BMW – 03/02/2009

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een BMW met de tekst « Ontdekkingsdagen van 12 tot 20 september ». Onderaan de vermeldingen “Gemiddeld verbruik (1/100km)/CO2-uitstoot(g/km): 9,7-4,7/232-123”.

Motivering van de klacht(en)

Het weergeven van de consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot van het in de reclame betrokken voertuig in dermate kleine letters en cijfers is een inbreuk tegen het koninklijk besluit van 5 september 2001 “betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s”
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij steeds tracht om de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 uitstoot correct weer te geven in overeenstemming met de nieuwe bepalingen van de Febiac code.

Hij deelde mee dat na analyse gebleken is dat de vermeldingen in de betwiste advertentie afgedrukt werden in een lettergrootte van 3.8mm. De Febiac code schrijft een lettergrootte voor van 3mm voor formaten gelijk of groter dan een A4, en 4mm voor formaten gelijk of groter dan een A3.

De adverteerder verduidelijkte dat een A3 een grootte heeft van 297×420mm en dat het formaat van de advertentie op een volledige pagina in de Standaard 288×440mm bedraagt. Bij de opmaak van de definitieve documenten voor de lay-out van deze campagne die verschenen is in de gehele dagbladpers, werd een conforme basisgrootte gehanteerd gebaseerd op de grootte van het document. De proportionele aanpassingen werden per medium gerealiseerd.

De adverteerder deelde vervolgens mee dat de grootte van 3,8 mm doorgaans groter is dan wat voorgeschreven is door Febiac, maar dat in dit geval het formaat van de volledige pagina in de Standaard (1.267,2cm2), iets groter is dan de totale oppervlakte van een A3 die 1.247,4cm2 vertegenwoordigt.

Hij stelde dat men formeel gezien kan beschouwen dat de grootte van de typografie van 3,8mm, 0,2mm kleiner is dan hetgeen voorgeschreven is, hoewel dit verschil met het blote oog niet kan vastgesteld worden.

De adverteerder liet weten dat hij de nodige richtlijnen doorgegeven heeft aan zijn reclamebureau teneinde nog aandachtiger te zijn mbt de strikte naleving van de normen voor de toekomstige campagnes.

Jurybeslissing

De Jury stelde vast dat het formaat van de volledige pagina in de Standaard, (1267,2cm2) een beetje groter is dan de totale oppervlakte van een A3, die 1247,4 cm2 bedraagt en dat de grootte van de typografie van 3,8mm dus 0,2 mm kleiner is dan hetgeen voorgeschreven is.

Gelet op voorgaande, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om de advertentie in kwestie te wijzigen, door ze in overeenstemming te brengen met de voorschriften van art 5 van de Febiac code en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury genoteerd dat de adverteerder de nodige instructies heeft gegeven aan zijn reclamebureau teneinde de voorschriften strikt na te leven.

De adverteerder liet weten dat het materiaal niet meer gebruikt wordt, dat hij erop zal toezien dat zijn reclamebureau de normen strikt zal naleven en dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BMW
Product/Dienst: Bmw
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  03/02/2009