BROUWERIJEN ALKEN MAES – 01/09/2011

Beschrijving van de reclame

Voice over: « Tous les jours, Maes cache plusieurs fûts pression bien frais. Où ça ? Tu le sauras en regardant la page de pub à 20h ».
Voice over + tekst: « Suis ta soif et cherche le fût. Le fût pression Maes, à utiliser en cas de fiesta ».
Tekst: « Surfe sur Maes.be. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Et tirée d’un fût pression Maes ».

Motivering van de klacht(en)

Het gebruik van de jij-vorm en de algemene toon van de reclame geven duidelijk aan dat er op het ‘jonge publiek’ gemikt wordt. Men klaagt terecht over de toenemende consumptie van alcoholische dranken bij jongeren, met alle nefaste gevolgen die daaruit voortvloeien (gedrag, vandalisme, onbeschoftheid, nachtlawaai). Deze reclame is dus weinig ethisch en ongeschikt voor het scherm, aangezien ze jongeren aanzet tot het drinken van bier.

Standpunt van de adverteerder

De actie «Suis Ta Soif, Cherche Ton Fût » kadert perfect in het grote geheel van de campagne “Volg Je Dorst / Suis Ta Soif”. Het nodigt de mensen uit om deel te nemen aan een zoektocht op plaatsen waar men normaalgezien niet komt op dat tijdstip.

De actie is geenszins specifiek gericht op minderjarigen. De televisiespot toont geen beelden die exclusief met het leefmilieu van minderjarigen kan worden geïdentificeerd. De mensen die erin fungeren zijn duidelijk meerderjarig. De taal die wordt gebruikt is algemeen aanvaard in de sector en wordt ook gebezigd door de concullega’s. Er wordt geen gebruik gemaakt van woordenschat die specifiek zou kunnen zijn voor minderjarigen.

Het feit dat een breed publiek wordt geviseerd blijkt ook uit de televisiekanalen waarop de spot wordt getoond. Deze kanalen richten zich geenszins louter op minderjarigen.

Een foto van de vinders van de tapvaten word gepubliceerd op de website www.maes.be. Uit die foto’s blijkt dat de vinders behoren tot alle generaties, wat meteen aantoont dat de televisiespot haar breed doelpubliek bereikt. Er wordt overigens zeer streng op toegezien dat de gevonden tapvatjes niet worden uitgereikt aan minderjarigen.

De televisiespots lopen van 8 tot 21 augustus op de zenders VTM, 2BE en RTL-TVI. Per dag zenden we driemaal een aankondigingspot uit, en om 20 uur een activatiespot met de locatie waar de tapvatjes kunnen worden gevonden.

Jurybeslissing

De Jury is van mening dat het taalgebruik niet specifiek aan jongeren is en heeft vastgesteld dat de spot geen minderjarigen in beeld brengt. De Jury is van oordeel dat de spot jongeren niet aanzet tot biergebruik.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat de gevonden tapvatjes niet aan minderjarigen uitgereikt worden en dat de foto’s van de vinders van de tapvaten die op de website van de adverteerder gepubliceerd worden geen minderjarigen in beeld brengen. De Jury legt de nadruk op het feit dat de adverteerder dit effectief moet naleven, conform artikels 4.2 en 5.1 van het Convenant inzake gedrag en reclame mbt alcoholhoudende dranken.

Bij gebreke aan inbreuken op ethische of wettelijke bepalingen, heeft de Jury gemeend geen andere opmerkingen te moeten formuleren op dat punt.

Wat de educatieve slogan betreft, heeft de Jury vastgesteld dat de slogan wel aan het einde van het spotje vermeld wordt. Echter dienen de volgende richtlijnen nageleefd te worden, conform artikel 11 + bijlage B van het Alcoholconvenant:
- tijdsduur: voor reclamespots met een tijdsduur van meer dan 10 seconden: een minimum van 5 seconden;
- lettertype: Arial – cursief ;
- in verhouding tot de hoogte van het beeld : 5 %.

De Jury heeft de adverteerder dan ook gevraagd om, indien nodig, de vermelding van de educatieve slogan aan te passen zodat het geen inbreuk bevat op de bovenvermelde bepalingen.

Gevolg

De adverteerder deelde mee dat de campagne afgelopen is en dat hij in de toekomst nauw op zal toezien dat de educatieve slogan correct vermeld wordt.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BROUWERIJEN ALKEN MAES
Product/Dienst: Maes
Media: TV
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  01/09/2011