BELGACOM – 28/05/2013

Beschrijving van de reclame

De website van de adverteerder stelt het Pack Telephony + TV voor. In een kader ziet men met name, onder het pictogram van een TV, de tekst “Meer dan 70 zenders – TV Overal”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager wordt bij de samenstelling van het pack schijnbaar de dienst "TV Overal" voor de getoonde prijs mee aangeboden in het TV-onderdeel. Wanneer echter verder wordt gekeken naar de samenstelling van deze bundel, blijkt na een moeilijke zoektocht dat deze dienst als betalende optie dient te worden genomen en niet omvat zit in de voorgestelde prijs. Zijns inziens gaat het hier om een frappante vorm van misleidende reclame, met als enig doel consumenten op het verkeerde spoor te brengen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het hier een materiële vergissing betrof en dat de website werd gecorrigeerd.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat op de website van de adverteerder bij de samenstelling van het Pack Telephony + TV onder de afbeelding van een TV-toestel vermeld stond: “Meer dan 70 zenders” en daaronder “TV Overal”, met daarbij tevens de prijs van het pack. De Jury heeft er eveneens nota van genomen dat slechts bij doorklik via “Detail van het Pack” blijkt dat TV Overal een bij te betalen optie is op het Belgacom TV-abonnement.

De Jury heeft kennis genomen van het antwoord van de adverteerder volgens hetwelk de vermelding van “TV Overal” als deel uitmakend van het aanbod een materiële vergissing betreft.

Aangezien het in casu voor de consument evenwel onduidelijk is wat juist de samenstelling is van het aangeprezen product, is de Jury van oordeel dat deze reclame misleidend is in de zin van de artikels 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder dan ook verzocht om deze reclame te wijzigen of bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder zijn website reeds had aangepast ingevolge de klacht en de vermelding van “TV Overal” als deel uitmakend van het aanbod had verwijderd.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Pack Telephony + TV met TV Overal
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  28/05/2013