BEBAT – 01/03/2001

Beschrijving van de reclame

Een gratis inzamelzak voor gebruikte batterijen en accu's vermeldt “75 % van de Belgen brengt zijn gebruikte batterijen terug naar een inzamelpunt. En U ?” met daaronder “Batterijen deponeren. De natuur respecteren”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als stijdig met de milieureclamecode, o.m. art. 1 en 7, want batterijen selectief inzamelen betekent niet “de natuur respecteren”, preventie en hergebruik zijn een betere aanpak. Er wordt op onterechte wijze ingespeeld op de bekommernissen voor het milieu van de consumenten en hun gebrek aan kennis in deze materie. Het betreft bovendien een absolute term die moet vermeden worden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat BEBAT opgericht werd als concessiehouder van een openbare dienst met als doel de organisatie van de terugname, het beheer en de nuttige toepassing van gebruikte batterijen te organiseren overeenkomstig de wettelijke bepalingen en onder het toezicht van een Begeleidingscommissie. Deze Begeleidingscommissie is gevormd door de 3 Gewesten en Bebat en is onder meer bevoegd om de intensiteit, de vorm en de inhoud van informatie en sensibiliseringscampagnes aangaande de selectieve inzameling en verwerking van gebruikte batterijen te onderzoeken. Gelet op het feit dat deze activiteit bijdraagt tot de bescherming van het milieu, heeft de Begeleidingscommissie geen bezwaar geformuleerd aangaande de gebruikte slogan.

Jurybeslissing

De adverteerder benadrukte tevens dat enkel de inzameling van gebruikte batterijen tot haar statutaire taak behoort en niet het promoten van preventief gebruik of gebruik van herlaadbare batterijen, aspect dat overigens evenmin tot de bevoegdheid van de Jury behoort. Betreffende de publicitaire vermeldingen op de zakjes was de Jury echter in eerste instantie de mening toegedaan dat de gebruikte slogan een te absoluut karakter heeft in de zin van art. 7 van de milieureclamecode en dus dient gewijzigd, genuanceerd, zoniet geschrapt te worden.
De Jury is vervolgens in contact getreden met de Begeleidingscommissie met het oog op de toepassing van de milieureclamecode. Na raadpleging van de 3 Gewesten liet de Begeleidingscommissie weten zich niet akkoord te kunnen verklaren met het standpunt van de Jury omdat de inzameling van batterijen bijdraagt tot de milieubescherming door vermindering van gevaarlijk afval en door recyclage van de grondstoffen der batterijen. Anderzijds dient de slogan in de context van een inzamelingsdienst van openbaar nut beoordeeld te worden. De reclame heeft als doel het gedrag van de consument te wijzigen daar waar hij over geen andere alternatieven beschikt om de natuur te respecteren. De slogan stemt dus overeen met het enige milieuvriendelijke gedrag van de consumenten in het bezit van gebruikte batterijen.
Op basis van de medegedeelde argumenten en informatie over de recyclagemodaliteiten van de verzamelde batterijen, heeft de Jury geoordeeld geen verdere opmerkingen te moeten formuleren. In de beoordeling van het absolute karakter van een reclameboodschap met milieuelementen op basis van de milieureclamecode moet men een onderscheid maken tussen een mededeling die tot doel heeft een positief gedrag aan te moedigen uit eerbied voor het milieu en een mededeling die tot doel heeft de verkoop te bevorderen van een product waaraan postieve gevolgen voor het milieu worden toegeschreven (wat hier niet het geval was).

Adverteerder: BEBAT
Product/Dienst: Inzameling batterijen
Onderzoekscriteria: Milieu
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/03/2001