CAFE BILLY’S – 20/11/2018

Beschrijving van de reclame

De klager verwees naar verschillende posts op de Facebookpagina van de horecagelegenheid Café Billy’s.

Motivering van de klacht(en)

De klager, de Controledienst Tabak en Alcohol van de Dienst Inspectie van Consumptieproducten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, diende klacht in voor inbreuken op het Alcoholconvenant door het café.

Het café bevindt zich in de nabijheid van middelbare scholen en maakt veelvuldig alcoholreclame en is volgens de klager gericht op minderjarigen. Hoewel het “studenten”-café heet, richt het café zich vooral op de doelgroep die vrijdagnamiddag gedaan heeft met school, dit zijn minderjarigen. Termen als “afterschoolparty”, “vanaf 16u”, “open om 6u op de dag van de jeugdbeweging”, … tonen dit aan volgens hem.

Er worden gratis shotjes sterke drank (rum) aangeboden op het terras voor het café (openbare weg) en binnen in het café aan jongeren onder 18 jaar. Hiervoor werd een proces-verbaal opgesteld.

Er wordt reclame gemaakt via de sociale media, gericht naar minderjarigen.
Spelletjes als bierpong worden gepromoot.
Er worden afbeeldingen van alcoholische dranken gepost.
Wie verkleed is, krijgt een gratis cocktail. Er wordt geen melding gemaakt van leeftijdsvoorwaarden. Cocktails zijn in 99% van de gevallen pas toegelaten vanaf 18 jaar, terwijl het doelpubliek jonger is.
De reclame op de voorgevel verwijst naar After School party en biedt goedkoop dranken aan.

De klager verwees ook naar Messenger berichten gestuurd naar minderjarigen.

Volgens de klager leidt het geheel van deze elementen ertoe dat jongeren worden aangezet tot een onverantwoorde, overmatige of onwettige alcoholconsumptie en de artikelen 2.1, 3.1, 4.1, 4.7 en 5.1 van het Alcoholconvenant lijken hem geschonden.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft zowel de horecagelegenheid Café Billy’s als de in de bij de klacht gevoegde afbeelding vermelde producent Duvel Moortgat om een reactie verzocht.

Reactie Café Billy’s:

/

Reactie Duvel Moortgat:

De producent deelde mee dat bij nazicht gebleken is dat geen van zijn medewerkers op de hoogte was van de communicatie. De foto op de Facebookpagina van Café Billy’s is van de Facebookpagina van Duvel gekopieerd zonder zijn voorafgaande toestemming of medewerking. Publiciteit voeren voor zijn merken bij minderjarigen strookt niet met de principes van het Alcoholconvenant en strookt evenmin met zijn commerciële strategie. Hij betreurt dan ook ten zeerste dat hij in deze communicatie genoemd wordt.

Jurybeslissing

De Jury heeft het dossier onderzocht in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennisgenomen van de verschillende elementen van de klacht.

Zij heeft er onder meer nota van genomen dat er gratis shotjes sterkedrank aangeboden zouden zijn aan jongeren onder 18 jaar en dat hiervoor een proces-verbaal opgesteld werd. Dienaangaande vestigt zij de aandacht op het feit dat zij zich niet kan uitspreken over het schenkverbod.

Met betrekking tot artikel 5.1 van het Convenant inzake het verbod om op de openbare weg gratis alcoholhoudende dranken te verdelen of aan te bieden:

In dit verband is de Jury van mening dat het terras van het café niet beschouwd kan worden als deel uitmakend van de openbare weg.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat er geen sprake is van een inbreuk op artikel 5.1 van het Convenant.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard op dit punt.

Met betrekking tot de andere door de klager aangehaalde bepalingen van het Convenant en de communicaties via de sociale media:

De Jury heeft kennisgenomen van de reactie van de in de bij de klacht gevoegde afbeelding van een van de posts vermelde producent Duvel Moortgat.

Zij heeft er met name nota van genomen dat Duvel Moortgat niet betrokken was bij de Facebookpost, en dat de foto in kwestie van zijn Facebookpagina gekopieerd is zonder zijn voorafgaande toestemming of medewerking, wat hij betreurt.

Zij heeft er vervolgens nota van genomen dat de andere communicaties betrekking hebben op evenementen van de horecagelegenheid.

De Jury is van mening dat de communicaties in kwestie dus geen alcoholreclame in de zin van het Convenant uitmaken.

De Jury is derhalve van oordeel dat de communicaties in kwestie niet binnen het toepassingsgebied van het Convenant vallen en er in casu dus evenmin sprake kan zijn van een overtreding van dit Convenant.

Zij verwijst in dit verband tevens naar eerdere recente uitspraken van de Jury die op haar website kunnen worden geraadpleegd, waaronder Café ’t Putje et al. 26/02/2016, KLJ Tielen 13/04/2016, Café Charlie Brown 14/09/2016, Café Charlie Brown 14/03/2017, Café De Vage Belofte 27/04/2017 en Café Yssi’s 27/04/2017.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CAFE BILLY’S
Product/Dienst: Café Billy’s
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/11/2018