BELGACOM – 23/01/2008

Beschrijving van de reclame

De tv-spot toont een robot die het tv-scherm opentrekt en zegt: “Hallo. Niet verschieten. Ik ben het, uw TV. Ik wil eens babbelen met u. Ik heb u doen lachen, ik heb u laten wenen, maar de laatste tijd zijt gij precies een beetje uitgekeken op mij. Daar heb ik nu een oplossing voor.” Op een klein scherm verschijnt de naam van het product. “Belgacom TV. Hihi.” De robot trekt allerlei panelen met de logo’s van verschillende tv-zenders uit de muur. “Dat zijn alle zenders die ge nu al hebt, met daarbovenop nog een heleboel themazenders. Ge gaat niet weten naar wat eerst kijken.” De robot trekt een kabel uit de muur. “En er is nog een voordeel: uw kabelabonnement, dat hebt ge niet meer nodig. Hihi.”
Het beeldscherm wordt weer gewoon. De productnaam wordt vermeld met daaronder de tekst “huidige zenders + themazenders”. Mannenstem: “Schenk je TV Belgacom TV. Dat zijn uw huidige zenders plus een heleboel themazenders en allemaal in digitale kwaliteit.”
De robot trekt het scherm weer open en zegt: “Ah ja, en als ge u in december abonneert he, dan kunt ge drie maanden gratis Belgacom TV kijken.” De robot houdt een bord vast met daarop de vermelding “3 maanden gratis”.
De volgende tekst komt in beeld: telefoonnummer, naam adverteerder en website. Daaronder in kleine letters: “Aanbod geldig voor elk nieuw jaarabonnement op Belgacom TV Classic+ van 01/12/07 tot 31/12/07. Gedurende de eerste drie maanden zijn de huur van de decoder (€ 6 /maand) en het abonnement op Classic+ (€ 9,95 /maand) gratis. Het Do It Yourself installatiepakket (waarde: € 19), de activeringskosten (waarde: € 59) en de modem (waarde: € 99) zijn eveneens gratis. Belgacom TV is beschikbaar voor klanten die over een Belgacom ADSL-aansluiting beschikken (ADSL Time, Budget, Light, Go, Plus en VDSL Boost). Om na te gaan of Belgacom TV bij u beschikbaar is: contacteer ons.”Mannenstem : “Contacteer ons voor meer info.”
Logo van de adverteerder. Mannenstem: “Belgacom neemt je mee.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de reclame behouden klanten die het product kopen, alle zenders die ze voordien hadden en krijgen ze er andere zenders bovenop. Bijgevolg zou een kabelabonnement niet meer nodig zijn. Klager stelt klant te zijn bij Telenet Digitale TV, met exclusieve zenders, die Belgacom TV niet kan bieden. Dit is misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder is van oordeel dat zijn reclame niet misleidend is om de volgende redenen:

1)zijn reclame richt zich in eerste instantie tot de kijkers met een analoog kabelabonnement teneinde hen mede te delen dat indien ze kiezen voor Belgacom TV, ze dan al hun gebruikelijke zenders (die ze al hebben) + vele themazenders kunnen bekijken. Deze informatie is volledig correct.

2)deze bewering is ook correct tav de consumenten die een digitaal kabelabonnement bij Telenet hebben:
-de volgende zenders die door de klager werden aangehaald bevinden zich wel degelijk in zijn basisaanbod (Classic+): : The Karaoké Channel, Discovery Science, Discovery Travel & Living.
- de zenders Prime One en Prime Action (die enkel kunnen ontvangen worden door consumenten met digitaal Telenetabonnement die bovendien bijkomend betalend pakket onderschreven hebben) bevinden zich inderdaad niet in zijn aanbod, maar dat is normaal daar het gaat om zenders die exclusief uitgegeven en verspreid worden door Telenet. Belgacom heeft in geen enkel geval de mogelijkheid om deze zenders te verspreiden.

3) alle gebruikelijke zenders die verbonden zijn aan een kabelabonnement bevinden zich dus wel degelijk in zijn digitaal televisieaanbod. Sommige zenders vallen hier niet onder omdat deze niet kunnen gekwalificeerd worden als « gebruikelijke zenders ».

4) tenslotte stelde hij dat zijn reclame geenszins kan beschouwd worden als misleidend in de zin van de nieuwe wet op de handelspraktijken. Opdat een reclame beschouwd zou worden als misleidend in de zin van de WHPC, dient het om een handelspraktijk te gaan die gepaard gaat met onjuiste informatie of op enigerlei wijze de consument bedriegt of kan bedriegen ten aanzien van één of meerdere elementen zoals limitatief opgesomd in de WHPC, en dat deze handelspraktijk de consument ertoe brengt een besluit te nemen dat hij anders niet had genomen (art. 94/6). In dit geval, los van de vraag of deze reclame onjuiste informatie bevat die de consument bedriegt of kan bedriegen, dient men vast te stellen dat deze reclame in elk geval niet van aard is om de consument ertoe te brengen een commerciële beslissing te nemen die hij anders niet had genomen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat in de spot op absolute wijze beweerd wordt “alle zenders die ge nu al hebt, met daarbovenop nog een heleboel themazenders”.

De Jury is van oordeel dat deze bewering te absoluut is daar:
- de adverteerder enerzijds stelt dat het om alle gebruikelijke zenders (chaînes habituelles) zou gaan die men ontvangt door middel van een analoog kabelabonnement. De Jury merkt op dat de adverteerder verder in zijn schrijven meedeelt dat sommige zenders niet onder zijn aanbod vallen omdat ze volgens hem niet kunnen gekwalificeerd worden als “gebruikelijke zenders”.
- de adverteerder anderzijds meedeelt dat bepaalde zenders (zoals Prime One et Prime Action) tevens niet onder het aanbod vallen, daar het gaat om zenders die exclusief door Telenet uitgegeven en verspreid worden.

Gelet op wat voorafgaat, is de Jury van oordeel dat het gebruik van de term “alle” feitelijk onjuist is en derhalve misleidend is voor de consument. De Jury is tevens van mening dat deze formulering de consument er toe “kan” brengen om een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. De Jury meent derhalve dat deze reclame (door het gebruik van de term “alle”) strijdig is met art. 94/6 § 1 zoals ingevoegd door de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, alsook met art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury de adverteerder verzocht deze reclame te wijzigen en in afwachting daarvan deze spot niet meer uit te zenden. Deze Jurybeslissing geldt uiteraard ook voor de Franstalige versie indien deze identiek zou zijn aan de Nederlandstalige versie.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de spots gewijzigd heeft: het woord “alle” (toutes) werd geschrapt.

Gelet op wat voorafgaat en aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Belgacom Tv
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  23/01/2008