BEHERMAN – 12/10/2007

Beschrijving van de reclame

Een folder met als titel “SAAB. Het wordt eindelijk groen op de weg. Saab BioPower” werd verspreid in bijlage aan een dagblad. Deze folder toont verschillende modellen van het merk (Saab 9-3 en 9-5) en bevat uitleg aangaande het BioPower concept. Tenslotte verwijzing naar de Saab 9-3 Unlimited Days met onderaan tabel met uitzetting aangaande de motoren en prijzen. Onderaan wordt in kleine lettertjes het gemiddeld brandstofverbruik (5,4 – 16,9 l/100 km) en CO2 uitstoot (147 tot 398 g/km) vermeld. Deze folder bevat tevens een bon voor een gratis BioCan drinkfles waarbij verzocht wordt om de persoongegevens in te vullen.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame met als slogan “het wordt eindelijk groener op de weg” is misleidend. De CO2 uitstoot van een biopowermotor is blijkbaar minstens 147 g/km, wat ruim boven het ijkpunt ligt dat het Europees parlement vooropstelt (120 gr/km) en ook boven de normen ligt die in Belgie gehanteerd worden voor een belastingsvermindering op de verkoopprijs van personenwagens omdat ze weinig CO2 uitstoten. Noch in de informatiebrochure, noch op de website wordt de reële CO2 uitstoot van de biopower-modellen vermeld. Wat de verwijzing naar bio-ethanol betreft: dit kan zware gevolgen hebben voor mens en milieu (gewasverschuivingen, ontbossing, pesticiden).
Bovendien mag de energie gebruikt voor het aanmaken van biobrandstof natuurlijk niet hoger zijn dan de energie die hij levert. Zolang in dit alles geen klaarheid is geschapen, is het voor de consument onmogelijk om uit te maken of hij met de aankoop van een Saab Biopower een voor het milieu voordelige zaak doet. Uit de informatie van Saab blijkt trouwens dat het verbruik van BioPowermotoren ongeveer 30% hoger ligt dan bij vergelijkbare benzinemotoren. Deze reclame lijkt derhalve dan ook absoluut de lading niet te dekken. Het wordt niet groener op de weg.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat tegenover de absolute noodzaak om elke vorm van milieuverontreiniging te beperken Saab vandaag een originele oplossing voorstelt met name de Biopower motoren die op bioethanol E85 rijden. De bijzonderheid van deze Biopower technologie is dat zij de turbo expertise van Saab combineert met een groene brandstof. Hij heeft een uiteenzetting meegedeeld over de troeven van Saab Biopower (betere prestaties - bioethanol is minder duur - als er geen E 85 beschikbaar is, werkt de motor eveneens op benzine - geen verlies in het volume van de koffer - de Biopower motoren produceren slechts +/- 50 gr/100 km CO2 van fossiele oorsprong). De adverteerder legde uit waarom bioethanol een properdere brandstof is: om biobrandstoffen te produceren, verbouwt men planten die beginnen met CO2 te absorberen tijdens hun groei (door fotosynthese). De verbranding van bioethanol stoot op zijn beurt kooldioxyde uit, maar globaal gezien is de cyclus neutraal, want de productie van ethanol vereist slechts weinig energie. Wat het verbruik van een auto betreft die op E85 rijdt, deelde hij mee dat er nog geen officiële normen zijn, maar dat volgens hem het verbruik +/- 30% hoger is dan die van de vergelijkbare benzinemotoren. Een auto die op bioethanol rijdt, stoot globaal genomen meer CO2 uit, aangezien het verbruik hoger is, maar men dient een onderscheid te maken tussen CO2 van fossiele en van plantaardige oorsprong. Gezien de plantaardige oorsprong van bioethanol, moet enkel de CO2 van fossiele oorsprong in rekening worden genomen. CO2 van plantaardige oorsprong is globaal genomen neutraal voor het milieu. Wat de folder betreft die een maximum CO2 van 398 g/km vermeldt, heeft hij bevestigd dat het om een fout gaat (het gaat om de uitstoot van de 9-7X, een grote SUV die niet op biobrandstof werkt en niet afgebeeld wordt in de folder). Wat E85 betreft, heeft hij uitgelegd dat er nog geen pompstation toegankelijk voor het publiek in België is (met uitzondering van 1 pomp Octa+ in Brussel) en dit bij gebreke aan wetgeving die het gebruik van deze brandstof toelaat in ons land.

