BET777 – 27/07/2016

Beschrijving van de reclame

De spot toont een man die naar een voetbalmatch kijkt op zijn tablet en daarbij aanmoedigingen roept. Zijn buurman ziet hem en gaat snel voor zijn televisie zitten. Hij is teleurgesteld aangezien deze niet werkt.
Vervolgens zien we hen allebei in de tuin zitten terwijl ze de match bekijken op de tablet. Op het moment dat er een goal wordt gescoord, schreeuwen ze hun blijdschap uit en legt de ene zijn hand op de schouder van de andere. Deze laatste bekijkt hem scheef terwijl hij zegt: “Zal ’t gaan ja?!” en verbergt het scherm met zijn hand wanneer de buurman er een blik op wil werpen nadat hij een beetje afstand heeft genomen.

Motivering van de klacht(en)

1) De klager deelde mee dat deze reclame een man toont die, argeloos, een andere man omarmt. Deze laatste trekt zich walgend weg. Deze houding banaliseert een onuitgesproken maar reële homofobie. Hij vraagt zich af welk ander beeld deze reclame bij jongeren kan overbrengen dan dat het abnormaal en manifest ontoelaatbaar is dat twee mensen van hetzelfde geslacht toenadering tot elkaar zouden zoeken.

2) De klager deelde mee dat het hier gaat om een omarming die spontaan door een jonge man aan een andere wordt gegeven en die bij deze laatste een aversieve beweging uitlokt die sterk lijkt op een homofobe houding. Het is schandalig om een dergelijke houding die een homofobe afwijzing oproept te laten verspreiden daar waar in onze nivellerende samenleving het minste soms al genoeg is om de afwijzing van verschillen te doen toenemen. De gedraging houdt bovendien niet alleen een agressieve houding in maar tevens een van walging. Dit schokt de klager diep.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder verklaarde erg verrast te zijn door deze klachten en het homofoob karakter van de reclame waarvan gewag wordt gemaakt. Volgens hem is hier absoluut geen sprake van. Wat in deze reclame wordt opgeroepen verwijst louter naar een burenruzie. Het gaat om twee buren die echt niet goed overeenkomen. De ene heeft een probleem met de kabel en de andere kan de match live op z’n tablet volgen. Als de eerste dit hoort, zoekt hij zijn buurman op. Maar ze komen niet overeen, vandaar de reactie van de acteur Jean-Luc Couchard.

Het gaat om een man maar het had evengoed een vrouw kunnen zijn, een persoon van Arabische, Chinese of Afrikaanse origine, etc. Het idee achter deze reclame is dat men de wedstrijden live kan volgen op bet777.be.

Het is slechts door met de vinger te wijzen naar dit soort van reactie die hem banaal lijkt dat men een vermeend homofoob karakter kan doen uitkomen. De adverteerder gaat bijgevolg volstrekt niet akkoord met de motieven van deze klachten.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot in kwestie buren in beeld brengt die in de tuin zitten terwijl ze een match bekijken op een tablet en hun blijdschap uitschreeuwen bij een goal. Als de ene zijn hand op de schouder van de andere legt, bekijkt deze laatste hem scheef terwijl hij zegt: “Zal ’t gaan ja?!” en verbergt het scherm met zijn hand wanneer de buurman er een blik op wil werpen nadat hij een beetje afstand heeft genomen.

De Jury heeft vooreerst benadrukt dat de burenruzie waarnaar de adverteerder verwijst niet duidelijk blijkt uit de spot, die anders kan worden geïnterpreteerd.

Zij is eveneens van mening dat, zelfs indien men de interpretatie van de klagers met betrekking tot de reactie van een van de protagonisten zou volgen, er geen sprake is van homofobie in deze TV-spot. De Jury heeft benadrukt dat elkeen het recht heeft om afstand te willen behouden ten opzichte van een andere persoon, wat ook het geslacht, de leeftijd, de seksuele geaardheid, het ras, etc. van deze persoon is. De Jury is eveneens van mening dat in de context van deze TV-spot van humoristische aard, de reactie die door de klagers wordt benadrukt geen blijk geeft van geweld.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet intolerant of denigrerend is ten opzichte van een bepaalde groep van personen en geen gewelddadig gedrag banaliseert. Zij is tevens van oordeel dat de reclame evenmin getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BET777
Product/Dienst: Kansspelen online
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/07/2016