BOLTON – 05/07/2023

Beschrijving van de reclame

De reclame begint met het tonen van de tekening die een klein meisje aan het maken is terwijl ze in een badkamer op het toilet zit. Haar jurk bedekt haar knieën, haar onderbroek hangt over haar enkels en haar voeten rusten op een opstapje. Ze roept "Maman" en de voice-over zegt dan onder meer "Profitez de chaque instant aux toilettes grâce à WC Net Javel". Rechtsonder het logo van het product.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klaagster is het onaanvaardbaar dat een 8-10-jarig meisje haar moeder roept als ze pipi doet (of meer als dat nodig is) terwijl haar onderbroekje - dat de vorm van haar anatomie heeft behouden - nog op haar voeten hangt.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft en die vermeldt dat het onaanvaardbaar is dat een meisje van 8-10 jaar haar moeder roept wanneer zij op het toilet zit terwijl haar onderbroek nog op haar voeten hangt.

Zij heeft vastgesteld dat de voice-over van de spot in kwestie uitnodigt om te “profiteren van elk ogenblik op het toilet” dankzij het gepromote product.

Volgens de Jury is de scène die gebruikt wordt om dit te illustreren noch ongepast noch misplaatst.

Rekening houdend met de huidige sociale context is zij tevens van mening dat de tv-spot geen element bevat dat indruist tegen de geldende fatsoensnormen en niet van aard is om de menselijke waardigheid aan te tasten.

Zij is derhalve van oordeel dat de betrokken reclame niet in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BOLTON
Product/Dienst: WC Net Javel
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  05/07/2023