CAFE DE VAGE BELOFTE – 27/04/2017

Beschrijving van de reclame

De klager verwees naar een aankondiging op Facebook van de horecagelegenheid De Vage Belofte met betrekking tot het evenement “Bunny Sunday” dat door de horecagelegenheid in kwestie werd georganiseerd.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager, de Controledienst Tabak en Alcohol van de Dienst Inspectie van Consumptieproducten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, is er een inbreuk op het Alcoholconvenant, meer bepaald artikels 4.5 en 11.1.
Hij haalde aan dat de verwijzingen naar de “paashaas” en “eitjes rapen” marketingtechnieken zijn die behoren tot de cultuur van minderjarigen, en meer in het bijzonder kleine kinderen. Kleine kinderen kunnen op deze Facebookpagina terechtkomen, waardoor ze geconfronteerd worden met reclame voor wodka en Eristoff. Minstens wordt hier dan dus volgens hem onbewust een link gelegd met alcoholische dranken.
De klager verwees terzake naar een eerdere beslissing van de JEP (FX De Beukelaer - 07/12/2016).

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft zowel de organisator Café De Vage Belofte als de vermelde producent Bacardi-Martini om een reactie verzocht.

Reactie Café De Vage Belofte:

De organisator deelde mee dat, hoewel hij inderdaad een evenement georganiseerd heeft met een actie rond producten van Eristoff, het geenszins zijn bedoeling geweest is om kinderen en jongeren via zijn Facebookpagina ertoe aan te zetten om alcoholische dranken te nuttigen. Het evenement vond plaats in het paasweekend, vandaar dat er ook een link was met de paashaas, chocolade en aanverwante zaken die voortspruiten uit een eeuwenoude traditie.
Hij begrijpt niet goed hoe de schrijver van de klacht het verband legt tussen de naam “Eristoff” en het feit dat dit ertoe zou aanzetten dat kinderen en jongeren alcoholische dranken zouden nuttigen. Hij vermoedt dat vooral kleine kinderen nog nooit van dit merk gehoord hebben en dus ook geen link zullen leggen tussen het merk en (het gebruik van) alcohol.

Reactie Bacardi-Martini:

De producent deelde mee dat hij Eristoff wodka verdeelt en promoot in België. De Vage Belofte is een bij hem bekend verkooppunt. Dat gezegd zijnde, was de sales representative van Bacardi niet op de hoogte van de post of het evenement tot zij de klacht via de JEP ontvingen. De post en het evenement werden georganiseerd door De Vage Belofte (niet Bacardi) en De Vage Belofte maakte de post door gebruik te maken van de merknaam “Eristoff” zonder Bacardi hierbij te betrekken. Bacardi heeft de post of het evenement niet gesponsord, noch beeldmateriaal verzorgd voor de post, noch het evenement gesteund op eender welke andere manier.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze communicatie onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennis genomen van de aankondiging op Facebook van de horecagelegenheid De Vage Belofte betreffende het evenement “Bunny Sunday” in de horecagelegenheid in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft tevens kennis genomen van de reacties van de verschillende in de klacht aangehaalde partijen, met name café De Vage Belofte en producent Bacardi-Martini.

De Jury heeft met name vooreerst nota genomen van de reactie van Bacardi-Martini waarin onder meer wordt bevestigd dat zij niet betrokken waren bij de Facebookpost of het evenement, geen beeldmateriaal hebben verzorgd voor de post, noch het evenement gesteund hebben op eender welke andere manier.

Zij heeft er vervolgens nota van genomen dat horecagelegenheid De Vage Belofte bevestigt dat zij de organisator waren van het evenement.

Gelet op het bovenstaande is de Jury van mening dat de communicatie in kwestie het evenement van deze horecagelegenheid betreft en geen alcoholreclame in de zin van het Convenant uitmaakt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de communicatie in kwestie niet binnen het toepassingsgebied van het Convenant valt en er in casu dus evenmin sprake kan zijn van een overtreding van dit Convenant.

Zij verwijst in dit verband tevens naar eerdere recente uitspraken van de Jury die op haar website kunnen worden geraadpleegd, waaronder Café ’t Putje et al. 26/02/2016, KLJ Tielen 13/04/2016, Café Charlie Brown 14/09/2016.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Met betrekking tot de beslissing van de Jury (FX De Beukelaer 07/12/2016) waarnaar de klager verwijst, houdt de Jury eraan te preciseren dat deze beslissing betrekking had op een publicitaire communicatie voor de alcoholhoudende drank Elixir d’Anvers op de Facebookpagina van de producent zelf en dat de betrokken Facebookpost aldus alcoholreclame in de zin van het Convenant uitmaakte.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CAFE DE VAGE BELOFTE
Product/Dienst: Evenement “Bunny Sunday”
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/04/2017