BMW – 22/03/2006

Beschrijving van de reclame

Een radiospot laat een mannenstem horen:
“Zie je een wagen de parkeergarage verlaten? Volg hem dan snel met je Mini Cabrio naar buiten… vóór de slagboom dichtvalt. Het leven is meer fun in een Mini Cabrio.”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame zet aan tot het bestelen van parkeermaatschappijen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat men deze spot dient te kaderen binnen de campagne die opgebouwd is uit 3 radiospots en 1 Tv-spot, allen met als thema “ Het leven is meer fun in een MINI cabrio”. Centraal staat het woord fun, wat binnen MINI staat voor het leven niet te zwaar op te vatten en te genieten van een aantal situaties rond het rijden met een MINI cabrio, die wel eens in de gedachte van de doelgroep opkomen, maar die zij in realiteit, normaal niet zullen uitvoeren. De adverteerder stelde dat de MINI consument is er zich van bewust dat het werkelijk uitvoeren van de actie kan leiden tot schade aan zijn/haar voertuig en/of een bekeuring. Wat de radiospot in kwestie betreft, stelde hij dat iedereen weet dat je niet met je voorganger binnen 1 slagboombeweging naar buiten kan, dit geeft onvermijdelijk schade aan je wagen. Hij benadrukt tevens dat hij in de spot niet vermeldt dat je dit doet met de bedoeling niet te betalen. Hij onderlijnde tevens dat hij zeker niet de bedoeling heeft om personen aan te zetten om schade te berokkenen aan parkeermaatschappijen. Hij is de mening toegedaan dat de consument die hij beoogt voldoende zin voor verantwoordelijkheid heeft. De 3 spots werden in een rotatie via radio gecommuniceerd met telkens dezelfde muziek en aftekening om het geheel beter te kaderen zodat de consument beter het fun aspect kan begrijpen. Tenslotte deelde hij mee dat de spot niet meer on air is en dat hij naar de toekomst toe zal trachten om hiermee rekening te houden.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury de aandacht van de adverteerder erop gevestigd dat humor in reclame niet tot gevolg mag hebben dat de reclame strijdig wordt met de wet of met de regels inzake reclame-ethiek.

Zij is van oordeel dat de beschreven scène in de radiospot in kwestie (parkeergarage buitenrijden door voorganger snel te volgen alvorens de slagboom dicht valt) in strijd is met art. 13 van de IKK code dat bepaalt dat “behalve om aanwijsbare redenen van educatieve of sociale aard, reclame geen enkele voorstelling of beschrijving van gevaarlijke handelingen of toestanden mag bevatten waarin de gezondheid of veiligheid niet in acht worden genomen”.

Zij is tevens van oordeel dat ondanks de humorische bedoeling die schuil gaat achter deze reclame, deze toch het risico inhoudt gepercipieerd te worden als zijnde het banaliseren van een dergelijke gedraging of zelfs als zijnde een aansporing ertoe met derhalve het risico enerzijds een laakbare gedraging aan te moedigen en anderzijds de belangen van derden te schaden, hetgeen strijdig is met art. 1, al 2 en art. 4, al.3 van de IKK code die bepalen dat reclame moet worden voorbereid vanuit een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en geen onwettig of laakbaar gedrag mag aanmoedigen.

De Jury heeft er nota van genomen dat de radiospot momenteel niet meer on air is, maar heeft derhalve aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze reclame ook in de toekomst niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde dat deze spot niet meer zal gebruikt worden.

Adverteerder: BMW
Product/Dienst: Mini Cabrio
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  22/03/2006