BELLE-ILE EN LIEGE – 20/09/2006

Beschrijving van de reclame

Een Tv-spot toont een man met een verontruste gelaatsuitdrukking die op een stoep wandelt met een papieren zak vol boodschappen in zijn armen.
Mannenstem: « Et alors, on va faire du shopping? Et… vous n'êtes pas très à l'aise ? »
Vrouwenstem : « Au centre commercial Belle-Ile en Liège vous êtes en sécurité. La galerie et le parking sont surveillés en permanence. »

Vervolgens zien we het logo van Belle-Ile en Liège, een verkeersbord in de vorm van een pijl met daarop « SECURITE », de adresgegevens en de bereikbaarheid, alsook de volgende zin « galerie et parking surveillés ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is een uitbuiting en versterking van het heersende gevoel van onveiligheid, waardig aan een campagne van het Vlaams Belang of het Front National. Dergelijke boodschap is storend, temeer daar studies hebben uitgewezen dat de oprichting van shoppingcentra leidt tot een leegloop van de bestaande stadscentra met leegstand en verhoogd onveiligheidsgevoel in de steden tot gevolg.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de spot deel uitmaakt van een totaal van 4 televisiespots die de sterke punten van het Shopping Center in de verf zetten (deze punten zijn gerechtvaardigd en realistisch. Bovendien plaatst elk Shopping Center deze op de voorgrond).
- overdekte shopping
- gratis ruime parking
- netheid
- versterkte beveiliging
Deze vier punten weerspiegelen enkel en alleen de werkelijkheid. Hij benadrukte dat de klager hem ten onrechte associeert met het Front National of het Vlaams Belang. De spot bekritiseert noch de concurrentie, noch de stadscentra in het algemeen en versterkt het onveiligheidsgevoel in Luik niet. De realiteit is er, en deze benaderingswijze werd bovendien hernomen en versterkt door de reclamecampagne van de MR.

Hij is van oordeel dat zijn reclame wettelijk is en geenszins indruist tegen de professionele en sectoriele codes. De reclame is enkel promotioneel bedoeld om de sterke punten in de verf te zetten, hetgeen de essentie is van reclame. Hij heeft uitgelegd dat het niet de bedoeling is om de onveiligheid die heerst in Luik en in andere Waalse steden te versterken, maar wel om de mensen die willen winkelen, op een rationele en praktische manier te beschermen door de aanwezigheid van meer dan 10 Securitas-bewakers en camerabewaking over de hele site. Bovendien is dit in lijn met de algemene krachtlijnen die de Waalse en waarschijnlijk ook de Vlaamse overheden op touw willen zetten, overheden met wie hij nauw samenwerkt. Tenslotte liet hij gelden dat zijn reclame het bestaande onveiligheidsgevoel niet versterkt, maar integendeel het positieve resultaat onderlijnt van de veiligheidspolitiek die hij reeds verschillende jaren voert met de overheden.Hij onderlijnde tevens zijn politieke onpartijdigheid en het feit dat zijn campagnes voorafgaandelijk aan de Raad van Beheer, die bestaat uit handelaars die ook hun uithangbord hebben in het stadscentrum, werden voorgelegd.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot in kwestie een persoon in beeld brengt die duidelijk niet op zijn gemak is, om daarna de veiligheid in het Shopping Center Belle-Ile in de verf te zetten. De Jury was van mening dat deze spot ten onrechte speculeert op vrees, wat in strijd is met artikels 1, alinea 2 en 4 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel en met artikel 1 en 4 van de code voor reclame-ethiek (CSA). Bijgevolg heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de spot in kwestie niet meer te verspreiden.

De Jury heeft de aandacht van de adverteerder gevestigd op het feit dat de eigenschap veiligheid op een positieve manier op de voorgrond kan geplaatst worden, zonder daarvoor op angst in te spelen.

De verschillende spots van de campagne werden afzonderlijk onderzocht, daar consumenten die een bepaalde spot zien, niet noodzakelijk ook kennis nemen van de andere spots die deel uitmaken van deze campagne. Ze heeft gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren betreffende de andere spots.

Bij gebreke aan positief antwoord van de adverteerder, heeft de Jury mbt de kwestieuze spot een schorsingsaanbeveling aan de media gericht, overeenkomstig art. 16 van haar reglement.

Adverteerder: BELLE-ILE EN LIEGE
Product/Dienst: Shopping Center
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  20/09/2006