CARREFOUR – 20/03/2001

Beschrijving van de reclame

De verpakking vermeldt “Green Energy” en daaronder “0 % kwik; 0 % cadmium”.

Motivering van de klacht(en)

De vermelding wordt beschouwd als strijdig met de milieu-reclamecode (art. 1 en 7), want het betreft een absolute term terwijl het nog steeds om een wegwerpproduct gaat. Van “groen energie” kan slechts sprake zijn in het geval van hernieuwbare energiebronnen.

Jurybeslissing

Na onderzoek van de etikettering en bij gebrek aan bewijsvoering door de adverteerder, heeft de Jury gemeend dat de vermelding « green energy » niet conform is met de art.1,3 en 7 van de milieureclamecode en heeft dan ook de aanbeveling gedaan om deze vermelding weg te laten. De adverteerder liet hierop weten dat hij de naam « green energy » zou deponeren als merknaam. De Jury bevestigde hierop haar aanbeveling om in afwachting van de effectieve registratie als merk, de term « green energy » niet meer te gebruiken. De adverteerder liet vervolgens weten dat deze term blijkbaar reeds gedeponeerd was als merk en dat er besloten werd de term niet meer te gebruiken met een overgangsperiode van 9 maanden teneinde de bestaande voorraden te liquideren. De Jury was van oordeel dat de overgangsperiode zo kort mogelijk diende te zijn met een maximale duur van 6 maanden. De adverteerder liet weten dat hij effectief deze duur zal respecteren.

Adverteerder: CARREFOUR
Product/Dienst: Batterij Green Energy
Onderzoekscriteria: Milieu
Datum afsluiting:  20/03/2001