BICYCITY – 21/05/2008

Beschrijving van de reclame

Een Tv spot onder de vorm van een tekenfilmpje begint met de tekst “La Deux et Vivacité présentent” en toont vervolgens een vrachtwagen die zich in dubbele file en gedeeltelijk op het fietspad parkeert. Hierdoor hindert hij een fietser die vanuit de tegenovergestelde richting komt en die tevergeefs wacht tot de vrachtwagen zich verplaatst. Vervolgens neemt de fietser het fietspad en rekt het uit zodat het een vierbaansvak wordt met druk verkeer in beide richtingen.

Tekst: “Pour une ville à vélo”“Fête du vélo” en “Bicycity”. “18 mai 2008. www.bicycity.be” en vermelding van de sponsors .

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame heeft de bedoeling om het gebruik van de fiets te promoten, maar de spot is slecht geconcipieerd want hij toont 2 verboden situaties (tweerichtingsverkeer – fietser aan de linkerkant van de weg).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder erkent dat er een kleine fout zit in het concept, zowel op het vlak van de afbeelding van de fietsers, als op het vlak van de wegcode. Deze fout heeft het voorwerp uitgemaakt van een intern debat en het is dan ook met kennis van zaken dat beslist werd om de spot toch uit te zenden. Hij benadrukte dat samen met de uitzending van de spot, er een nota gepubliceerd werd op de website om deze situatie recht te zetten. ( spot illustreert niet de werkelijkheid, herinnering dat wegcode voorziet dat het verboden is voor fietsers om links van de baan te rijden).
De adverteerder stelde dat het om een animatiefilmpje gaat dat niet de bedoeling heeft om de werkelijkheid te illustreren, maar om op een ludieke wijze de mensen warm te maken voor dit evenement. Hij liet tevens gelden dat de spot dermate kort is (20 seconden) dat de kijker niet de tijd heeft om deze te analyseren en zich te realiseren dat de fietser links van het fietspad rijdt. Enkel een expert terzake merkt dit op. Tenslotte deelde hij mee dat ook de campagne van korte duur is (10 dagen) en afloopt op 19 mei 2008.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat deze spot, die gerealiseerd werd onder de vorm van een animatiefilmpje, eerst één fietser toont en vervolgens verschillende fietsers die links van de rijbaan rijden. De Jury heeft ingevolge het antwoordschrijven van de adverteerder genoteerd dat hij erkent dat de wegcode het verbiedt om links van de rijbaan op het fietspad en dat elke bestuurder, fietsers inbegrepen, rechts van de rijbaan dienen te rijden.

De Jury is van oordeel dat het feit om in reclame (zelfs indien deze gerealiseerd werd onder de vorm van een tekenfilmpje) gedragingen te tonen die strijdig zijn met de wegcode niet echt getuigt van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en van aard om dergelijke gedragingen te banaliseren tov de weggebruikers, hetgeen strijdig is met art. 1, al 1, 2 en 4, al 3 van de IKK Code, maar ook met art. 1 van de Ethische Reclamecode van de Conseil Supérieur de l’Audiovisuel.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om de spot in kwestie te wijzigen teneinde deze in overstemming te brengen met voornoemde wettelijke en ethische bepalingen, en in afwachting hiervan deze niet meer te verspreiden. Dienaangaande heeft de Jury genoteerd dat de spot beëindigd werd op 19 mei 2008.

Aangezien geen hoger beroep werd aantekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BICYCITY
Product/Dienst: Bicycity
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  21/05/2008