BRAINE-L’ALLEUD – 28/08/2008

Beschrijving van de reclame

Een affiche met als titel “Mais qui est ce salopard? », toont achtergelaten afval in de natuur met op de achtergrond een afbeelding van een gemeente. Onderaan staan de volgende vermeldingen : « Dépôts sauvages : stop ! – Contactez l’éco-conseillère au 02.386 05 76 – Commune de Braine -L’Alleud »

Motivering van de klacht(en)

Het kan zijn dat er illegaal gedumpt wordt, maar dat rechtvaardigt geenszins het taalgebruik in deze reclame. De term « salopard » is vulgair. Het gaat om een nieuwe stijl, die zeker en vast de aandacht trekt maar die choquerend is. Hoe kan men dergelijk taalgebruik rechtvaardigen tov kinderen? De klager liet gelden dat zijn gehele buurt bereid is om klacht in te dienen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het hem verbaast dat deze klacht zo laat werd ingediend terwijl deze campagne ruime weerklank heeft gehad in de pers sinds de lancering ervan in mei 2008. Anderzijds wierp hij de exceptie van onbevoegheid van de JEP in. Volgens hem betreft het geen reclameboodschap, maar een sensibiliseringboodschap. Het is geenszins de bedoeling om het imago van de gemeenteadministratie te bevorderen, noch om de verkoop van een product of dienst aan te prijzen, maar om verandering te brengen in de gedragingen van sommige burgers die onachtzaam zijn tov het leefmilieu. Aangaande het gebruik van de term “salopard” deelde de adverteerder mee dat een snelle raadpleging van woordenboeken van de Franse taal toelaat om te besluiten dat deze bewoording op verschillende wijzen gekwalificeerd kan worden, maar zeker niet als beledigend. De adverteerder deelde enkele uittreksels terzake mee. Tijdens de creatie van de affiche heeft de adverteerder er vrijwillig gekozen voor een vertrouwde connotatie met als bedoeling om een band te creëren tussen de burgers en de administratie in haar dagelijkse strijd. Indien de term “salopard” bepaalde personen gechoqueerd heeft, dan gaat het volgens de adverteerder om een kwestie van gevoeligheid, want deze term stemt overeen met de groep die geviseerd wordt door de campagne, met name het individu zonder scrupules dat tov anderen onwaardig handelt ( Le petit Larousse illustré 2007). De gemeente heeft gemeend dat een sterke boodschap moest afgeleverd worden aan de burgers en dit gelet op de ergernis van verantwoordelijke burgers die dagelijks klagen bij de bevoegde diensten van de gemeente aangaande illegaal storten . Het zijn de verantwoordelijke burgers die dit moeten ondergaan en die mee betalen voor de gedragingen van elke burgers die een gebrek aan burgerschap vertonen. Tenslotte stelde de adverteerder dat in tegenstelling tot deze ene klacht, er vele positieve reacties waren van talrijke burgers, hetgeen hem sterkt in zijn overtuiging dat het directe karakter van de boodschap begrepen en positief ontvangen werd door de meeste inwoners die het illegaal storten van afval even hevig veroordelen als de Gemeente.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury haar bevoegdheid in dit dossier bevestigd. De Jury is zowel bevoegd voor commerciële als voor niet-commerciële reclame. Het publiek maakt geen onderscheid tussen commerciële en niet-commerciële reclame. De reputatie van reclame wordt eveneens beïnvloed door niet-commerciële reclame en de gebruikte media zijn dezelfde.

Vervolgens heeft de Jury vastgesteld dat het woord “salopard” een oud woord is uit de Franse taal dat in deze context gebruikt wordt om onverantwoordelijke burgers te sensibiliseren. De Jury is van oordeel dat binnen deze context, het gebruik van dit woord niet van aard is om de meerderheid van het publiek te choqueren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BRAINE-L'ALLEUD
Product/Dienst: sensibiliseringscampagne tegen sluikstorten
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  28/08/2008