BELGACOM – 12/04/2010

Beschrijving van de reclame

Radiospot:
“Belgacom Booste Internet: plus de volume et plus de vitesse pour tous. A partir du 1er mars vous recevez plus de volume et plus de vitesse. Que vous utilisiez internet occasionnellement ou non stop. Info et conditions sur belgacom.be. Belgacom vous emmène vers l’Internet du futur.”

TVspot:
De televisiespot toont een moeder en haar zoon met een laptop.
Mama: ‘Dis Loulou, tu as fini ton exposé sur les dinosaures ?’
Kind: ‘Oui, depuis que notre Internet est boosté, c’était trop facile. Je termine de chatter avec la webcam et après je regarde un film en streaming’.
Mama: ‘Ah, c’est chouette, donc tu as fini?’
Kind: ‘Oui, presque, je dois juste le télécharger sur le ftp de Léa en fichier partagé. Je vais d’ailleurs lui envoyer un poke pour la prévenir que c’est compressé.’
Voice-over : ‘Internet évolue de plus en plus vite. C’est pourquoi aujourd’hui Belgacom booste Internet avec plus de volume et plus de vitesse pour tous. Plus d’info dans votre Belgacom Center. Belgacom vous emmène vers l’internet du futur.’
Logo van Belgacom, 080 33 313 Belgacom center en ‘Belgacom vous encourage à surfer de manière responsable. Regarder sur www.clicksafe.be’.

Emailing aan de klanten:
De emailing meldt dat Internet Go met een downloadsnelheid (1) van 12 Mbps vanaf 1 maart Internet Favorite wordt, met een downloadsnelheid van 20 Mbps.
(1)"Uw up- en downloadsnelheid is afhankelijk van de afstand tussen uw aansluitingspunt en de centrale, van uw computerinstallatie en van uw binnenbekabeling."

Website van Belgacom :
De webpagina over de internet-abonnementen bevat een vergelijkende tabel die de downloadsnelheid (2) vergelijkt van, respectievelijk, Internet Start (2 Mbps), Internet Comfort (12 Mbps) en Internet Favorite (20 Mbps). (2) ‘Uw up- en downloadsnelheid is afhankelijk van de afstand tussen uw aansluitingspunt en de centrale. Deze zijn ook verbonden aan de gebruikte technologie’.

Motivering van de klacht(en)

1) De reclame geeft duidelijk zonder tegengestelde aanwijzingen aan dat Belgacom Internet boost. De klager is klant bij Belgacom. Zijn connectiesnelheid moest 12 Mb voor 1 maart bedragen en moet nu 20 Mb bedragen maar het bereikt nu echter met moeite 3 Mb. Niets is veranderd ondanks zijn talrijke telefoontjes naar Belgacom. Het is hetzelfde voor alle personen die in zijn straat wonen en zonder enige twijfel voor vele andere personen. De reclame is dus misleidend.

2) De klager meldt dat de snelheid na de zogenaamde boost dezelfde is als tevoren. Hij heeft het supportcenter gemaild en kreeg een incidentnummer maar met de vraag om te bellen. Aan de telefoon werd dan geantwoord dat het bij hem niet mogelijk is omdat er geen optische kabel ligt. De klager vindt dat het gewoon bedrieglijke reclame is want de kleine lettertjes geven enkel deze uitzonderingen aan: "Uw up- en downloadsnelheid is afhankelijk van de afstand tussen uw aansluitingspunt en de centrale, van uw computerinstallatie en van uw binnenbekabeling."

