BOCKOR BROUWERIJ – 05/08/2010

Beschrijving van de reclame

Op de homepage van www.bockor.be staat bij nieuws: “22/06/2010: Win 60 liter bier met uw jeugdbeweging”
De advertentie heeft als titel: Win 60liter bier!!” met daaronder de tekst: Hallo,
Als actieve jeugdbeweging hebben jullie vast en zeker tal van activiteiten gepland tijdens de zomer.
Een uitstap, een activiteit of een supertof kamp,...
Brouwerij Bockor wil hiervoor jullie jeugdBeweging steunen.
Bij aankoop van 9 Bakken Bockor (24x25 cl), Bockor Blauw (24x33 cl) of kriek max (24x25 cl) krijg je er 1 Bak gratis Bockor bovenop.
Maar Brouwerij Bockor wil ook nog eens de creatieve jeugdbewegingen belonen. Aan deze schitterende actie wordt er ook een spannende wedstrijd gekoppeld. Maak op je kamp of activiteit een originele, gekke of bizarre foto in het kader van Bockor, BLAUW of Kriek Max en win zo maar liefst 60 liter Bier!
Elke jeugdbeweging mag 3 foto’s doorsturen en na een grondige selectie van een professionele jury worden 3 jeugdbewegingen bekroond met maar liefst 10 bakken bier of 60 liter bier!

Dit wordt gevolgd door de contactgegevens en een deelnameformulier.

Motivering van de klacht(en)

In de nieuwsrubriek van de website van brouwerij Bockor (die overigens geen leeftijd controleert) wordt aangekondigd dat jeugdbewegingen 60 liter bier kunnen winnen.
Omdat Bockor met deze actie jeugdbewegingen aanspreekt en niet de leiding van jeugdbewegingen in het bijzonder, is deze actie volgens de klager in strijd met artikel 2.1 en artikel 4.1 van het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken. Reclame mag niet gericht zijn op minderjarigen.
Door met de prijsactie een gratis bak aan te bieden bij aankoop van 9 bakken en door de grote hoeveelheid bier die kan gewonnen worden (nl. 10 bakken) met de wedstrijd is volgens de klager eveneens artikel 3.1 van het Convenant geschonden. Er wordt zo immers aangezet tot onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie.
Om kans te maken op 60 liter bier worden de jeugdbewegingen aangespoord om op kamp of op een activiteit een ‘originele, gekke of bizarre foto in het kader van Bockor, BLAUW of Kriek Max te maken’. Dit impliceert dat ook jongeren van -18 jaar kunnen betrokken worden in een actie om bier te winnen. Bovendien kan enkel deelgenomen worden aan de wedstrijd indien een bestelling van minimum 9 bakken wordt geplaatst.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder bevestigde dat er inderdaad een mailing verstuurd werd naar de jeugdbewegingen. Dienaangaande heeft de adverteerder volgende nuances meegegeven:

- de mailing is verstuurd naar de verantwoordelijke van de betreffende jeugdbeweging. Deze contactgegevens zijn vrij te raadplegen op de sites van de verschillende jeugdbewegingen. De adverteerder ging van de veronderstelling uit dat de verantwoordelijken meerderjarig zijn.
- de oplage bedroeg slechts 260 ex.
- de regio die werd benaderd: enkel Zuid-West-Vlaanderen
- er is verder rond deze mailing geen enkele vorm van communicatie gebeurd, behalve op de website, waar het bericht ondertussen werd verwijderd.
- de respons op de mailing is trouwens bijzonder laag. (1%)

De adverteerder heeft benadrukt dat het geenszins de bedoeling was om minderjarigen aan te zetten tot het gebruik van alcohol. De actie was daarentegen gericht op de (meerderjarige) leiding van de jeugdbeweging die toch heel wat activiteiten organiseert in de loop van het werkjaar. In die zin lijkt het winnen van 10 bakken bier geenszins overdreven.

Tot slot deelde de adverteerder mee dat hij in de toekomst al het nodige zal doen om dergelijke situaties te vermijden.

Jurybeslissing

Website:

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat de actie niet meer aanwezig is op de site.

Los daarvan heeft de Jury vastgesteld dat geen age-check (leeftijdscontrole) aanwezig is op de website www.bockor.be. Gelet op art.2.1 en 4.1 van het Convenant inzake gedrag en reclame voor alcoholhoudende dranken en om te vermijden dat minderjarigen vrij en ongeremd kennis zouden kunnen nemen van de inhoud van de website van de adverteerder waar zijn producten voorgesteld worden, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om zijn website te wijzigen door een age-check in te voeren.

De Jury merkt tevens op dat de educatieve slogan niet vermeld wordt en heeft tevens verzocht om de website te wijzigen overeenkomstig art. 11 en bijlage B van het Convenant.

Mailing:

Met betrekking tot de mailing heeft de Jury vastgesteld dat deze gericht is aan jeugdbewegingen, doch uit de inhoud niet kan afgeleid worden dat deze uitsluitend aan de leiding zou gericht zijn. Integendeel de inhoud verwijst naar de activiteiten tijdens de zomer, waaronder “een supertof kamp”, waar doorgaans niet alleen de leiding aanwezig is, maar tevens de jongeren die onder toezicht staan van de leiding. De mailing bevat ook geen waarschuwingen of richtlijnen mbt minderjarigen.

Gelet op voorgaande is de Jury van oordeel dat deze mailing strijdig is met de art. 2.1 en 4.1 van het voornoemd Convenant.

Actie:

De Jury heeft vastgesteld dat er een wedstrijd gekoppeld werd aan de actie die erin bestaat om 60 liter of 10 bakken bier te winnen. De Jury is van oordeel dat dit kan aanzetten tot onverantwoorde, overmatige of onwettige consumptie en dit derhalve strijdig is met art. 3.1 van het Convenant.

De Jury heeft tevens de aandacht gevestigd op het feit dat het ingevolge art. 4.2 van het Convenant verboden is om minderjarigen af te beelden. In het kader van de bekendmaking van de winnaar zou het derhalve niet mogelijk zijn om minderjarigen (of personen die minderjarig lijken) af te beelden.

Gelet op wat voorafgaat en op basis van de art. 2.1, 3.1, 4.1, 4.2 en 11 van het Convenant heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om:
1)zijn website aan te passen door een age-check in te voeren en de educatieve slogan te vermelden overeenkomstig het Convenant.
2)deze actie en de mailing in kwestie meteen stop te zetten.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BOCKOR BROUWERIJ
Product/Dienst: Wedstrijd "Win 60 liter bier"
Media: Internet
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  05/08/2010