BRUSSELS AIRLINES – 24/04/2013

Beschrijving van de reclame

De reclame op de website bevat onder meer het volgende:
- In een oranje bol: “Edinburgh Brussels as from 89 £*”;
- Daaronder: “Edinburgh – Brussels return from £ 89*”;
- Daaronder: “* Return, all taxes & charges included. Subject to availability.”

Motivering van de klacht(en)

De Engelse klager deelde een drieledige klacht mee.
Ten eerste bleek er geen vlucht beschikbaar te zijn aan 89 £ aangezien het boekingsformulier duidelijk als minimumprijs 94 £ of 93,14 £ toonde. De claim met betrekking tot de 89 £ was derhalve onjuist.
Ten tweede gelooft de klager niet dat 10% van de zetels aan deze prijs beschikbaar was, zoals nochtans wordt vereist door de Engelse CAP regels inzake reclame.
Ten derde haalde de klager aan dat de enige transactiekostenvrije betalingsmethode Maestro is. Volgens hem is dit duidelijk problematisch, aangezien Maestro slechts verstrekt wordt door banken in Noord-Ierland en niet elders in het Verenigd Koninkrijk. De adverteerder vliegt echter niet op Noord-Ierland en de aanbieding is zeker niet afkomstig uit Noord-Ierland, zodat het volstrekt ongepast is van de adverteerder om om het even welke vluchttarieven in het Verenigd Koninkrijk aan te prijzen waarin de “optionele transactiekosten” niet zijn opgenomen, daar deze niet optioneel of vermijdbaar zijn en steeds een bedrag voor het gebruik van een kredietkaart dient te worden betaald.

Standpunt van de adverteerder

Met betrekking tot het eerste onderdeel van de klacht, deelde de adverteerder mee dat dit tariefverschil te wijten was aan een éénmalige technische fout in zijn booking engine, waardoor het basistarief van de vluchten in kwestie die dag onbedoeld en onterecht werd verhoogd. Deze fout werd rechtgezet en het geadverteerde all-in tarief van £89 is opnieuw beschikbaar op de boekingspagina van zijn website.
Volledigheidshalve merkt de adverteerder tevens op dat er steeds kleine, verwaarloosbare afwijkingen mogelijk zijn tussen enerzijds het geadverteerde, afgeronde tarief op de startpagina van de website en anderzijds het actuele, te betalen tarief op de boekingspagina van de website. Deze afwijkingen zijn het gevolg van wisselkoersschommelingen en het feit dat het technisch gezien onmogelijk is het exacte tarief in ‘real time’ op de startpagina weer te geven, waardoor dit tarief naar boven of onder wordt afgerond.

Wat betreft de bewering van de klager dat hij meent (zonder dit evenwel aan te tonen) dat er minder dan 10% van de beschikbare stoelen beschikbaar zouden zijn aan de geadverteerde tarieven, zoals vereist door de ‘CAP rules’, kan de adverteerder uitdrukkelijk bevestigen dat hij steeds meer dan voldoende vluchten aanbiedt aan de door hem geadverteerde prijzen.
Ten overvloede merkt hij ook op dat de CAP Code van de ASA uiteraard enkel in het VK van toepassing is en als dusdanig niet tegenstelbaar is aan Brussels Airlines. Bovendien blijkt eveneens dat de beweerdelijke “10% availability”-regel hoe dan ook geen autonome verplichting van de CAP Code vormt, maar slechts een niet-bindende aanbeveling in een help note op de website van de ASA.

Tot slot wenst de adverteerder uitdrukkelijk te betwisten dat Maestro de enige gratis betaalmethode zou zijn die op zijn website wordt aangeboden.
Naast een aantal betalingsmethoden waarvoor inderdaad een vaste kost van £4,5 per passagier in rekening wordt gebracht, biedt hij aan alle passagiers, met inbegrip van deze in het VK, eveneens PayPal aan als gratis betalingsmethode.
Bovendien is het onjuist dat Maestro de facto niet beschikbaar zou zijn voor passagiers uit het VK – nazicht van het overzicht van de gebruikte betalingsmethoden toont aan dat een (weliswaar beperkt) aantal passagiers wel degelijk – kosteloos – met Maestro betaalt op de VK-website.
Eventuele betalingskosten op de website zijn dus wel degelijk optioneel en dienen daarom niet te worden opgenomen in de geadverteerde tarieven.

Jurybeslissing

Met betrekking tot het eerste onderdeel van de klacht heeft de Jury er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat door een technische fout het op de boekingspagina van de website gehanteerde basistarief van de vluchten in kwestie inderdaad tijdelijk hoger was dan het op de startpagina van de website geadverteerde tarief.

De Jury is van oordeel dat deze reclame aldus van aard is om de consument te misleiden op het vlak van de prijs en strijdig is met artikel 88 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder dan ook verzocht om deze reclame te wijzigen op dit punt of bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat deze fout op de website na ontvangst van de klacht door de adverteerder werd rechtgezet.

Met betrekking tot het tweede onderdeel van de klacht heeft de Jury er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat binnen het kader van de betrokken actie wel degelijk voldoende vluchten beschikbaar waren aan de vermelde actieprijs.

De Jury is van oordeel dat de reclame niet van aard is om de consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Met betrekking tot het derde onderdeel van de klacht heeft de Jury er nota van genomen dat vanuit het Verenigd Koninkrijk zowel via Maestro als via PayPal kan worden betaald zonder transactiekosten verschuldigd te zijn.

De Jury wijst er dienaangaande op dat zowel de Belgische als de Europese regelgeving terzake slechts de verplichting inhouden om de verplicht bij te betalen kosten en de onvermijdbare toeslagen en vergoedingen in de geadverteerde prijzen op te nemen.

De Jury is van oordeel dat het feit dat zowel via Maestro als via PayPal zonder transactiekosten kan worden betaald met zich meebrengt dat eventuele transactiekosten bij gebruikmaking van andere betaalmiddelen geen onvermijdbare toeslagen zijn.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BRUSSELS AIRLINES
Product/Dienst: Vlucht Edinburgh – Brussel
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  24/04/2013