BELGAGRI – 29/08/2007

Beschrijving van de reclame

De TV-spot toont verschillende mensen in een restaurant. Plots komt er een man met vleugels op zijn rug (nabootsing van een insect) aangewandeld die het raam van het restaurant benadert. Een van de cliënten begint te gillen, waarop de ober het product aanbrengt op het raam (kleefstrip). De man met de vleugels op de rug raakt het lipje aan met zijn hand, waarop hij gilt en wegvlucht. Mannelijk stem: « Insecticide fenêtre Belgagri. Ça marche aussi pour les mouches ».
Vervolgens wordt het product getoond met daarnaast de tekst « utiliser les biocides avec précaution ».

Motivering van de klacht(en)

In deze reclame wordt de dakloze gereduceerd tot een schadelijk insect. Het gaat om dezelfde handelswijze als de nazipropaganda van de heer Goebbels waarbij Joden te zien zijn die aan het eten zijn met achter hen op de muur een plan waarop kakkerlakken lopen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft uitgelegd dat de spot als een verzonnen verhaal, een korte fabel, een metafoor werd ontworpen. Hij vindt dat de humoristische kant van dit korte verhaal duidelijk is en redelijkerwijs niet mag geanalyseerd worden, zoals de klager doet, als zijnde een aanzetting tot haat of tot discriminatie ten aanzien van daklozen die als schadelijke insecten zouden worden aanzien, net zoals de discriminatie door de naziepropaganda ten opzichte van de Joden. De insectenman is op geen enkel moment woordelijk of visueel voorgesteld als een dakloze. Sommige zagen er zelfs een werkman in met een blauwe overall. Er zijn geen daklozen of andere sociale groepen gestigmatiseerd in deze spot. Hij is van oordeel dat de spot in kwestie, gelet op het humoristisch en figuurlijk karakter, niet van aard is om de menselijke waardigheid aan te tasten, niet aanzet tot discriminatie op grond van het sociaal statuut van personen, geen antisociale gedragingen ondersteunt, noch aan sociale vooroordelen of stereotypes bestendigt en evenmin negatieve vergelijkingen ivm het sociaal statuut inhoudt die in strijd zouden zijn met de regels inzake de afbeelding van de mens in de reclame. Hij is van mening dat het buitengewoon overdreven is om de spot te vergelijken met de propaganda van het nazi-regime dat als doel had de Joden uit te roeien. Het is evident dat de insecticide in kwestie geen gas is, maar een chemische strip en dat de beschreven effecten enkel uitwerking hebben op insecten en niet op mensen. Tenslotte liet hij gelden dat deze campagne beëindigd is.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat het duidelijk om een beeldrijke fabel gaat teneinde de werking van het product tav insecten in de verf te zetten. Het personage in de spot verwijst niet naar daklozen en reduceert geenszins de mens tot insect.
De Jury is van oordeel dat de spot niet van aard is om aan te zetten tot discriminatie, noch om de menselijke waardigheid aan te tasten.
Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: BELGAGRI
Product/Dienst: Insecticide
Media: TV
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/08/2007