BELPOWER – 28/03/2017

Beschrijving van de reclame

In de sectie van de website van de adverteerder met betrekking tot diens elektriciteitsaanbod wordt onder meer verwezen naar “100%* groene elektriciteit”, “100%* groene stroom”, “uitsluitend* groene elektriciteit”, “uitsluitend* groene stroom”.
Onderaan bij de asterisk staat telkens “*volgens de normen van uw regulator”.

Motivering van de klacht(en)

De klager verwees naar een recente analyse van Greenpeace die volgens hem leert dat de adverteerder alleen kernenergie levert, of energie uit fossiele brandstoffen. Hun reclame dat zij 100% groene, hernieuwbare elektriciteit verkopen, is volgens hem dus uitermate misleidend. In zijn geval bijvoorbeeld was dit de enige reden om voor de adverteerder te kiezen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat de enige instanties die bevoegd zijn om aan te geven of een elektriciteitsleverancier 100% groene stroom levert de gewestelijke regulatoren zijn (VREG, CWaPE en Brugel). Greenpeace heeft terzake geen officiële bevoegdheid.
Volgens de normen van de vermelde regulatoren levert hij wel degelijk 100% groene elektriciteit.
De consumenten zijn volgens de adverteerder dus nergens misleid en degelijk geïnformeerd. Hij verwees tevens naar zijn website waar naar de vermelde normen van de regulatoren wordt verwezen.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze reclame onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen.

De Jury heeft er nota van genomen dat in de sectie van de website van de adverteerder met betrekking tot diens elektriciteitsaanbod gebruik wordt gemaakt van de bewering “100% groene elektriciteit” en analoge beweringen.

Zij heeft tevens nota genomen van het antwoord van de adverteerder waarin er onder meer op wordt gewezen dat het gewestelijke regulatoren van de energiemarkt zijn die terzake bevoegd zijn (Brugel voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, CWaPE voor het Waals Gewest en VREG voor Vlaanderen) en heeft kennis genomen van de door de adverteerder meegedeelde recentste documenten waarin het 100% groene karakter van de leveringen van de adverteerder overeenkomstig de geldende reglementering bevestigd wordt.

Zij is derhalve van oordeel dat de adverteerder gerechtigd is om de bewering “100% groene elektriciteit” te hanteren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BELPOWER
Product/Dienst: Groene elektriciteit
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid, Milieu
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  28/03/2017