BEHERMAN – 02/06/2008

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel “Aero TTiD Double Turbo. Deux fois plus Saab. Il y a déjà une Saab à 20.990 TVAC” toont een wagen van het merk.
Onderaan, vermelding van de gegevens van de adverteerder, van het logo van het merk en de wettelijke vermeldingen betreffende het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is bedrieglijk in verschillende opzichten:

- zij vermeldt « il y a déjà une Saab à 20.999 TVAC » (men mag veronderstellen dat het om euro gaat?). Men mag er dus van uitgaan dat deze prijs geldt voor de SAAB Cabrio 1.9 TTDI . De prijslijst op de website vemeldt echter 42.400 € voor de Saab 9-3 Cabrio 1.9 TTDI A6 en 44.250 € voor de Saab 9-3 Cabrio 1.9 TTDI M6.

- Anderzijds is de informatie betreffende het brandstofverbruik en de CO2 niet volledig. Onder de algemene term “9-3 Cabriolet TTiD”, zijn er twee versies: de M6 en de A6. Saab vermeldt alleen het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van de versie M6, die minder verbruikt. Dit is strijdig met het KB van 05/09/01.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder is van mening dat de advertentie geen misleidende bewering bevat, aangezien de vermelde prijs duidelijk deze van het laagste model betreft (“il existe déjà une Saab à 20.990” - er bestaat al een Saab vanaf 20.999 BTWi).

De adverteerder stelde dat hij er anderzijds geen bezwaar tegen heeft om de reeks gegevens variërend van het slechtste tot het beste verbruik te vermelden, het verschil houdt uitsluitend verband met het feit of het om een manuele of automatische versnellingsbak gaat.

Wat de inhoud van de vermeldingen mbt het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot betreft, heeft de Jury vastgesteld dat de reclame in kwestie meer dan één model dekt. In dat geval, bepaalt het KB van 5 september 2001 (en de bijlage IV) betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s, dat men “óf de officiële brandstofverbruiksgegevens voor alle vermelde modellen óf een reeks gegevens variërend van het slechtste tot het beste brandstofverbruik”dient te vermelden. Aangezien dit in casu niet het geval is, is de Jury van oordeel dat de advertentie in kwestie op dit vlak in strijd is met het voornoemde KB.

Dienaangaande heeft de Jury genoteerd dat de adverteerder er geen bezwaar tegen heeft om de reeks gegevens aangaande het verbruik en de uitstoot te vermelden.

Wat de vermelding van de prijs betreft, heeft de Jury vooreerst vastgesteld dat deze betrekking heeft op het laagste model (“il existe déjà une Saab à 20.990 TVAC” – er bestaat al een Saab aan 20.999 BTWi) en niet op het afgebeelde model in de advertentie, met name de Saab 9.3 Cabriolet.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat, zelfs als de informatie feitelijk juist is (een Saab aan 20.990 BTWi), deze reclame van aard is om de gemiddelde consument te misleiden, meer bepaald door haar algemene presentatie (vermelding van een prijs van het laagste model in combinatie met de afbeelding van een ander model), hetgeen strijdig is met art. 94/6 van de wet van de 5 juni 2007 tot wijziging van de wet betreffende de handelspraktijken, alsook met art. 3 en 5 van de IKK Code.

Tenslotte heeft de Jury opgemerkt dat de prijs niet werd aangeduid in euro, hetgeen strijdig is met art. 4 van de wet betreffende de handelspraktijken.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om zijn reclame vanaf heden te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met voornoemde bepalingen (K.B van 5 september 2001, art. 4 en 94/6 van de wet betreffende de handelspraktijken en art. 3 en 5 van de IKK Code) en in afwachting hiervan deze niet meer te verspreiden.

De adverteerder deelde mee dat hij de Jurybeslissing zal naleven en zijn reclame derhalve zal aanpassen.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BEHERMAN
Product/Dienst: Saab 93
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Wettelijkheid, Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  02/06/2008