BMW – 20/04/2018

Beschrijving van de reclame

De spots (van 5 tot 7 seconden) tonen het voertuig in kwestie terwijl het in een stad rijdt.

Motivering van de klacht(en)

1) De klager verwijst naar de reclame met een auto die in het centrum van een stad door een bocht scheurt, zoals rallywagens het doen, en naar het risico dat een kind doodgereden wordt als die wagen daar om de hoek vlamt. Volgens hem moet veiligheid voorop staan.

2) De klager deelde mee dat in de Tv-spot een auto door een stedelijke omgeving racet, waarbij meerdere afslagen aan kruispunten in razende vaart genomen worden. Volgens hem zet de reclame aan tot onverantwoord rijgedrag in een stedelijke omgeving en wordt de stad als een raceparcours voorgesteld dat dient als plezier voor de autobestuurder. Deze reclame geeft een totaal onverantwoord beeld volgens hem, waarin de wagen de wegcode duidelijk overtreedt (o.a. bij het naderen van een kruispunt/afslag) en waarin de stedelijke realiteit met vele zwakke weggebruikers bewust genegeerd wordt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij de auto in kwestie vaak in een stadsomgeving toont omdat het een ideale stadswagen is, die ook klein en behendig is in dit type situatie en dat het camerastandpunt maakt dat in de spotjes de wagen dynamisch deelnemend aan het verkeer naar voor komt.

De wagen neemt hierbij deel aan het alledaags verkeer in een stad aan een normale snelheid. Met andere woorden, de wagen scheurt niet als een rallywagen door de stad zoals gesuggereerd wordt in de klachten. De adverteerder gaat akkoord met het feit dat veiligheid voorop moet staan zoals een van de klagers aanhaalt en bevestigt dat dit doorheen de spots ook het geval is. Hij heeft ook benadrukt dat hij in de spots de wegcode en verkeersregels respecteert en er geen overtredingen worden gemaakt.

Hij verwees tevens naar de Code inzake reclame voor motorrijtuigen, hun onderdelen en toebehoren (Febiac code) en deelde mee dat ook hier de vooropgestelde regels gedurende de volledige lengte van de spots gerespecteerd werden. Zo worden er geen beelden getoond die verwijzen naar een agressief gedrag op de weg, ook niet ten aanzien van andere weggebruikers.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spots in kwestie het betrokken voertuig een paar seconden tonen terwijl het in een stad rijdt.

De Jury is van mening dat de manier waarop de beelden gerealiseerd werden een indruk geeft van een dynamische rit zonder de nadruk te leggen op de snelheid, aangezien dit soort rit in de stad niet vraagt om een hoge snelheid. De Jury is van mening dat de reclame aldus een welbekend kenmerk van behendigheid van de kleine stadsauto in kwestie illustreert.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat de auto aan een normale snelheid deelneemt aan het verkeer en dat in de volledige spots de wegcode gerespecteerd wordt en er geen overtredingen worden gemaakt.

De Jury is van mening dat de spots niet suggereren dat het gedrag aan het stuur de regels van de voorzichtigheid of de verkeersveiligheid overtreedt. Zij is ook van mening dat de beelden geen agressief gedrag op de weg tonen ten aanzien van andere weggebruikers of zonder hen te respecteren.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken reclames geen gevaarlijk of onwettig gedrag lijken goed te keuren of aan te moedigen en niet strijdig zijn met de bepalingen van de Febiac code.

De Jury is ook van oordeel dat deze reclames niet getuigen van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BMW
Product/Dienst: Mini
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/04/2018