BMW – 11/05/2012

Beschrijving van de reclame

De affiche geeft een BMW X1 weer die geparkeerd staat op het gras en een surfer op stenen aan de rand van het water. Onderaan de tekst ‘Haal meer uit de zomer met de BMW X1’.

Motivering van de klacht(en)

De klager onderstreept de grove miskenning van artikel 4 van de Febiac-code betreffende eerbied voor het milieu.

Standpunt van de adverteerder

De klager haalt het volgende aan in zijn klacht: “Voertuig geparkeerd aan de zee, in een duinen-/strandzone met een kwetsbaar evenwicht”. Deze formulering geeft een persoonlijke interpretatie weer die niet bewezen is. Aan de zee: het voertuig wordt op een terrein voorgesteld dat geenszins een duinenzone is, noch a priori “met een kwetsbaar evenwicht”. Deze foto maakt trouwens deel uit van internationaal reclamemateriaal dat in talrijke landen wordt gebruikt.

Ten gronde wijst de klager op het feit dat de Febiac-code aanhaalt dat “Reclame niet (mag) aansporen tot buitensporig gedrag dat schadelijk is voor het milieu”. De adverteerder ziet in dit beeld geen enkele aansporing tot buitensporig gedrag of gedrag dat schadelijk is voor het milieu. Het beeld en de tekst roepen een verre bestemming op ter ondersteuning van het aanbod van de GPS dat naar voren wordt gebracht. Het beeld laat geen twijfel bestaan over het feit dat de afgebeelde situatie zich niet in België afspeelt. De aanwezigheid van voortuigen in dit type omgeving is trouwens op talrijke plaatsen ter wereld toegestaan.

De adverteerder voegt toe dat hij altijd zeer oplettend is geweest om de voorschriften van de Febiac-code na te leven. En in het bijzonder inzake de eerbied voor het milieu.
Om zich formeel in te dekken tegen elke interpretatie had het volstaan om ergens op deze affiche een tekst te plaatsen die erop wijst dat de plaats waar deze foto genomen werd, beantwoordt aan één van de drie interpretatiecriteria van de Febiac-code. De adverteerder is van mening dat het respect voor de consument tevens doorgang vindt via het respect voor diens intelligentie en dat het toevoegen van een dergelijke tekst het geheel enkel zwaarder zou hebben gemaakt zonder een nuttige notie toe te voegen voor de consument, met betrekking tot dewelke de adverteerder niet betwijfelt dat deze de zin van de boodschap perfect heeft begrepen, boodschap die in niets een aansporing is tot buitensporig gedrag of gedrag dat schadelijk is voor het milieu.

Concluderend hoopt de adverteerder dat de Jury deze klacht als ongegrond zal beschouwen, zelfs als ongerechtvaardigd, en afgaat op haar gezond verstand.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de foto deel uitmaakt van internationaal reclamemateriaal, maar onderstreept dat de reclame desalniettemin moet voldoen aan de bepalingen van de nationale code van Febiac.

Zij benadrukt eveneens dat deze code zowel naar de letter als naar de geest moet worden nageleefd.

De Jury is van mening dat de weergegeven plaats duidelijk niet tot het wegennet behoort.

De Jury verwijst naar de verschillende hypotheses, voorzien in artikel 4, alinea 2 van de Febiac-code, waarin een plaats, die duidelijk niet tot het wegennet behoort, mag worden afgebeeld. De Jury is van oordeel dat de adverteerder van geen enkele van de in het betrokken artikel 4, alinea 2 vermelde mogelijkheden gebruik heeft gemaakt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de affiche in strijd is met de bepalingen van artikel 4, alinea 2 van de Febiac-code en heeft de adverteerder verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat de reclame niet meer verspreid wordt en dat hij in de toekomst de criteria van de Febiac-code zal naleven.

Adverteerder: BMW
Product/Dienst: BMW X1
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  11/05/2012