CARLSBERG – 24/05/2022

Beschrijving van de reclame

Verschillende affiches stellen het bier van de adverteerder voor door een glas en een flesje van het merk te tonen met enkel de alcoholhoudende versie of met de alcoholhoudende versie naast de alcoholvrije versie.

Motivering van de klacht(en)

De klager signaleerde dat de educatieve slogan ontbrak op de grote affiches met het 0% bier en het alcoholhoudende bier en op de kleine affiches met het alcoholhoudende bier.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft vastgesteld dat de educatieve slogan effectief ontbreekt op de reclame waar zijn non-alcoholische bier (0.0%) geafficheerd wordt naast zijn alcoholische bier alsook op de kleinere affiches met het gealcoholiseerde bier.
Hij wenste te benadrukken dat er geen sprake is van een opzettelijke poging om schade te berokkenen aan of het niet respecteren van de gangbare praktijken inzake communicatie in de sector. Het van kracht zijnde Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken heeft voor hem een essentiële betekenis en hij tracht zijn publiciteitscampagnes dan ook steeds op een verantwoorde manier te voeren.
Als Belgische familieonderneming die het merk Carlsberg vertegenwoordigt en enorm onder de coronacrisis heeft geleden, heeft het enthousiasme om in “normale omstandigheden” over zijn nieuwe producten te communiceren wellicht de bovenhand genomen.
Mede door de focus op het 0.0% bier in zijn recente publicitaire campagnes en door het feit dat zijn dienst marketing gebruik diende te maken van de internationale campagne, is de afwezigheid van de educatieve slogan aan ieders aandacht ontglipt.
Hij zal er nauwlettend op toezien dat deze campagne wordt beëindigd en alleszins niet hergebruikt zal worden.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze reclame onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

Zij heeft kennisgenomen van de verschillende affiches en de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de educatieve slogan vereist door artikel 11.1 van het Convenant niet vermeld wordt.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft zij terdege nota genomen van de omstandigheden waarin deze ongewilde inbreuk zich heeft voorgedaan.

Op basis van de voormelde bepaling heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

In dit opzicht heeft de Jury er terdege nota van genomen dat de adverteerder reeds de nodige maatregelen heeft genomen om zijn campagne stop te zetten en deze niet meer als zodanig te hergebruiken.

Adverteerder: CARLSBERG
Product/Dienst: Carlsberg
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  24/05/2022