CARREFOUR – 04/03/2009

Beschrijving van de reclame

De adverentie met als titel “Economique, chic ou éthique, c’est moi qui choisis” toont onderaan 4 soorten van producten (olijfolie, koffie, yoghurt en confituur) die achtereenvolgens voorgesteld worden overeenkomstig de categoriën waarnaar verwezen wordt in de titel:
Economique : Carrefour N°1 producten
Chic : Carrefour producten
Ethique : Carrefour Bio producten

Motivering van de klacht(en)

De firma mengt twee begrippen, namelijk“éthique” en “bio” en zorgt voor verwarring in hoofde van de consumenten mbt “éthique” en “équitable”. Maar deze bio-producten zijn helemaal niet afkomstig van eerlijke handel en dragen niet het label van “Max Havelaar”. Ze zijn derhalve niet ethischer dan andere producten. Het is dus een misleidende en oneerlijke reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de klacht het gebruik van het woord « ethiek »betreft, verbonden met het woord “bio” (Magazine Telepro 2868 van 19.02.09 p.21). Volgens de aanklager zouden deze twee woorden niet in verband met elkaar gebruikt worden, aangezien het woord “ethiek” enkel zou passen bij producten van eerlijke handel zoals Max Havelaer. Bijgevolg vindt de klager de reclame misleidend.

De adverteerder preciseerde dat “Ethiek”in de Van Dale omschreven staat als praktische wijsbegeerte die handelt voor zedelijke begrippen en gedragingen, over wat goed en kwaad is”. Naar zijn mening is het begrip ‘ethiek’ te ruim om enkel te slaan op ‘eerlijke handel’. Biologische voeding kan evenzeer een ethisch karakter hebben, zoals blijkt uit, een artikel in Test-Aankoop (editie 510, juni 2007) dat als titel draagt: “Biologisch voeding: vooral een ethische keuze”. Biologische voeding is voedsel waarop geen pesticiden e.d. worden gebruikt. Dit zorgt voor een zo goed mogelijk evenwicht tussen de behoeften van mensen en het ecosysteem. Biologische voeding zorgt bijgevolg voor een beter milieu, dierenwelzijn, enz wat zijn inziens toch als onderwerpen vatbaar voor ethiek kan beschouwd worden.

De adverteerder voegde eraan toe dat voor sommigen biologische voeding een levenskeuze is, die ook morele aspecten (zorg voor natuur en levende wezens) omvat. Consumenten worden ook steeds bewuster van het milieu, gezondheid en dierenwelzijn. Consumenten staan meer stil bij wat ze eten, en het is zijn taak hen daarover te informeren. Dit probeert hij op een zo adequaat mogelijke manier te doen.

Hij benadrukte dat het in geen geval zijn bedoeling is de klant te bedriegen of te misleiden door middel van deze reclame. Hij wilde het nieuwe concept “kunnen kiezen” naar voren brengen. Carrefour heeft een gamma van producten dat de consument de mogelijkheid geeft zijn producten te kiezen in functie van zijn levensstijl en zijn overtuigingen. Het is dus de consument die gaat opteren voor een banaan N°1 of voor Fair Trade. Het was geenszins zijn bedoeling om bio te promoten boven Fair Trade, maar juist om de ruime keuze en uitgebreidheid van het gamma aan te tonen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de adverentie met als titel “Economique, chic ou éthique, c’est moi qui choisis” onderaan 4 categoriën van producten afbeeldt (olijfolie, koffie, yoghurt en confituur).

De Jury is van oordeel dat de term ethiek geen synoniem uitmaakt voor eerlijke handel en deze advertentie niet de indruk wekt dat het om producten van eerlijke handel zou gaan.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame geen elementen bevat die van aard zijn om de consument te misleiden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen terzake, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CARREFOUR
Product/Dienst: Voedingsmiddelen
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/03/2009