BREAK THE HOUSE DOWN – 27/01/2016

Beschrijving van de reclame

Ter promotie van het evenement Break The House Down Winter Edition 2015 werd via YouTube een drie minuten durende “official aftermovie” van de Summer Edition 2015 verspreid, met de begeleidende tekst “Official aftermovie of the Break The House Down 2015 Summer Edition. A big thank you to our visitors for creating such a great atmosphere of unity and harmony.”, waarin onder meer het volgende te zien is:

 • feestgangers die aanschuiven aan de ingangscontrole en polsbandjes omgedaan krijgen;
 • beelden van een ijsemmer met een fles champagne, schuimwijn of cava en glazen en feestgangers die klinken;
 • beelden van een DJ en dansende en klappende feestgangers in de zaal;
 • een man met een masker die maskers uitdeelt aan het publiek;
 • mannen die “foamsticks” en een opblaasbare krokodil in de dansende massa gooien, met uitgebreide beelden van de DJ’s en het publiek, gemonteerd op het ritme van de muziek;
 • het maken van een drankje met een sterke drank en een frisdrank;
 • opnieuw uitgebreide beelden van de DJ’s en het publiek, gemonteerd op het ritme van de muziek, met onder meer een opblaasbare rubberboot die in de massa wordt gegooid;
 • een man die champagne, schuimwijn of cava in het publiek spuit en in de monden van feestgangers giet;
 • mensen die slagroom in elkaars gezicht en mond spuiten.

Op de Facebookpagina van de adverteerder zijn naar aanleiding van de gepromote Winter Edition 2015 onder meer posts te zien waar:

 • promotie wordt gevoerd voor korting op een taxidienst onder de hoofding “Get home safely”;
 • een door Brugge Leeft weggegeven vat wordt aangekondigd;
 • onder de hoofding “Foamsticks, what do you use them for?” een afbeelding wordt getoond waar via een buis bier wordt gegoten in de mond van een feestganger;
 • verwezen wordt naar de strikte 16+ policy;
 • verwezen wordt naar een optredende DJ, met een foto van een DJ op het podium in een met stroboscoop verlichte zaal.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat in de promofilmpjes o.a. te zien is:
- het rechtstreeks uitgieten van Cava in de mond van jongeren op de fuif;
- vele beelden van flessen en glazen Cava en drinkende jongeren;
- beelden van sterke drank.
Op Facebook zijn er posts met foto’s van bier, drinkende jongeren, promo voor een gratis vat bij aanvang van de fuif, enz.

Volgens de klager is er sprake van jongeren (-16, +16, -18) aanzetten tot alcoholgebruik.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder wenste vooreerst te benadrukken dat deze aftermovie geen promotie is van welke producten dan ook, maar van het concept Break The House Down zelf, een concept waarin preventieve werking en bewustmaking van jongeren omtrent niet alleen alcohol maar ook drugs, seksualiteit en verantwoord rijgedrag centraal staan.

Dit laatste blijkt onder meer uit de nauwe samenwerking met de jeugddienst de Stad Brugge waarmee de adverteerder al sinds zijn oprichting in 2009 nauwe banden heeft en hij steeds mee samenwerkt om bewustmaking in deze materies bij zijn doelpubliek, dat weliswaar uitsluitend 16+ is, te promoten. Voorbeelden hiervan zijn de deelname aan de preventiecampagne van de Stad Brugge omtrent drugs- en alcoholgebruik welke dit jaar gelanceerd werd, maar evenzeer het ophangen van bewustmakingsposters en het voeren van een strenge politiek op het evenement zelf wat het verstrekken van alcoholhoudende consumpties betreft.

Deze inspanningen werden tot op heden steeds sterk geapprecieerd door de bevoegde stadsdiensten. Het spijt de adverteerder dan ook zeer te horen dat bepaalde passages in de aftermovie een andere indruk nagelaten zouden hebben.

Onder verwijzing naar posts op zijn Facebookpagina benadrukt de adverteerder bovendien dat hij duidelijk communiceert omtrent het 16+ karakter van het evenement en promotie voert voor het gebruik van taxidiensten bij het vervoer naar huis na het evenement.

