BNP PARIBAS FORTIS – ALPHACREDIT – 24/08/2018

Beschrijving van de reclame

De e-mail met als onderwerp “Een overschrijving van uw reserve naar uw zichtrekening” bevat de volgende tekst:
“Let op, geld lenen kost ook geld”
en onder de logo’s van de adverteerder en van het product:
“Aankopen te financieren? Zonder een nieuw krediet te ondertekenen? Vraag een overschrijving naar uw zichtrekening!” met een knop “Ik vraag een overschrijving”.
Vervolgens:
“Beste XXX,
Dankzij uw Optiline reserve, heeft u al een oplossing aangepast aan uw budget om uw belangrijke aankomen te financieren.
Weet u ook dat u een geldoverschrijving van uw reserve naar uw zichtrekening kan vragen en dat, binnen de limiet van het beschikbaar bedrag, zodat uw budget niet uit evenwicht wordt gebracht.”.
Daaronder:
“Uw beschikbare reserve bedraagt XXX €* !
Kies - binnen de limiet van uw reserve - het gewenste bedrag en wij schrijven het binnen 48 uur over naar uw zichtrekening.
Interesse?
Log hier in op uw persoonlijke webruimte en kies de optie ‘Overschrijving’.
Of bel ons op het nummer 02/508.44.40 van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u.
Met vriendelijke groeten,
Uw klantendienst”.
Daaronder in kleine letters:
“*Stand van uw rekening op XXX. Binnen de limiet van uw beschikbare reserve, en op voorwaarde dat uw rekening geen achterstand vertoont. Kredietopening van onbepaalde duur onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Alpha Credit N.V., kredietgever, Ravensteinstraat 60/15, 1000 Brussel, BTW BE 0445.781.316, RPR Brussel, filiaal van BNP Paribas Fortis N.V., verbonden agent, Warandeberg 3, 1000 Brussel, BTW BE 0403.199.702, RPR Brussel.”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster deelde mee dat deze reclame de consument aanzet om geld te lenen zonder hem daadwerkelijk te informeren over de gevolgen. Het lijkt haar dat spreken van “reserve” terwijl het om een krediet gaat tot verwarring kan leiden.

Standpunt van de adverteerder

Wat het eerste punt van de klacht betreft, deelde de adverteerder mee dat het bericht in kwestie uitsluitend naar bestaande klanten werd verstuurd die reeds beschikken over een kredietopening. Dit bericht brengt de klant in herinnering dat hij de mogelijkheid heeft om zijn krediet te gebruiken om zijn aankopen te financieren, en hij hiertoe een overschrijving kan vragen van een bedrag van zijn krediet naar zijn persoonlijke bankrekening. De klant wordt geïnformeerd/gewaarschuwd over de consequenties zoals wettelijk voorgeschreven (slogan “Let op, geld lenen kost ook geld”). Bovendien wordt de klant ervan op de hoogte gebracht dat een nieuwe afhouding alleen mogelijk is binnen de limiet van zijn beschikbare reserve en dat zijn rekening/dossier up-to-date is.

Vervolgens deelde hij mee dat het gebruik van het woord “reserve” een algemene praktijk is op de markt van het consumentenkrediet en is toegestaan door de wet voor zover men eveneens het wettelijk bepaald krediettype vermeldt in de reclame. Dit is het geval in de reclame: er wordt duidelijk vermeld dat het bericht betrekking heeft op een kredietopening (in hetzelfde kader waar Alpha Credit wordt geïdentificeerd als kredietgever).

De Jury heeft de adverteerder tevens verzocht om haar een bijkomend standpunt te bezorgen wat betreft de verenigbaarheid van de reclameboodschap in kwestie met de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht (WER) inzake reclame voor consumentenkredieten, in het bijzonder artikel VII.65, §1, 2° en §2, 5°.

Met betrekking tot artikel VII.65, §1, 2° WER, dat elke reclame voor een kredietovereenkomst verbiedt die specifiek gericht is op het gemak of de snelheid waarmee het krediet kan worden verkregen, benadrukte de adverteerder nogmaals dat de e-mail geen reclame voor een nieuw krediet betreft, bijgevolg niet specifiek gericht is op hoe snel/makkelijk een nieuw krediet kan worden bekomen door de consument. Dat een reeds in het verleden verworven krediet, gestort op een afzonderlijke rekening waarover de klant kan beschikken via zijn kaart of via overschrijving, “onmiddellijk” beschikbaar is, is inherent aan het kredietproduct van kredietopening. De klant erop wijzen dat hij, om erover te kunnen beschikken, geen nieuwe kredietaanvraag moet doen maar in principe onmiddellijk (of, in casu, binnen de 48 uur indien via overschrijving op zijn zichtrekening) over het geld kan beschikken, kan volgens hem bezwaarlijk worden beschouwd als een verboden vorm van reclame.

Ook met betrekking tot artikel VII.65, §2, 5° WER, dat bepaalt dat verboden is elke reclame voor een kredietovereenkomst die om een kredietsoort aan te duiden enkel een benaming hanteert die verschilt van degenen die door Boek VII van het Wetboek Economisch Recht worden aangewend, verwees de adverteerder naar zijn initiële uiteenzetting. Aangezien in de reclame zowel de benaming “reserve” als de wettelijke benaming “kredietopening” wordt gebruikt, ziet hij niet in hoe de e-mail in kwestie deze bepaling zou schenden.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de inhoud van de e-mail met als onderwerp “Een overschrijving van uw reserve naar uw zichtrekening” en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder eveneens nota van genomen dat het gaat om een e-mail die uitsluitend naar bestaande klanten werd verstuurd die reeds beschikken over een kredietopening en dit om hen te informeren over de mogelijkheid en over de voorwaarden en gevolgen van het gebruik van dit krediet door een overschrijving van het kredietbedrag naar hun persoonlijke bankrekening te vragen.

De Jury is van mening, zoals dit overigens door de adverteerder wordt benadrukt, dat het gebruik van het woord “reserve” een algemene praktijk is op de markt van het consumentenkrediet. In dit verband heeft zij tevens vastgesteld dat de e-mail naast de volgende tekst: “Weet u ook dat u een geldoverschrijving van uw reserve naar uw zichtrekening kan vragen en dat, binnen de limiet van het beschikbaar bedrag, zodat uw budget niet uit evenwicht wordt gebracht.” eveneens vermeld dat het om een kredietopening gaat door onder andere aan te geven: “Kredietopening van onbepaalde duur onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier (…)”.

De Jury is derhalve van oordeel dat de e-mail in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden wat betreft het voorwerp van de boodschap. Zij is eveneens van oordeel dat de reclame niet indruist tegen de toepasselijke bepalingen in de materie en dat deze met name de consument niet aanzet om geld te lenen zonder hem daadwerkelijk te informeren over de gevolgen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BNP PARIBAS FORTIS – ALPHACREDIT
Product/Dienst: OptiLine
Media: E-mailing
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/08/2018