BEFOODS – 06/03/2013

Beschrijving van de reclame

De reclame op de website toont rechts een afbeelding van een hamburger met daarbij de tekst “Mega lekker”, “Tasty” en “Knapperige korst Je kraakt van de smaak” en links een getekende afbeelding van de rugzijde van een vrouw die alleen een slip met daarop de woorden “buddy burger” draagt. De vrouw op de afbeelding houdt een hamburger in haar linkerhand en draait zich half om naar de kijker toe zodat zij deze aankijkt, met daarbij de slogan “bijt eens in mijn gat!”.

Motivering van de klacht(en)

De klager verwijst naar de Regels inzake de afbeelding van de mens die de JEP hanteert:
“Reclame mag geen beweringen of visuele voorstellingen bevatten die niet stroken met de geldende fatsoensnormen (art. 2 I.K.K.- code).
• Rekening houdend met de vigerende sociale gevoeligheden, de doelgroep van de reclame, de sociale of culturele context en evolutie alsook met de actualiteit, dient vermeden te worden dat reclame de mens in diskrediet brengt of op een onbehoorlijke manier uitbuit door een beeld te verspreiden dat zijn waardigheid aantast en indruist tegen het fatsoen waardoor het publiek gechoqueerd of geprovoceerd wordt. In dit opzicht dient men aandacht te besteden aan de toon van de reclameboodschappen, alsook aan de uitvoering op visueel vlak.
• De voorstelling van het menselijk lichaam of een gedeelte ervan mag niet onfatsoenlijk of obsceen zijn. Bijzondere voorzichtigheid is geboden wanneer de voorstelling geen verband houdt met het product en zijn objectieve of subjectieve eigenschappen. Wie naaktheid aanwendt in reclame, dient er in het bijzonder op toe te zien dat zulks niet vernederend en onterend overkomt.”

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde via zijn reclamebureau mee dat meteen de nodige stappen werden ondernomen om de afbeelding in kwestie te verwijderen van de website en de facebookpagina. Hij voegde hieraan toe dat de betrokken producten niet actief in de markt aanwezig zijn en dat de website louter online staat om aan eventuele overnemers het potentieel van het concept duidelijk te maken.

Verder werd evenwel opgemerkt dat het reclamebureau meent te hebben gehandeld naar de richtlijnen van de JEP, hen zeker niet onbekend. Met name werd aangehaald dat de afbeelding een illustratie/tekening is en een interpretatie van de tekenaar, en dat andere merken soortgelijke campagnebeelden hebben.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de afbeelding op de website van de rugzijde van een vrouw die alleen een slip met daarop de woorden “buddy burger” draagt, een hamburger in haar linkerhand houdt en zich half omdraait naar de kijker toe zodat zij deze aankijkt, met daarbij de slogan “bijt eens in mijn gat!”.

De Jury is van mening dat er geen direct verband is tussen de aangeboden producten – voedingsmiddelen – en de aldus gebruikte afbeelding. Zij is ook van mening dat het gebruik van deze afbeelding om de slogan te illustreren ongepast is om deze producten aan te prijzen en dat de campagne op die manier de vrouw instrumentaliseert en tot lustobject herleidt.

Gelet op het voorgaande en op basis van punt 2 van de JEP regels inzake de afbeelding van de mens heeft de Jury de adverteerder dan ook verzocht om deze reclame te wijzigen en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de betrokken afbeelding reeds van de betrokken website werd verwijderd.

Adverteerder: BEFOODS
Product/Dienst: Buddy Burger
Media: Internet
Initiatief: Beroepsvereniging
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  06/03/2013