BRASSERIE DES FAGNES – 04/08/2020

Beschrijving van de reclame

De Facebookpost bevat de volgende tekst:

“La Fagnes au Bistrot
Les cafés, bistrots et restaurants ré-ouvrent pour le plus grand bonheur de tous.
Petite vidéo torride avec un ami humoriste bien connu de la scène belge. 
Accrochez-vous ! 
A partager sans modération !”.

Daaronder toont een video Renaud Rutten die op straat een sigaret rookt. Hij gaat een café binnen. De vrouw achter de bar maakt hem duidelijk dat ze gesloten zijn, maar hij gaat toch binnen en zet zich aan de bar terwijl hij blijft roken. De barvrouw herkent hem vervolgens, zegt hem dat haar man en zij grote fans zijn en biedt hem een biertje aan. Renaud Rutten neemt dit aan en schudt de as van zijn sigaret af. Hij verwerpt vervolgens systematisch met verschillende opmerkingen alle bieren die aan hem geschonken worden totdat de barvrouw hem een Fagnes voorschotelt. Hij drinkt deze vervolgens tevreden op.
Op het einde van de video, afbeelding van het product, logo en tekst “Fagnes de toi”.

Motivering van de klacht(en)

De klager, de Controledienst Tabak en Alcohol van de Dienst Inspectie van Consumptieproducten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, verwees naar een video die een acteur toont die een café binnengaat, met een brandende sigaret, en die de kwaliteit van het bier van de adverteerder promoot. Hij diende klacht in omwille van het overtreden van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken gelet op de afwezigheid van de educatieve slogan “Ons vakmanschap drink je met verstand” op de reclame die verspreid wordt op de sociale media.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat hij zich geen vragen had gesteld over een juridisch probleem in deze video daar de bazin, als de persoon het café binnengaat met een sigaret, aangeeft aan de bezoeker dat het etablissement gesloten is. De persoon gaat echter toch binnen, ondanks de waarschuwing van de eigenaar, en de sigaret verdwijnt vervolgens uit beeld. Er staat geen asbak op de bar. Hij ziet dus niet in hoeverre er sprake zou kunnen zijn van een inbreuk en de wet lijkt hem te worden gerespecteerd.

Nadat zijn aandacht gevestigd werd op het feit dat de klager een inbreuk aanhaalt op het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken, met name het ontbreken van de educatieve slogan die opgelegd wordt door artikel 11.1 (+ Bijlage B) van het Convenant in kwestie, deelde de adverteerder mee dat hij dacht dat dit geen verplichting was maar enkel een advies inzake goede praktijken om een verstandige consumptie te bevorderen. Hij deelde mee dat hij echter wel bereid was om de tekst toe te voegen onderaan de video.

Conform artikel 8 van haar Reglement heeft de Jury zich, naast de elementen die opgeworpen werden in de klacht, ook gebogen over het eventuele seksistische karakter van de reclame en over kleinering ten aanzien van de vrouw. Zij heeft dus onderzocht of de reclame in overeenstemming is met de Regels inzake de afbeelding van de mens en de Regels inzake humor in reclame.
Op dit vlak deelde de adverteerder mee dat hij deze vraagstelling niet begrijpt en zich afvraagt op welke wijze de man in kwestie anders zou reageren omdat het om een vrouw of een man gaat. Volgens hem is er niets in zijn houding, kleding of gedrag dat doet denken dat hij zich tot een vrouw richt. Hij voegde toe dat hij veel aandacht besteedt aan deze waarden en dat er geen aanwijzingen zijn van een verschil in gedrag naargelang het geslacht.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze reclame onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen.

Zij heeft kennisgenomen van de twee elementen die aangehaald worden in de klacht, met name de afwezigheid van de educatieve slogan opgelegd door het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken en het feit dat de acteur een café binnengaat met een brandende sigaret, evenals van het bijkomende element, opgeworpen door de Jury, met betrekking tot het eventuele seksistische karakter van de reclame en kleinering ten aanzien van de vrouw.

De Jury heeft vooreerst vastgesteld dat de educatieve slogan “Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse” (in het Nederlands: “Bier met liefde gebrouwen drink je met verstand”) niet aanwezig is in deze reclame voor bier, wat in strijd is met artikel 11.1 en Bijlage B van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

De Jury heeft de adverteerder derhalve verzocht om de slogan in kwestie duidelijk en leesbaar te vermelden in deze reclame.

Wat vervolgens het feit betreft dat de acteur rookt in een café, heeft de Jury terdege kennisgenomen van het standpunt van de adverteerder die aangeeft dat de bezoeker toch binnengaat in het café hoewel de bazin hem heeft gezegd dat ze gesloten zijn en dat de sigaret vervolgens uit beeld verdwijnt.

De Jury heeft vastgesteld dat de man in kwestie inderdaad de waarschuwing van de vrouw negeert, maar dat hij blijft roken terwijl hij zich aan de bar zet en ze is van mening dat de reclame aldus illegaal of antisociaal gedrag lijkt te tolereren of aan te moedigen in de zin van artikel 2 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Zij is derhalve van oordeel dat de betrokken reclame getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Tot slot is de Jury van mening dat de reclame hier niet van de beste smaak getuigt door een personage te tonen dat zich onbeleefd en grof gedraagt.

Zij is echter van mening, rekening houdend met het duidelijk overdreven en karikaturale karakter van de video op dit specifieke vlak, dat de gemiddelde consument het figuurlijke karakter wel degelijk zal begrijpen en dat de reclame in kwestie niet seksistisch van aard is of een bepaalde persoon of groep van personen in het bijzonder kleineert.

De Jury is derhalve van oordeel dat de video in kwestie niet in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens noch met de Regels inzake humor in reclame, en heeft geen opmerkingen geformuleerd op dit punt.

Gelet op het voorgaande met betrekking tot de vastgestelde inbreuken inzake de educatieve slogan en het tolereren of aanmoedigen van illegaal of antisociaal gedrag (roken in een horecagelegenheid) en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de reclame op deze punten te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder deelde mee dat hij de Jurybeslissing zal naleven en de nodige aanpassingen zal doen.

Adverteerder: BRASSERIE DES FAGNES
Product/Dienst: Fagnes bier
Media: Internet
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  04/08/2020