BASE – 26/09/2003

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel : “bel en win altijd met BASE”, toont een tabel van de fomule BASE-prepaid 3*, waarin de prijs per minuut en per sms vergeleken wordt met deze van de formule Pay&Go Anytime* en Mobistar Tempo Easy*. De asterisk verwijst naar een tekst in kleine lettertjes : “*Een vast tarief naar eender welk nummer in België, 24u/24, uitgezonderd speciale nummers. Bij BASE-prepaid 3 wordt 0,05 euro aansluitingskost aangerekend en betaalt u per seconde, vanaf de eerste seconde. Bij Pay&Go Anytime en Mobistar Tempo Easy betaalt u altijd minstens 1 minuut en nadien pas per seconde”. Onderaan de advertentie bevindt zich het website-adres, het telefoonnummer en het logo van BASE.

Motivering van de klacht(en)

Het gebruik van “Freedom of speech” vormt een inbreuk tegen de taalwetgeving. Het betreft tevens een misleidende vergelijkende reclame daar het goedkoopste BASE-tarief niet vergeleken wordt met de goedkoopste tarieven van de concurrenten.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de Wet betreffende de Handelspraktijken en bescherming van de Consument op vlak van taalgebruik nageleefd werd en dat hij overeenkomstig de bestaande rechtspraak de prijs van zijn prepay product vergeleken heeft met gelijke prepay producten van de concurrentie.

Jurybeslissing

Aangaande het gebruik van “Freedom of speech” heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen.

Wat de vergelijking in de reclame betreft, heeft de Jury vastgesteld dat er inderdaad prepay formules worden vergeleken en zij heeft gemeend dienaangaande geen opmerkingen te moeten formuleren, met uitzondering van de vermelding “altijd” in de titel van de advertentie. Zij was van oordeel dat deze vermelding bij de consument de indruk zou kunnen wekken dat het algemeen prijzenpeil van Base altijd lager is dan dat van zijn concurrenten, terwijl slechts de prijs van een beperkt aantal formules wordt vergeleken. Bijgevolg heeft de Jury op basis van art 23 bis §1,1° van de WHPC en art. 5 van de IKK code de aanbeveling gedaan om het woord “altijd” weg te laten.

De adverteerder liet weten dat hij niet akkoord ging met de beslissing van de Jury. Hij stelde dat de reclame zijn inziens niet misleidend is in de mate dat de vergelijking zich duidelijk beperkt tot specifieke formules van Base, Proximus en Mobistar en dat het prijzenpeil van zijn formule inderdaad altijd en op elk moment altijd lager is dan de aangehaalde formules van de concurrenten.

De Jury heeft haar aanbeveling nader toegelicht en bevestigd en er bijkomend op gewezen dat de prijs per sms bij Base niet goedkoper is, maar gelijk aan de prijzen bij de aangehaalde concurrenten en dat er tevens dient rekening gehouden te worden met eventuele kortingsprogramma's of andere promoties van de concurrenten.

Bij gebrek aan een positief gevolg op haar aanbeveling, heeft de Jury een schorsingsaanbeveling aan de media gericht, overeenkomstig art. 16 van haar reglement.

Adverteerder: BASE
Product/Dienst: Telefonie
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  26/09/2003