Tenslotte, liet hij gelden dat de slogan “het wordt eindelijk groen op de weg"berust op elementen die gebaseerd zijn op en eigen zijn aan de Scandinavische oorsprong van Saab.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat deze reclame absolute beweringen (het wordt eindelijk groen op de weg - milieuvriendelijke motor) bevat die erop wijzen dat deze wagens geen gevolgen zouden hebben voor het leefmilieu. Aangezien deze wagens niet zonder gevolgen zijn voor het leefmilieu ( blijven CO2 uitstoten die schadelijk is voor het leefmilieu), is de Jury van oordeel dat dergelijke absolute beweringen strijdig zijn met art. 7 van de milieureclamecode.

De Jury heeft tevens vastgesteld dat in deze folder met als slogan "Saab. Het wordt eindelijk groen op de weg. Saab Biopower." verschillende modellen getoond en besproken worden (ondermeer Saab 9-3 en Saab 9-5). Dit geeft de indruk dat al deze modellen uitgerust zijn met een Biopowermotor. Indien zulks niet het geval zou zijn, is de Jury van oordeel dat deze reclame van aard is om de consument te misleiden aangaande de kenmerken van deze verschillende modellen en diens gevolgen voor het leefmilieu, hetgeen strijdig is met de art. 23,1° WHPC, art. 5 van de ICC code en art. 3 van de milieureclamecode.

De Jury heeft vervolgens vastgesteld dat deze reclame een bon bevat via dewelke persoonsgegevens worden verzameld. De Jury heeft dienaangaande de aandacht van de adverteerder gevestigd op zijn verplichting tot transparantie t.a.v. de consument overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De Jury heeft er nota van genomen dat de vermelding van 398g/km CO2 uitstoot een fout betreft en neemt aan dat de adverteerder deze reclame op dit punt zal aanpassen in overeenstemming met de bepalingen terzake van het K.B. van 5 september 2001(bijlage IV) betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze reclame te wijzigen door deze in overeenstemming te brengen met bovenvermelde bepalingen en in afwachting daarvan deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder liet gelden dat hij de verspreiding van deze reclamefolder heeft laten stopzetten. In het verlengde van deze folder waren advertenties met dezelfde titel voorzien in magazines. Hij heeft beslist om ook deze advertenties te stoppen (in de mate van het mogelijke rekening houdend met de technische termijnen vereist bij sommige magazines).

Anderzijds legde hij de nadruk op de volgende elementen :
- er worden nergens in de advertentie gesteld dat de Saab Biopower geen gevolgen heeft voor het leefmilieu. Er wordt vermeld dat dankzij de plantaardige oorsprong van bioethanol, deze gevolgen sterkt gereduceerd worden; de biopower motor produceert met name slechts 50 gr C02 van fossiele oorsprong. In dit opzicht is hij van oordeel dat deze campagne niet strijdig is met art.7 van de milieureclamecode.
- de folder legt de nadruk op de nieuwe 9-3, maar in werkelijkheid zijn alle afgebeelde modellen (9-3 en 9-5) beschikbaar in de Biopower versie. Deze reclame is derhalve niet van aard om de consument te misleiden.
- zelfs indien de vermelding ivm de bescherming van het privé-leven ontbreekt, verzekert hij dat zijn CRM-systeem in overeenstemming is met de wet van 8 december 1992.

Gevolg

De Jury heeft nota genomen dat de adverteerder de nodige maatregelen heeft genomen om deze reclame te stoppen en heeft derhalve dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BEHERMAN
Product/Dienst: Saab
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Milieu, Andere
Datum afsluiting:  12/10/2007