BIVV – 23/04/2014

Beschrijving van de reclame

De affiche ‘Hij is te snel gegaan’ toont een verongelukte auto en een man en een vrouw die elkaar omhelzen. Onderaan: “Go For Zero. Samen naar 0 verkeersdoden” en het logo van het BIVV.

De video toont verschillende personen die zich naar een begrafenis begeven, die van henzelf. Ze wonen de getuigenissen van hun naasten bij. Op het einde de tekst: “Laat je vrienden trager rijden voor het te laat is. Deel daarom nu deze video met je vrienden. www.hijistesnelgegaan.be. Go For Zero.”.

Motivering van de klacht(en)

Voor de klager is het ondraaglijk om snelheid op deze manier veroordeeld te zien; het BIVV gebruikt de dood van een adolescent om chauffeurs die te snel rijden te sensibiliseren, zonder te beseffen dat er ouders zich in deze situatie bevinden, zoals dat voor hem het geval is. Het BIVV mag in geen geval op deze manier gebruik maken van de dood. De klager denkt dat er geen studie is geweest om na te gaan of dit de gezondheid, de gemoedstoestand, de herinneringen van ouders, van familie, van vrienden in gevaar zou brengen of hen nog meer tot wanhoop zou drijven.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder is een VZW met als doel de bevordering van verkeersveiligheid. In het kader van zijn opdracht heeft hij het initiatief “Go For Zero. Samen naar 0 verkeersdoden.” gelanceerd.

Om de automobilisten te sensibiliseren, heeft de adverteerder onder andere de campagne “Hij is te snel gegaan” opgezet. Het doel van deze campagne is niet enkel om mensen bewust te maken van het risico dat zij lopen door te snel te rijden, maar tevens om hen te laten stilstaan bij de gevolgen voor hun omgeving indien zij het slachtoffer zouden worden van een ongeval.

Om dit doel te bereiken heeft de adverteerder er voor gekozen om in een filmpje te ensceneren hoe zes mensen door hun vrienden of familie worden uitgenodigd op wat hun eigen begrafenis blijkt te zijn, nadat zij zogezegd zijn omgekomen bij een verkeersongeval als gevolg van overdreven snelheid. Tijdens hun vermeende begrafenis worden ze geconfronteerd met het verdriet van hun naasten en wordt een emotionele oproep gedaan om niet meer te snel te rijden.

De adverteerder tracht deze campagne ook onder de aandacht te brengen aan de hand van affiches langs de kant van de weg.

Om de mensen er tenslotte toe aan te zetten om ook anderen op te roepen om hun snelheid op de baan te matigen stelt de adverteerder een applicatie ter beschikking op de website http://hijistesnelgegaan.be/ waarmee men naasten een persoonlijke boodschap kan sturen rond hun gedrag op het vlak van snelheid.

De adverteerder is zich ervan bewust dat hij heeft gekozen voor een emotionele campagne die mensen ertoe dwingt om na te denken over de gevolgen van overdreven snelheid bij hun omgeving, zonder daarbij echter te choqueren of gewelddadige beelden te gebruiken.

Hij begrijpt dat de klager in deze zaak hierdoor opnieuw aan de feiten wordt herinnerd en betreurt ten zeerste de tragedie die de klager zo zwaar heeft getroffen. Het doel van de emotionele campagne is echter om zoveel mogelijk mensen te bereiken en te raken, zodat dergelijke tragedies in de toekomst kunnen worden vermeden en andere families hiervoor worden behoed.

De adverteerder meent dan ook dat deze campagne, ook al brengt zij bij de klager spijtig genoeg pijnlijke herinneringen naar boven, verantwoord is gelet op haar doelstelling en zal toelaten om een flinke stap voorwaarts te zetten voor een sociaal draagvlak tegen overdreven snelheid.

Hij meent dat hij geen morele grenzen laat staan wettelijke bepalingen of deontologische codes heeft overschreden, in het bijzonder niet de bepalingen inzake niet-commerciële reclame. De gebruikte beelden zijn niet van overdreven, choquerende, gewelddadige of onfatsoenlijke aard en houden een rechtstreeks verband met de boodschap en het nagestreefde doel van de campagne en de opdracht van het BIVV.

Indien deze campagne ongepast zou worden geacht, zal het in de toekomst zeer moeilijk zijn om campagnes te ontwikkelen die aanslaan en een maatschappelijk debat evoceren. Hiervoor is het soms noodzakelijk om confronterende campagnes te gebruiken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat, in het kader van de campagne ‘Hij is te snel gegaan’, de adverteerder een spot gerealiseerd heeft die 6 personen toont tijdens hun eigen begrafenis en dat een affiche het verdriet toont van de naasten van een verkeersslachtoffer.

De Jury wenst vooreerst haar begrip uit te drukken voor de persoonlijke situatie van de klager die er toe gebracht werd een uiterst pijnlijke gebeurtenis te herbeleven.

Conform haar regels met betrekking tot niet-commerciële reclame, heeft de Jury vervolgens het verband onderzocht tussen de affiches en het audiovisuele materiaal en het nagestreefde doel van de campagne, namelijk het sensibiliseren van chauffeurs met betrekking tot de risico’s van te snel rijden enerzijds en de gevolgen voor hun naasten in geval van een dodelijk ongeval anderzijds. De Jury is van oordeel dat het gebruikte materiaal een rechtstreeks verband vertoont met het doel dat de campagne beoogt te bereiken.

In deze context is de Jury van mening dat het verdedigbaar is om op deze manier beroep te doen op de emotie. De Jury is eveneens van oordeel dat het onderwerp als zodanig delicaat is omdat het ondraaglijke herinneringen kan oprakelen voor een groot aantal betrokken personen, maar dat het op menselijke wijze behandeld wordt en op een aangrijpende maar niet choquerende manier.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BIVV
Product/Dienst: Campagne ‘Go For Zero’
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/04/2014