CARREFOUR – 10/12/2013

Beschrijving van de reclame

Een foto toont een winkelrek met daarin alcoholische dranken en niet-alcoholische dranken, waaronder Kidibul, naast elkaar.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het om een overtreding van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken, in het bijzonder van artikel 5.2.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “reglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft nota genomen van de door de klager meegedeelde informatie.

De Jury heeft vastgesteld dat er risico bestaat op verwarring tussen alcoholhoudende dranken en niet-alcoholhoudende producten, wat in strijd is met artikel 5.2 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

De Jury heeft de betrokken winkelier derhalve verzocht om de alcoholhoudende dranken te koop aan te bieden in overeenstemming met de voormelde bepaling.

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat Carrefour de nodige maatregelen zal nemen.

Adverteerder: CARREFOUR
Product/Dienst: Alcoholische dranken
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  10/12/2013