3) Belgacom maakt reclame met ‘Download snelheden van tot 20 Mbps’. Het geeft de indruk, in de afbeelding op de website, dat men met Internet Favorite een hogere snelheid kan verwachten dan Internet Comfort of Internet Start. Helaas krijgen sommigen met het Internet Favorite abonnement slechts 0,5 Mbps, wat nog niet eens het 1/40 van de aangeboden snelheid is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat Belgacom op 1 maart al zijn internetaanbiedingen heeft herzien, en meer volume en snelheid aanbiedt in functie van het door de klant gekozen abonnement. De klanten van Belgacom moeten daartoe geen bijzondere stappen ondernemen. Alle klanten hebben een persoonlijke brief ontvangen, waarin de wijzigingen worden uiteengezet in functie van hun profiel. Iedereen weet dat de downloadsnelheid afhangt van de technologie waarvan de klant gebruik maakt, maar ook van zijn woonplaats. In de individuele brief die de klanten hebben ontvangen, heeft de adverteerder de aandacht gevestigd op dat punt. Ook in de ondersteunende, geschreven publiciteit in de media vermeldt hij deze eigenschap. TV en radio zijn media die beperkt zijn in de tijd, en voor wat betreft dit reclamemiddel voorziet artikel 94/7, 3° van de wet op de handelspraktijken dat rekening moet gehouden worden met deze beperkingen bij de beoordeling of een publiciteit al dan niet misleidend is. De adverteerder heeft gepreciseerd dat zijn televisiespot eindigt met een uitnodiging aan de klant om een verkooppunt te bezoeken voor meer informatie, en dat zijn radiospot eindigt met een verwijzing naar zijn website “voor meer informatie en voorwaarden”. Deze handelwijze is conform de rechtspraak in deze materie.
Zich baserend op bovenstaande elementen en in de wetenschap dat alle klanten een persoonlijke brief hebben ontvangen, is de adverteerder van oordeel dat zijn reclameboodschap niet bedrieglijk is.

Jurybeslissing

De Jury heeft respectievelijk de radiospot, tv-spot, de inhoud van de email die verzonden werd aan de abonnees en de inhoud van de reclame op de webiste van Belgacom onderzocht.

De Jury heeft vastgesteld dat de spots in kwestie het volgende vermelden : ‘plus de volume et plus de vitesse pour tous’. De Jury is van mening dat de bewoordingen ‘pour tous’ te absoluut zijn daar niet alle consumenten kunnen genieten van de ‘boost’ zelfs indien dit te wijten is aan de technische installaties of andere oorzaken.

De Jury is eveneens van mening dat, in tegenstelling tot wat de adverteerder bevestigt, de gemiddelde consument niet weet dat de downloadsnelheid afhankelijk is van de gebruikte technologie en van zijn geografische situatie.

Gelet op het feit dat de spots in kwestie te absolute bewoordingen bevatten die de consument kunnen misleiden, heeft de Jury gemeend dat de spots strijdig zijn met artikelen 94/6, §1 en 94/7, §1 van de wet op de handelspraktijken en met artikelen 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat het vermelde voorbehoud mbt de verzendings- en ontvangstsnelheid op een verschillende manier wordt geformuleerd in de email naar de abonnees, op de website en in de reclame in het geschreven medium die overgemaakt werd door de adverteerder en dat deze niet volledig zijn in de genoemde media. Bijvoorbeeld, de optische kabel en de beschikbare technologie worden niet vermeld in de email naar de abonnees.

De Jury is van oordeel dat de reclameboodschappen in kwestie de consument kunnen misleiden in de zin van de artikelen 94/6, §1 en 94/7, §1 van de wet op de handelspraktijken en de artikelen 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om:
 de bewoordingen ‘pour tous’ te schrappen uit de tv - en radiospots;
 in alle geschreven media duidelijk te vermelden welke de verschillende elementen zijn die de verzendings- en ontvangstsnelheid beperken en dit op limitatieve wijze.

en bij gebreke aan doorvoering van deze wijzigingen, deze reclame in kwestie niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft geen beroep aangetekend. Hij heeft bevestigd dat hij zijn website heeft aangepast, dat hij zijn radiocampagne heeft stopgezet, maar zijn televisiecampagne voortzet.

Bijgevolg werd een schorsingsaanbeveling aan de media verstuurd.Vervolgens werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Internet
Media: TV, Radio, Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  12/04/2010