijzen dat men niets hoeft te veranderen aan zijn gewoonten (“geen dieet-geen oefeningen-geen ontberingen; U hoeft niet eens meer op te letten voor wat u eet, noch aan vermoeiende sportoefeningen te doen om ernstig te gaan vermageren”; …...).

Deze reclame is derhalve in strijd met art. 1, al 2 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

3) De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame een postbusadres vermeldt en geen geografisch adres, hetgeen strijdig is met art. 78 WHPC, alsook met art. 94/7§4 zoals ingevoegd door de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de WHPC.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze reclame onder geen enkele vorm meer te verspreiden.

Op basis van art. 10 van het Jury reglement heeft de Jury aan de adverteerder de vereiste gesteld om zijn volgende campagne(s) voorafgaandelijk aan de verspreiding ervan voor te leggen gedurende een termijn van 1 jaar.Dit geldt voor elke volgende reclame die uitgaat van zijn bedrijf, ongeacht over welk product het gaat.

De betrokken media zijn hierover ingelicht zodat ze aan deze vereiste hun medewerking kunnen verlenen.

Overeenkomstig de Jury-procedure werd aan de adverteerder verzocht om ons schriftelijk en binnen de 5 werkdagen vanaf de datum van verzending van de beslissing, te bevestigen dat hij deze beslissing zal naleven (reclame in kwestie onder geen enkele vorm meer verspreiden+ volgende campagne(s) voorafgaandelijk aan de verspreiding voorleggen gedurende een termijn van één jaar).

Bij gebreke aan positief antwoord mbt de naleving van de Jurybeslissing werd een schorsingsaanbeveling aan de media verstuurd, overeenkomstig art. 11 van het Juryreglement.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CELINE DIRECT
Product/Dienst: Sveldyne
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  02/09/2009