Wat de aftermovie betreft, benadrukt de adverteerder opnieuw dat het posten van deze aftermovie op geen enkele wijze en op geen enkel moment beoogt het gebruik of de verkoop van alcohol (in het algemeen en dus ook bij uitbreiding voor jongeren) te promoten.

De beelden waarom het hier draait werden genomen tijdens het evenement waar traditioneel beelden uit alle delen van de locatie van het evenement genomen worden. Deze beelden werden geschoten achter de bar terwijl één van de medewerkers bij de bediening van een klant het drankje in kwestie mixte.

Ook uit de begeleidende tekst blijkt geenszins enige intentie om het gebruik van alcohol of enig ander merk te promoten. Het gaat om de promotie van het merk Break The House Down door middel van een energiek sfeerverslag van de avond. Hierbij ligt de focus voor de adverteerder op een energieke montage waarbij de positieve sfeer van het evenement centraal staat en geenszins de consumptie, of overmatige consumptie van alcohol.

Met betrekking tot de beelden van cava die gespoten wordt in het publiek wordt evenmin een merk gepromoot noch de consumptie van cava zelf. Tot op heden werd niet ondervonden dat jongeren hiertoe aangezet werden tot cava met de bedoeling deze zelf dan leeg te spuiten of op gelijkaardige wijze te consumeren. Het betreft overigens vaak DJ's die flessen cava vragen om deze als deel van hun live-act bij een climax in hun performance leeg te spuiten. Een veel voorkomende praktijk binnen deze scène welke ongetwijfeld sterk geïnspireerd wordt door internationale artiesten zoals bijvoorbeeld Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki en Dada Life. Hier draait het meer om de act van de artiest en niet om het alcoholhoudend product, zoals bijvoorbeeld ook gecrowdsurft wordt of artiesten ook t-shirts, stickers, strandballen, taarten en dergelijke meer in het publiek gooien.

Er is volgens de adverteerder echter zeker en vast geen systematische of doelmatige politiek of beleid om alcohol in beeld te brengen, noch via de aftermovies, noch via de Facebookpagina. Het voeren van reclame voor alcohol, en al zeker voor het serveren van alcohol aan jongeren, past geenszins binnen de filosofie, bij de maatschappelijke functie en binnen de politiek en het beleid van VZW Break The House Down.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de betrokken reclame voor Break The House Down Winter Edition 2015 via de verspreiding van de “official aftermovie” van de Summer Edition 2015 op YouTube en posts op de Facebookpagina van de organisator en van de klacht die hierop betrekking heeft.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de organisator nota van genomen dat deze in het raam van zijn preventieve werking en bewustmaking van jongeren omtrent alcohol, drugs, seksualiteit en verantwoord rijgedrag nauw samenwerkt met de jeugddienst van de Stad Brugge en deelneemt aan de preventiecampagne omtrent drug- en alcoholgebruik van de Stad Brugge. Zij heeft in dit verband tevens nota genomen van de communicaties op de Facebookpagina van de organisator rond de leeftijdscontrole op het evenement en het promoten van het gebruik van taxidiensten.

De Jury heeft er vervolgens nota van genomen dat de beelden in het betrokken promotiefilmpje waarin een drankje wordt gemaakt en waarbij een alcoholmerk zichtbaar is door de adverteerder – de organisator van het evenement – beoogd werden als sfeerbeelden ter promotie van het evenement als dusdanig en dat het hierbij zichtbaar in beeld gebrachte merk zelf niet betrokken was bij dit evenement of bij de promotie ervan.

Gelet hierop is de Jury van mening dat het betrokken materiaal reclame maakt voor het aangekondigde evenement en geen alcoholreclame betreft en derhalve niet binnen het toepassingsgebied van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken valt.

Wat de inhoud van deze reclame voor het aangekondigde evenement betreft, is de Jury vervolgens van mening dat deze in casu diverse types sfeerbeelden van en informatie over het evenement bevat, zonder daarbij echter, in haar geheel bekeken, te focussen op het in beeld brengen van alcohol of overmatig alcoholgebruik te promoten.

Gelet op het voorgaande is de Jury derhalve van oordeel dat de reclame niet getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BREAK THE HOUSE DOWN
Product/Dienst: Break The House Down Winter Edition 2015
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/01/2016